Mana isan’andro 26 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 27... Ny tao aoriana Mana isan'andro 25...

Mana isan’andro 26 Aogositra 2021

II PETERA 1. 12-21

MIORENA TSARA

Fananarana mba hiorina tsara amin’ ny fampianarana marina

12 Koa hazoto mandrakariva hampahatsiaro anareo ny amin’ izany zavatra izany aho, na dia efa fantatrareo aza, ka efa naorina tsara amin’ ny fahamarinana izay efa eo aminareo.13 Fa raha mbola eto amin’ ity trano-lay ity aho, dia ataoko fa mety ny hampifoha anareo amin’ ny fampahatsiarovana anareo,14 satria fantatro fa ho avy tampoka ny hanesorana ny trano-laiko, dia toy ny nasehon’ i Jesosy Kristy Tompontsika tamiko koa.15 Ary dia hataoko izay zakako mba hisy hahatsiarovanareo izany zavatra izany mandrakariva, rehefa maty aho.16 Fa tsy nanaraka izay anganongano noforonin’ ny fahafetsen’ ny saina izahay, raha nampahafantatra anareo ny hery sy ny fihavian’ i Jesosy Kristy Tompontsika; fa efa hitan’ ny masonay ny fiandrianany.17 Fa nahazo laza amam-boninahitra tamin’ Andriamanitra Ray Izy, raha tonga teo aminy avy tamin’ ny voninahitra lehibe indrindra ilay feo nanao hoe: “Ity no Zanako malalako izay sitrako”.18 Ary renay io feo avy tany an-danitra io, raha niara-nipetraka taminy tany an-tendrombohitra masina izahay.19 Ary manana ny teny faminaniana atao mafy orina kokoa isika; koa raha mandinika izany hianareo, dia manao tsara, fa toy ny jiro mahazava ao amin’ ny fitoerana maizimaizina izany, mandra-pahazavan’ ny andro, ka miposaka ao am-ponareo ny fitarik’ andro;20 fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoahan-kevitry ny faminaniana ao amin’ ny Soratra Masina dia tsy efan’ ny fisainan’ ny olona fotsiny ihany;21 fa tsy nisy faminaniana avy tamin’ ny sitrapon’ ny olona tany aloha rehetra; fa avy tamin’ Andriamanitra no nitenenan’ ny olona araka izay nitondran’ ny Fanahy Masina azy.

Mazoto mananatra.

Efa mandroso fahalehibeazana ny Apostoly Petera ary tsaroany mandindona azy ny hahafatesany koa miezaka izy mitondra fampaherezana sy fananarana ho an’ireo kristiana miely patrana izay hanoratany izao taratasy izao. Azo an-tsaina ny toe-pon’i Petera manoratra ny taratasy: manantitrantitra, mampahatsiaro (12), ary mampahery mba hiorina tsara sy mafy ao amin’i Jesoa Kristy ireo izay hanoratany satria efa antomotra ny andro hialany (14).

Mampahafantatra an’i Jesoa Kristy

Io no votoatin’ny fiainan’i Petera sy ny Apostoly namany rehetra. Jesoa Kristy no Tompo sy Mpamonjy azy ary hijoroany vavolombelona satria efa hitan’ny masony (16b). Tsy misy hafa amin’izany koa no nambaran’ny Apostoly Jaona hoe: “izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo…” (1 Jaona 1.3)

Tsara alain-tahaka.

Ny fanambarana an’i Jesoa Kristy amin’ny olon-kafa tahaka izay nataon-dry Petera dia ohatra tsara alain-tahaka tokony mbola hotohizantsika mandraka izao. Io ilay ataontsika hoe: fitoriana ny Filazantsara sy fijoroana vavolombelona ka na tsy nahita an’i Jesoa mivantana aza izaho sy ianao dia inoana fa nahafantatra azy tamin’ny alalan’ireny natao sy nambaran’ny Apostoly ireny ary tsy maintsy nahatsapa zavatra maro teo amin’ny fiainantsika vokatr’izany. Dia isika indray no manambara amin’ny hafa izay fahatsarana tsapantsika tamin’ny fiarahana tamin’io Jesoa Kristy io. Izany koa dia nambaran’i Petera hoe:” Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, “fanjakà-mpisorona, firenena masina” (Eksodosy 19. 6), olona nalain’Andriamanitra ho an’ny tenany, mba hilazanareo ny hatsaran’Ilay niantso anareo hiala tamin’ny maizina ho amin’ny fahazavany mahagaga” (1 Petera 2.9)
Fanontaniana: Efa ao amin’ny mazava ve ianao? Taomy ny hafa mba hiaraka aminao!

Application mana isan’andro, azonao alaina ao @ Play Store

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *