Mana isan’andro 31 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 01... Ny tao aoriana Mana isan'andro 30...

Mana isan’andro 31 Aogositra 2021

SALAMO 1

OLONA ROA LALAM-PIAINANA ROA

Ny tsi-fitovian’ ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy

1 SAMBATRA ny olona Izay tsy mandeha eo amin’ ny fisainan’ ny ratsy fanahy, Ary tsy mijanona eo amin’ ny làlana falehan’ ny mpanota, Ary tsy mipetraka eo amin’ ny fipetrahan’ ny mpaniratsira;2 Fa ny lalàn’ i Jehovah no sitrany; eny ny lalàny no saintsaininy andro aman’ alina.3 Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron’ ny rano velona izy, izay mamoa amin’ ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo; ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa.

4 Fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy fa toy ny akofa aelin’ ny rivotra izy.5 Ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy hahajanona eo amin’ ny fitsarana, na ny mpanota eo amin’ ny fiangonan’ ny marina.6 Fa fantatr’ i Jehovah ny làlan’ ny marina, Fa ny làlan’ ny ratsy fanahy kosa dia mankany amin’ ny fahaverezana.

Salamo fahendrena no nampidirana ny boky manontolo. Maneho ny fahasamihafan’ny “tsara fanahy” sy ny “ratsy fanahy” ary manomboka amin’ny teny hoe “sambatra”. Mampahatsiahy ny fampianaran’i Jesoa Kristy teo an-tendrombohitra : “sambatra izay…” (Matio 5.3-11).
Mahasambatra ny tsy…
Aro riaka mahasoa avy amin’Andriamanitra ho an’ny zanany ny mandrara azy ireo tsy hanao izato na izaroa. Tsy fandraràna fe fandraràna anefa fa am-pitiavana sy fampiasana teny miabo toy ny hoe “Sambatra ny olona izay tsy mijanona… tsy mipetraka eo amin’ny fipetrahan’ny mpaniratsira…” (1). Azontsika ampiasaina tsara amin’ny serasera sy fampitana hafatra izany. Ohatra : “Raràna.. na aza manao maloto eto!, izay tratra dia…!” Azo soloina hoe “Tsara ny madio fa ny maloto no fadio dia ho salama ianao.”
Mahasambatra ny…
Misaintsaina andro aman’alina ny Tenin’Andriamanitra (2). Manao ahoana re izaho sy ny Baiboly e? Mpamaky aho sa mamaky? Anjaran’ny tsirairay no mamboly fahazarana mandinika ny Baiboly fa loharanom-pahasambarana izany, tahaka ny maha “voaloham-pahendrena ny fahatahorana an’i Jehovah” (Ohabolana 1.7a). Ny Tenin’Andriamanitra no ampandrosoy ao am-ponao amin’ny fananana toerana manokana sy fotoana manokana isan’andro dia hahita fahafinaretana ianao sady hamokatra be amin’ny asa izay atao (3).
Tsy mahasambatra ny… eto kosa dia miresaka momba ireo ratsy fanahy izay manana fifandraisana maharitra amin’ny “mpanota” sy “mpaniratsira” ary mahita tombontsoa ao anatin’izany fifandraisana izany. Mety hahita fahombiazana tokoa izy ireo (Salamo 73) fa mbola hijinja ny vokatra fohy ezaka na lavitr’ezaka dia ny fitsaran’Andriamanira izany (5,6).
Safidy : “Indro apetrako manoloana anao ny fiainana sy ny fahafatesana…” (Deoteronomia 30.1)

Application Mana isan’andro, azonao alaina ao @ Play Store

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *