Mana isan’andro 30 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 31... Ny tao aoriana Mana isan'andro 27...

Mana isan’andro 30 Aogositra 2021

2 PETERA 3. 11 – 18 F.1,3

LANITRA SY TANY VAOVAO

11 Koa raha ho levona toy izany izao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanao ahoana moa hianareo amin’ ny fitondrantena masina sy ny toe-panahy araka an’ Andriamanitra,12 sady manantena no mampahafaingana ny hihavian’ ny andron’ Andriamanitra, izay hahamay sy hahalevona ny lanitra ary handoro sy hampiempo ny tenan’ ny zavatra rehetra!13 Kanefa isika, araka ny teny fikasany, dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao, izay itoeran’ ny fahamarinana.14 Koa amin’ izany, ry malala, satria manantena izany zavatra izany hianareo, dia mazotoa mba ho hita tsy manan-tsiny amam-pondro eo anatrehan’ ny Tompo amin’ ny fihavanana.15 Ary ny fahari-pon’ ny Tompontsika dia ekeo ho famonjena, tahaka ny voasoratr’ i Paoly, rahalahy malalantsika, taminareo koa araka ny fahendrena nomena azy,16 tahaka ny ataony ao amin’ ny epistiliny rehetra koa, fa milaza izany zavatra izany ao aminy izy; ary amin’ ireo dia misy zavatra saro-pantarina, izay aolan’ ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara, tahaka ny anaovany ny teny sasany amin’ ny Soratra Masina koa, ka mahatonga fahaverezana ho an’ ny tenany. 17 Koa, satria fantatrareo rahateo izany, ry malala, dia tandremo fandrao ho voataonan’ ny fahadisoan’ ny ratsy fanahy hianareo ka ho lavo hiala amin’ izay iorenanareo;18 fa mitomboa amin’ ny fahasoavana sy ny fahalalana an’ i Jesosy Kristy, Tompontsika sy Mpamonjy. Ho Azy anie ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amena.

Ho levona izao rehetra izao

Ny Tenin’Andriamanitra no mihazona izao lanitra sy tany izao (7) fa noho izy efa feno faharatsiana loatra dia tsy maintsy horavan’Andriamanitra (10) ary hohavaozina tanteraka. Efa nolevonin’Andramanitra ihany ny zava-manan’aina rehetra tamin’ny alalan’ny safodrano (6) saingy tsy nahavaha ny olana izany fa mbola mitohy mandraka androany ny faharatsian’ny olombelona ka dia tsy maintsy ho tonga ny fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy (7).

Ary isika izay mino?

Izany indrindra no fanontaniana apetrak’i Petera eto (11). Ny tokony ho valiny dia ho olona matahotra an’Andriamanitra ary mitoetra ho masina araka ny sitrapony, manantena sy miandrandra ny fihavian’ny andron’Andriamanitra izay hanafoana ny faharatsiana fa hanavaozan’Andriamanitra ny zavatra rehetra kosa ka hanjakan’ny fahamarinana. Satria miara-miaina amin’ny ratsy fanahy isika dia ampitandremana mba:
1) Hitoetra tsy manan-tsiny amam-pondro eo anatrehan’ny Tompo (14), tsy ho voapentipentin’ny faharatsiana eto amin’izao tontolo izao.
2) Hitoetra mandrakariva ao amin’ny famonjena izay efa noraisintsika tao amin’i Jesoa Kristy araka izay efa nampahafantarin’ny Apostoly antsika (15) ; 3) Tsy ho voataonan’ny fampianaran-diso izay entin’ny olona tsy manam-pahalalana ka manolana ny Tenin’Andriamanitra ary mitondra ho amin’ny fahaverezana.
Inona no baiko? “…Mitomboa amin’ny fahasoavana sy ny fahalalana an’i Jesoa Kristy Tompontsika sy Mpamonjy…” (18)

Application Mana isan’andro, azonao alaina ao @ Play Store

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *