Mana isan’andro 25 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 26... Ny tao aoriana Mana isan'andro 24...

Mana isan’andro 25 Aogositra 2021

2 PETERA 1.1-11

TOE-PANAHY MIVOATRA

Fiarahabana, sy fananarana mba hitondra tena mendrika ny Kristiana

1 Simona Petera, mpanompo sy Apostolin’ i Jesosy Kristy, mamangy izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin’ ny fahamarinan’ i Jesosy Kristy, Andriamanitsika sy Mpamonjy:2 hampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin’ ny fahalalana tsara an’ Andriamanitra sy Jesosy Tompontsika.3 Efa nomen’ ny herin’ Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an’ Andriamanitra amin’ ny fahalalana Ilay niantso antsika tamin’ ny voninahiny sy ny fahatsarany;4 ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra, mba ho tonga mpiray amin’ ny fomban’ Andriamanitra amin’ izany hianareo, rehefa afa-nandositra ny fahalotoana izay eo amin’ izao tontolo izao noho ny filàna;5 koa noho izany dia manaova izay zotom-po rehetra kosa hianareo, ka amin’ ny finoanareo dia manehoa fahatanjahan-tsaina, ary amin’ ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana,6 ary amin’ ny fahalalanareo dia fahononam-po, ary amin’ ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin’ ny faharetanareo dia toe-panahy araka an’ Andriamanitra,7 ary amin’ ny toe-panahinareo araka an’ Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin’ ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra.8 Fa raha anananareo izany zavatra izany, sady anananareo betsaka, dia tsy avelan’ izany ho malaina na tsy hahavokatra hianareo amin’ ny fahalalana tsara an’ i Jesosy Kristy Tompontsika.9 Fa izay tsy manana izany zavatra izany kosa dia toa jamba ka tsy mahajery lavitra, sady nanadino ny nanadiovana azy tamin’ ny fahotany fahiny izy.10 Ary amin’ izany dia mazotoa kokoa, ry rahalahy, hampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo; fa raha manao izany zavatra izany hianareo, dia tsy ho tafintohina akory mandrakizay;11 fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin’ ny fanjakana mandrakizay, izay an’ i Jesosy Kristy, Tompontsika sy Mpamonjy antsika.

Finoana soa tahaka ny anay.

Manoratra fanindroany ho an’ireo Kristiana miely patrana i Petera ary atombony amin’ny fampahafantarana ny tenany amin’ny maha mpanompo sy Apostolin’i Jesoa Kristy azy ity taratasy ity. Tsy vokatry ny fianarana na fahalalana norantovina fa noho ny fanekena an’i Jesoa Kristy ho Tompo sy Andriamanitra ary Mpamonjy no hitondrany izany anarana maha mpanompo sy Apostoly azy izany. Dia tahaka izany koa izay nanaiky an’i Jesoa Kristy dia ireo ambaran’i Petera eto fa nahazo finoana soa tahaka ny azy. Ary tiany mbola hitombo amin’ny fahalalana tsara an’Andriamanitra sy Jesoa Kristy izy ireo.

Fanomezan’Andriamanitra.

Zavatra roa loha lehibe no ambaran’i Petera fa nomen’Andriamanitra antsika izay mino Azy :
1) Ny zavatra rehetra ilaintsika amin’ny fiainana amin’ny maha olona antsika (3a). Manamarina izay voalazan’i Jesoa ao amin’ny Matio 6.3 izany manao hoe:”Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany”.
2) Ny finoana an’i Jesoa Kristy izay hananantsika ny toe-panahy araka an’Andriamanitra ary hahatsiarovantsika izay nambaran’ny Apostoly Paoly koa izany manao hoe: “Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana…” (Efesiana 2.😎)
Fampaherezana: Satria nomena finoana isika, hoy Petera dia anjarantsika ny mampitombo azy tahaka izao: Finoana mitondra ho amin’ny fahatanjahan-tsaina, mandalo amin’ny fahalalana sy ny fahononam-po na fahafehezan-tena, isehoan’ny faharetana sy ny toe-panahy araka an’Andriamanitra, mivoitra sy misongadina amin’ny fitiavana ny rahalahy sy ny olona rehetra. Ny fananana ireo dia hampitombo amin’ny fahalalana tsara an’i Jesoa Kristy izay ambaran’i Jaona fa fiainana mandrakizay (Jaona 17.3).
Baiko: Mazotoa mampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo (10).

Application mana isan’andro, azonao alaina ao @ Play Store

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *