Mana isan’andro 27 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 30... Ny tao aoriana Mana isan'andro 26...

Mana isan’andro 27 Aogositra 2021

II PETERA 2. 1-10a

NY FITSARAN’ANDRIAMANITRA

Ny hahafantarana ny mpampianatra sandoka, sy faminaniana ny handringanana azy

1 Fa nisy mpaminany sandoka teo amin’ ny olona Isiraely, ary hisy koa mpampianatra sandoka tahaka izany eo aminareo, izay hahatonga mangingina sain-diso mahavery ary handà ny Tompo Izay nividy azy aza ka hahatonga fahaverezana tampoka ho amin’ ny tenany.2 Ary maro no hanaraka ny fijejojejoany; ka ireny no hitenenan-dratsy ny lalan’ ny fahamarinana.3 Ary amin’ ny hafatratry ny fitiavany harena no hanaovany varotra anareo amin’ ny teny mamitaka; efa ela izay no tsy nijanonjanona ny fitsarana ireny, ary tsy rendremana ny fahaverezany.4 Fa raha tsy navelan’ Andriamanitra ny anjely fony nanota, fa noroahiny ho any amin’ ny helo ka natolony ho ao an-davaka maizina mba hotehirizina ho amin’ ny fitsarana,5 ary raha tsy namela izao rehetra izao taloha Izy, fa namonjy an’ i Noa, mpitory ny fahamarinana, sy ireo fito, fony nahatonga ny safo-drano tamin’ ny ratsy fanahy teo amin’ izao tontolo izao,-6 ary raha nataony nanjary lavenona ny tanàna Sodoma sy Gomora ka nohelohiny horavana ary nataony fananarana ho an’ izay ratsy fanahy ato aoriana,-7 fa Lota marina, izay ory dia ory noho ny fijejojejoan’ ny olona ratsy fanahy, no novonjeny ho afaka8 (fa izany lehilahy marina izany, raha nitoetra teo aminy, dia nahory loatra ny fanahiny marina isan-andro isan-andro noho ny nahitany sy ny nandrenesany ny fandikan’ ireo ny lalàna):9 dia fantatry ny Tompo izay hamonjeny ny tsara fanahy amin’ ny fakam-panahy sy ny hitehirizany ny olona tsy marina amin’ ny fijaliana ho amin’ ny andro fitsarana,-10 indrindra fa izay mandeha araka ny fitarihan’ ny nofo hila zava-mahaloto ka manamavo ny manana fahalehibiazana.

Ireo sandoka

Efa nisy teo amin’ny Isiraely ny mpaminany sandoka, hoy Petera (1a), tsy iza ireo fa ny olona izay milaza fa nirahin’Andriamanitra kanefa tsy izany fa maniraka ny tenany (Jeremia 14.14). Ary mbola hisy koa ny mpampianatra sandoka izay hiditra mangingina ary hitondra fampianarana manohitra ny Tompo (1b).
Maro no hanaraka azy. Mampalahelo fa voalaza tsara eto ny hamaroan’ireo olona ho voafitaky ny mpampianatra sandoka ka hamadika ny fahamarinana (2). Izany koa no efa nambaran’i Jesoa Kristy hoe:” Midira amin’ny vavahady èty ianareo; fa lehibe ny vavahady, ary malalaka ny làlana izay mankany amin’ny fahaverezana, ka maro ny miditra any” (Matio 7.13).

Fitsarana

Hatrany am-boalohany, fony vao nivadika tamin’Andriamanitra ireo anjely mpiodina dia efa tonga sahady ny fitsaran’Andriamanitra azy ireo (4).
Fananarana. Nataon’Andriamanitra ho fananarana ny velona rehetra ny safodrano sy ny nandorana an’i Sodoma sy Gomora mba ho fandringanana ny ratsy ary famonjena ny olona tsara kosa. Anisan’izany Noa sy ny ankohonany tamin’ny safodrano, Lota sy ny ankohonany tao Sodoma. Izany no ambaran’i Petera eto hoe:” dia fantatry ny Tompo izay hamonjeny ny tsara fanahy amin’ny fakam-panahy sy ny hitehirizany ny olona tsy marina amin’ny fijaliana ho amin’ny andro fitsarana”(9).
Fampaherezana: Manana fanomezana tsy hay vinavinaina ho antsika izay tia Azy ny Tompo:” Fa araka ny voasoratra hoe:” Izay tsy mbola hitan’ny maso ary tsy mbola ren’ny sofina, na niditra tao am-pon’ny olona, na inona na inona no efa namboarin’Andriamanitra ho an’izay tia Azy”(I Korintiana 2.9).

Application mana isan’andro, azonao alaina ao @ Play Store

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *