Mana voalahatra 02 Febroary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 03... Ny tao aoriana Mana voalahatra 01...

Mana voalahatra 02 Febroary 2021

MATIO 9.1-13

FANASITRANANA NY NOFO SY NY FANAHY

Ny niverenan’ i Jesosy tany Galilia, sy ny nahasitranany ny lehilahy nararin’ ny paralysisa

1 Ary niondrana an-tsambokely Izy, dia nita ka tonga tao an-tanànany.2 Ary, indro, nisy lehilahy anankiray mararin’ ny paralysisa nandry tamin’ ny fandriana nentin’ ny olona teo aminy; ary Jesosy, nony nahita ny finoan’ ireo, dia nanao tamin’ ilay mararin’ ny paralysisa hoe: Matokia, anaka; voavela ny helokao. 3 Ary, indreo, ny mpanora-dalàna sasany nanao anakampo hoe: Miteny ratsy ity Lehilahy ity.4 Fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny, dia nanao hoe: Nahoana hianareo no mieritreri-dratsy ao am-ponareo?5 Fa iza moa no moramora kokoa, ny manao hoe va: Voavela ny helokao, sa ny manao hoe: Mitsangàna, ka mandehana?6 Fa mba ho fantatrareo fa ny Zanak’ olona manana fahefana eto ambonin’ ny tany hamela heloka (dia hoy Izy tamin’ ilay mararin’ ny paralysisa): Mitsangàna, betao ny fandrianao, ka modia any an-tranonao.7 Dia nitsangana izy ka lasa nody tany an-tranony.8 Ary ny vahoaka, raha nahita izany, dia raiki-tahotra ka nankalaza an’ Andriamanitra, Izay nanome ny olona fahefana toy izany.

Ny niantsoana an’ i Matio, sy ny fanasana nataony tao an-tranony, ary ny tori-teny nataon’ i Jesosy ny amin’ ny fifadian-kanina

9 Ary nony niala teo Jesosy, dia nahita lehilahy atao hoe Matio nipetraka teo am-pamorian-ketra, ka hoy Izy taminy; Andeha hanaraka Ahy. Dia nitsangana Matio ka nanaraka Azy.10 Ary raha nipetraka nihinana tao an-trano Izy, indreo, nisy mpanota sy mpamory hetra maro tonga ka niara-nipetraka tamin’ i Jesosy mbamin’ ny mpianany.11 Ary ny Fariseo, raha nahita izany, dia niteny tamin’ ny mpianatra hoe: Nahoana kosa ny Mpampianatra anareo no miara-komana amin’ ny mpamory hetra sy ny mpanota?12 Ary raha nahare izany Jesosy, dia nanao hoe: Tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody, fa ny marary.13 Fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe: famindrampo no sitrako, fa tsy fanatitra alatsa-drà; fa tsy tonga hiantso ny marina Aho, fa ny mpanota.

Mitsangàna ary mandehana

Ny mandrafitra ny olona iray dia vatana sy fanahy ary saina ka rehefa mamonjy Jesoa Kristy dia ireo rehetra ireo no tiany havaozina. Arak’izany na antony hafa aza no nanatonan’ilay marary Azy teto, dia ny aretin’ny fanahy no nositraniny voalohany. Rehefa miaiky heloka tokoa manko ny olona iray ka matoky fa voavela amin’izany dia omen’ny Tompo manaraka ny fahasitranan’ny nofo. Very hevitra ary ireto Fariseo manoloana izany fanasitranana izany. Mihevitra izy ireo manko fa fanatitra no ilaina hahazoana famonjena. Mifanohitra amin’ny hevitr’Andriamanitra izany izay mamaritra fa

« Fahasoavana no hamonjena ny olona amin’ny finoana fa tsy ny asa (Efesiana 2.8,9).

Hitady sy hamonjy ny very

Izany no nahatongavan’i Jesoa, hany ka teto dia ny Mpamory hetra , izay olon-dratsy eo amin’ny fiaraha-monina Jiosy no nantsoiny sy nirahany hitondra ny filazantsara ho an’ny olona rehetra.Tonga Izy mba hanasitrana ka manakaiky ny marary.Tonga Izy hamela heloka ka manatona ny mpanota mba hitondra azy ireo amin’ny lalan’ny fibebahana.
Fanentanana : Fotoana anio hanekena an’i Jeso Kristy : manolotra fanavotana tonga lafatra Izy ho an’ny rehetra mbola voafatotry ny fahotana koa araraoty izany fitiavan-dehibe izany fa aza mangatak’andro !

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *