Mana voalahatra 01 Febroary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 02... Ny tao aoriana Mana voalahatra 31 Janoary...

Mana voalahatra 01 Febroary 2021

MATIO 8.23-34
NY FAHEFAN’I KRISTY

Ny nampitsaharan’ i Jesosy ny tafio-drivotra

23 Ary nony niondrana an-tsambokely Izy, dia nanaraka Azy ny mpianany.24 Ary, indro, nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin’ ny ranomasina, ka dia efa nila ho voasafotry ny alon-drano ny sambokely; fa Izy natory.25 Ary nanatona izy ireo, dia namoha Azy ka nanao hoe: Tompoko, vonjeo, fa maty izahay!26 Ary hoy Izy taminy: Nahoana no saro-tahotra hianareo, ry kely finoana? Dia nitsangana Izy, ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina, dia tonga tony tsara ny andro.27 Ary talanjona ny olona ka nanao hoe: Lehilahy manao ahoana re Io, fa ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaiky Azy!

Ny namoahan’ i Jesosy demonia maro tamin’ izy roa lahy teo amin’ ny tanin’ ny Gadarena

28 Ary nony tonga teny am-pita teo amin’ ny tanin’ ny Gadarena Izy, dia nifanena taminy ny demoniaka roa lahy, nivoaka avy teny amin’ ny fasana, sady masiaka loatra, ka tsy nisy olona nahazo nandalo tamin’ izany lalana izany.29 Ary, indro, niantso izy ka nanao hoe: Moa mifaninona akory izahay sy Hianao, ry Zanak’ Andriamanitra ô? Tonga eto va Hianao hampijaly anay alohan’ ny fotoana?30 Ary nisy kisoa maro andiany iray nihinana teny lavidavitra azy teny.31 Ary ny demonia nifona tamin’ i Jesosy ka nanao hoe: Raha avoakanao ary izahay, dia iraho hankany anatin’ ireo kisoa andiany ireo.32 Ary hoy Izy taminy: Mandehana. Dia nivoaka ireo, ka lasa nankany anatin’ ny kisoa; ary, indreny, ny kisoa andiany rehetra nitratrevatreva teny amin’ ny hantsana ho any amin’ ny ranomasina, ka dia maty tany anatin’ ny rano.33 Ary ny mpiandry nandositra, dia nankany an-tanàna ka nilaza ny zavatra rehetra ny amin’ ireo demoniaka.34 Ary, indreo, nivoaka ny tao an-tanàna rehetra mba hitsena an’ i Jesosy; ka nony nahita Azy izy, dia nifona taminy mba hiala amin’ ny fari-taniny.

Amin’ny zavaboahary

Tsy mba nanana trano ny Tompo (Matio 8.20 DIEM) fa nahay niala sasatra ary tsy nahasakana azy tsy hatory na ny toerana : an-tsambokely, na ny hamafin’ny rivotra sy ny haben’ny onja. Ny olona mitady famonjena aminy noho ny adim-piainana tsy resiny no nampifoha azy. Tsy mamaha ny olana fotsiny Jesoa fa mampianatra, manome ny lesona tokony ho raisina tamin’ny ady mafy nandalovana :

« Aza matahotra, minoa fotsiny ihany »

Ny finoana ihany no ahazoana sitraka avy amin’Andriamanitra (Hebreo 11.6) sy ahazoana mandresy ny fakam-panahy, ny filana, ny adim-piainana, ary ny fahoriana misy eo amin’izao tontolo izao (1 Jaona 5.4-5).

Amin’ny devoly

Betsaka no matahotra ny devoly sy ny asany izay mampahory, manimba, mandrava, mampihorohoro, mampahatahotra, mamono aza, na olona, na biby, na zavatra izay itoerany sy ananany fahefana. Tsy mahavita n’inona n’inona anefa ireo manoloana ny fahefana sy ny herin’i Jesoa. Rehefa eo Jesoa dia tsy afaka manapaka eo ny fanahy ratsy. Fa Jesoa tonga mba « handrava ny asan’ny devoly » (1 Jaona 3.8)
Nifona tamin’i Jesoa ireto mponina mba hialany teo amin’ny taniny. Safidy izay hita amin’ny olona maro : aleony ny kisoany, ny raharahany, na dia misy demoniaka manahirana azy aza eo amin’ny taniny. Tsy Jesoa sy ny famonjeny, ny fanafahana sy fahagagana no mavesa-danja aminy fa ny raharahany sy ny harenany. Amin’ny Tompo dia tsy voasanda vola ny famonjena na fanahin’olona iray monja aza.

Safidy hosaintsainina : Harena be miaraka amin’ny ratsy sa Kristy mamonjy ka manafaka amin’ny ratsy mampanankarena.

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *