Mana isan’andro 02 Septambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 03... Ny tao aoriana Mana isan'andro 01...

Mana isan’andro 02 Septambra 2021

1 MPANJAKA 18.1-19 F.1,6

ELIA NO TADIAVIN’I AHABA MAFY FA TSY JEHOVAH !

Ny nihaonan’ i Elia tamin’ i Ahaba, sy ny nandreseny ny mpaminanin’ i Bala

1 Ary nony afaka andro maro, dia tonga tamin’ i Elia ny tenin’ i Jehovah tamin’ ny taona fahatelo nanao hoe: Mandehana hiseho amin’ i Ahaba, fa handatsaka ranonorana amin’ ny tany Aho.2 Dia niainga Elia hiseho amin’ i Ahaba. Ary mafy ny mosary tany Samaria.

3 Ary Ahaba niantso an’ i Obadia, izay lehiben’ ny tao an-dapany (Obadia dia natahotra an’ i Jehovah tokoa,4 ka nony naringan’ i Jezebela ny mpaminanin’ i Jehovah, dia nalain’ i Obadia ny mpaminany zato ka nafeniny, dimam-polo avy no nataony tao an-johy iray, ary novelominy mofo sy rano ireo).5 Ary hoy Ahaba tamin’ i Obadia: Andeha mitety ny tany, dia hatrany amin’ ny loharano rehetra sy hatrany amin’ ny lohasahan-driaka rehetra; fa angamba hahita ahitra hamelomana ny soavaly sy ny ampondra isika, mba tsy hisy hovonointsika ny biby fiompintsika.6 Dia nizara làlana izy, ka Ahaba nandeha tamin’ ny làlana iray, ary Obadia kosa nandeha tamin’ ny làlana iray.

7 Ary raha tany an-dàlana Obadia indro, Elia nifanena taminy; ary nahalala azy izy, dia niankohoka ka nanao hoe: Hay! hianao va ity, ry Elia tompoko?8 Ary izy namaly azy hoe: Eny, izaho ity, andeha, lazao amin’ ny tomponao hoe: Injao, atsy Elia.9 Fa hoy Obadia: Inona no heloko, no anoloranao ny mpanomponao ho eo an-tànan’ i Ahaba hamonoany ahy?10 Raha velona koa Jehovah Andriamanitrao, dia tsy misy firenena na fanjakana izay tsy nanirahan’ ny tompoko hitady anao; ary raha hoy ny olona: Tsy ato izy, dia nampianianiny izany firenena sy fanjakana izany raha tsy nahita anao izy.11 Ary ankehitriny hoy hianao: Andeha, lazao amin’ ny tomponao hoe: Injao, atsy Elia.12 Nefa raha vao miala aminao aho, dia ho entin’ ny Fanahin’ i Jehovah any amin’ izay tsy fantatro hianao; koa raha tonga aho ka milaza amin’ i Ahaba, nefa tsy ho hitany hianao tsinona, dia hovonoiny aho; kanefa izaho mpanomponao matahotra an’ i Jehovah hatry ny fony mbola kely.13 Moa tsy nolazaina taminao va, tompoko, izay nataoko tamin’ ilay namonoan’ i Jezebela ny mpaminanin’ i Jehovah, dia ny nanafenako ny mpaminanin’ i Jehovah zato lahy, ka dimam-polo avy no nataoko tao an-johy iray, ary novelomiko mofo sy rano ireo?14 Nefa ankehitriny hoy hianao: Andeha, lazao amin’ ny tomponao hoe: Injao, atsy Elia; dia hamono ahy Ahaba.15 Fa hoy Elia: Raha velona koa Jehovah, Tompon’ ny maro, Izay itsanganako eo anatrehany, dia hiseho aminy tokoa aho anio.16 Dia lasa Obadia nitsena an’ i Ahaba ka nilaza taminy; ary Ahaba nandeha hitsena an’ i Elia.

17 Ary nony hitan’ i Ahaba Elia, dia hoy izy taminy: Hay! tonga etỳ hianao, ry ilay mampidi-doza amin’ ny Isiraely!18 Fa Elia namaly hoe: Tsy izaho no nampidi-doza tamin’ ny Isiraely, fa hianao sy ny mpianakavin’ ny rainao ihany tamin’ ny nandavanareo ny didin’ i Jehovah sy ny nanarahanao ireo Bala.19 Ary ankehitriny maniraha hamory ny Isiraely rehetra hihaona amiko any an-tendrombohitra Karmela, ary ny mpaminanin’ i Bala dimam-polo amby efa-jato sy ny mpaminanin’ ny Aseraha efa-jato, izay mihinana eo amin’ ny latabatr’ i Jezebela.

Sarotra ny toeran’i Obadia

Obadia dia sady lehiben’ny tao an-dapan’i Ahaba mpanompo sampy, no lehilahy natahotra an’i Jehovah (3) ka nanavotra ain’ny mpaminany maro (4, 13) izay mety naha- voaheloka ho faty raha tratra. Na eo amin’ny itoeran’ny seza fiandrianan’i Satana aza (Apokalypsy 2.13) dia asian’Andriamanitra vavolombelony koa. Endrey izany fitotongan’ny fiainan’i Ahaba na ara-panahy na ara-pitondrana izany: ao anaty mosary (2b) dia indro ny Mpanjakan’Isiraely lasa mpitady vilona ho an’ny soavaly (5,6) ! Fa angaha i Bala tsy mahay mampaniry ahitra ?

Mila mihaona amin’i Ahaba i Elia

Io no baikon’Andriamanitra izay efa miomana handatsaka orana (1) ka Obadia no nasaina nampilaza an’i Ahaba (8,11,14a). Nitaraina tamin’i Elia anefa Obadia (9) satria mihevitra izy fa ny Fanahin’i Jehovah dia afaka mitondra an’i Elia amin’ny toerana tsy fantatra any (12a) ka ho loza no hanjo azy raha tsy hahita an’i Elia Ahaba (12b, 14b) izay efa nitady azy hatraiza hatraiza (10). Rehefa nanome toky azy Elia dia lasa Obadia nampilaza an’i Ahaba (15).

Iza no mampidi-doza ?

Na dia ny tenin’i Elia aza no nampitsahatra ny orana izay ekena fa loza tokoa (17) dia ny fanompoan-tsampin’i Ahaba no tena anton’izany ka Ahaba mihintsy no tena mampidi-doza ho an’ny Isiraely (18). Mbola omen’Andriamanitra fotoana hiverenana Aminy anefa Ahaba satria nampiantso ny mpaminan’i Bala hifanatrika aminy Elia hanaporofoany hoe iza no tena Andriamanitra (19).
Mahaiza misafidy : mihoatra noho ny mosary ny fijaliana mandrakizay any amin’ny helo, izay loza mampivarahontsana indrindra, ary efa fantatsika fa Jesoa no làlana hialana amin’izany…

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *