Mana isan’andro 01 Septambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 02... Ny tao aoriana Mana isan'andro 31...

Mana isan’andro 01 Septambra 2021

1 MPANJAKA 17.1-24

VELONA TOKOA JEHOVAH !

Ny niandohan’ ny asan’ i Elia mpaminany

1 Ary Elia Tisbita, isan’ ny nivahiny tany Gileada, nilaza tamin’ i Ahaba hoe: Raha velona koa Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, Izay itsanganako eo anatrehany, dia tsy hisy ando na ranonorana akory amin’ izao taona izao, raha tsy araka ny teniko ihany.2 Ary ny tenin’ i Jehovah tonga taminy nanao hoe:3 Mialà eto hianao, dia miantsinanàna ka miere any anilan’ ny renirano Kerita, izay any atsinanan’ i Jordana.4 Koa ny renirano no hisotroanao, ary ny goaika efa nodidiako hamelona anao any.5 Dia lasa izy ka nanao araka ny tenin’ i Jehovah; fa nandeha izy ka nitoetra teo anilan’ ny renirano Kerita any atsinanan’ i Jordana.6 Ary ny goaika nitondra mofo sy hena ho azy isa-maraina ary mofo sy hena isan-kariva, ary ny rano tamin’ ny renirano no nisotroany.7 Ary nony ela, dia ritra ny renirano noho ny tsi-fisian’ ny ranonorana tamin’ ny tany.8 Ary ny tenin’ i Jehovah tonga taminy ka nanao hoe:9 Miaingà ka mankanesa any Zarefata, izay naman’ i Sidona, ary mitoera any; fa, indro, misy vehivavy mpitondratena any izay notendreko hamelona anao.10 Dia niainga izy ka nankany Zarefata. Ary nony mby teo am-bavahadin’ ny tanàna izy, dia, indro, nisy vehivavy mpitondratena nanangona kitay hazo teo; ary niantso azy Elia ka nanao hoe: Masìna hianao, itondray rano kely amin’ ny fisotroana aho mba hosotroiko.11 Ary nony lasa naka ravehivavy, dia niantso azy Elia ka nanao hoe: Masìna hianao, itondray mofo kely koa eny an-tànanao aho.12 Fa hoy ravehivavy: Raha velona koa Jehovah Andriamanitrao, tsy manana mofo na dia iray akory aza aho, fa koba kely eran-tànan’ ila ao amin’ ny barika sy diloilo kely foana ao amin’ ny tavoara; ary, he! maka tapa-kazo roa aho izao, ka hiditra hanamboatra ireo hohaninay mianaka, dia ho faty izahay.13 Fa hoy Elia taminy: Aza matahotra, fa andeha miditra, ka manaova araka izany lazainao izany; nefa anaovy mofo kely ihany aho aloha, ka ento etỳ amiko, ary rehefa izany, dia vao manaova ho anao sy ny zanakao koa.14 Fa izao no lazain’ i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely: Tsy ho lany ny koba ao amin’ ny barika, ary tsy ho ritra ny diloilo ao amin’ ny tavoara mandra-pihavin’ ny andro handatsahan’ i Jehovah ranonorana amin’ ny tany.15 Dia nandeha ravehivavy ka nanao araka ny tenin’ i Elia, ary izy sy ravehivavy mbamin’ ny ankohonany dia nanan-kohanina elaela ihany.16 Nefa tsy lany ny koba tao amin’ ny barika, ary tsy ritra ny diloilo tao amin’ ny tavoara, araka ny tenin’ i Jehovah izay nampilazainy an’ i Elia.17 Ary nony afaka izany, dia narary ny zana-dravehivavy tompon-trano, ary mafy indrindra ny aretiny, ka efa tsy nisy fofonaina intsony izy.18 Dia hoy ravehivavy tamin’ i Elia: Moa mifaninona akory izaho sy hianao, ry lehilahin’ Andriamanitra ô? Tonga atỳ amiko va hianao hampahatsiaro ny fahotako ka hahafaty ny zanako?19 Ary hoy Elia taminy: Atolory ahy ny zanakao. Dia naka ny zaza teo an-tratran-dreniny izy ka nitondra azy niakatra ho any an-efi-trano ambony izay nitoerany, ary nampandry azy teo am-pandriany.20 Dia nitaraina tamin’ i Jehovah izy ka nanao hoe: Jehovah Andriamanitro ô, efa nahatonga loza koa tamin’ ny mpitondratena izay nivahiniako va Hianao ka nahafaty ny zanany?21 Dia niampatra intelo tamin’ ny zaza izy sady nitaraina tamin’ i Jehovah hoe: Jehovah Andriamanitro ô, mifona aminao aho, aoka hody aminy indray ny ain’ ity zaza ity.22 Ary Jehovah nihaino ny feon’ i Elia, dia nody taminy indray ny ain’ ny zaza, ka dia velona izy.23 Ary Elia nandray ny zaza ka nitondra azy nidina avy tao an-efi-trano ambony ho ao anaty trano, dia natolony an-dreniny, ka hoy izy: Inty, fa velona ny zanakao.24 Ary hoy ravehivavy tamin’ i Elia: Ankehitriny izao dia fantatro fa lehilahin’ Andriamanitra tokoa hianao, ary marina ny tenin’ i Jehovah aloaky ny vavanao.

Toa nilamindamina tao amin’ny fiainam-panompoan-tsampiny Ahaba kanjo indro nipoitra tampoka Elia.Toy ny fiasan’ny Fanahy izay tsy fantatra izay ihaviany (Jaona 3.😎 no fihavian’i Elia eto.

Tsy Bala no mifehy ny orana

Tian’i Elia habaribary amin’i Ahaba izay efa lasa mpanompon’i Bala (16.31) fa miankina amin’ Ilay tena Andriamanitra ny filatsahan’ny orana na tsia (1; Matio 5.45b). Fahasahiana lehibe no nasehon’ny mpaminany eto satria mety mahafaty ny fitsikerana ny mpanjaka tahaka izay nahazo an’i Jaona (Matio 14.4, 8-11), izay ambaran’ny Tompo fa Elia vaovao (Matio 17.12).

Ny Tompo no miahy an’i Elia

Nampiasain’Andriamanitra tamin’ny fomba mahagaga ny goaika (4-6) sy ilay vehivavy mpitondratena (9-16) hikarakara an’i Elia. Ny tena izy koa anefa dia Elia no namelona an’io vehivavy io izay efa saika maty mosary (12b) ! Aza milaza ary hoe “Inona no hohaninay?” (Matio 6.31), satria ny Ray aza mamelona ny voro-manidina (Matio 6.26) ary indraindray koa ny voro-manidina no asainy mamelona ny olony…
Nahoana no Sidona no nofidin’Andriamanitra? Tsy tao Isiraely fa tany Sidona no nampialokalofan’Andriamanitra an’i Elia (ny mpaminany tsy masina an-taniny : Lioka 4.24 !). Tsy hadino koa fa tanàna Jentilisa nandehanan’i Jesoa i Tyro sy Sidona (Matio 15.21-28). Nofidian’Andriamanitra angamba Sidona satria ao an-tanànan’i Jezebela izay sidoniana (1 Mpanjaka 16.31) mihitsy no tiany hanehoana ny heriny ka ilay mpitondratena dia efa resy lahatra, rehefa velona indray ny zanany, fa “marina ny tenin’i Jehovah“ aloakan’ny vavan’i Elia ( 17-24).
Diniho tsara: tahaka ny namangian’Andriamanitra an’i Ahaba sy ilay mpitondratena dia aza avela handalo ny famangian’Andriamanitra anao.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *