Mana isan’andro 30 Septambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 01 Oktobra... Ny tao aoriana Mana isan'andro 29...

Mana isan’andro 30 Septambra 2021

EZEKIELA 24.1-14 F.1, 5

KAPOK’ANDRIAMANITRA

Fahitana ny amin’ ny vilany fahandroana, ary ny tenin’ Andriamanitra ny amin’ ny hahafatesan’ ny vadin’ i Ezekiela

1 Ary tamin’ ny andro fahafolo tamin’ ny volana fahafolo tamin’ ny taona fahasivy dia tonga tamiko ny tenin’ i Jehovah nanao hoe:2 Ry zanak’ olona, soratinao ny anaran’ ny andro, dia izao andro anio izao; ny mpanjakan’ i Babylona miantomboka mamely an’ i Jerosalema amin’ izao andro anio izao.3 Ary milazà fanoharana amin’ ny taranaka maditra, ka ataovy aminy hoe: Izao no lazain’ i Jehovah Tompo: Asio vilany eo an-tokoana, eny, ataovy eo an-tokoana, ka asio rano ao anatiny;4 ary arotsahy ao ny vaingambaingany, dia ny vaingambaingany tsara rehetra, na ny feny na ny sorony; fenoy taolana voafantina izy.5 Alao ny ondry voafantina, ka tohofy kitay betsaka ao ambaniny koa hahandroana ny taolana, dia ampangotrahy tsara izy, ka andrahoy ao ny taolany.6 Koa izao no lazain’ i Jehovah Tompo: Lozan’ ny tanàna mpandatsa-drà sy ny vilany izay misy harafesina tsy mety afaka ao anatiny! Loary tsirairay ny vaingambaingany, fa aza anaovana filokana.7 Fa ny ràny dia ao aminy; teo ambonin’ ny vatolampy mangadihady no nametrahany azy; tsy naidiny tamin’ ny tany hosaronan’ ny vovoka izy.8 Mba hampakatra ny fahatezerana hamaliana azy no nametrahako ny ràny teo ambonin’ ny vatolampy mangadihady mba tsy ho voasarona.9 Koa izao no lazain’ i Jehovah Tompo: Lozan’ ny tanàna mpandatsa-drà; Izaho koa hamory kitay betsaka.10 Atohofy betsaka ny kitay hazo, ampireheto ny afo, masaho tsara ny hena, ka asio zavatra hahamanitra azy, ary aoka ho may ny taolana.11 Dia foàny ny vilany, ka ataovy eo ambonin’ ny vainafo hampahafana sy hahamay ny varahiny, ka ho levona eo aminy ny fahalotoany, ary ho afaka ny harafesiny.12 Efa nanasatra dia nanasatra ny tenany izy, nefa tsy nety afaka ny harafesim-beny; aoka ho eo amin’ ny afo ny harafesiny.13 Ny fahalotoanao dia misy fahavetavetana; satria nanadio anao Aho, nefa tsy nadio hianao, dia tsy hadio ho afaka amin’ ny fahalotoana intsony hianao ambara-pialako fo aminao.14 Izaho Jehovah no niteny, ka ho tonga izany ary hataoko; tsy hiahotrahotra Aho, na hiantra, na hanenina; araka ny fanaonao sy ny asanao no hitsarana anao, hoy Jehovah Tompo.

Tonga ny andro (1-5)
Tonga ny andro izay nolazain’ny Tompo hamelezana an’i Jerosalema. Tonga ny mpanjakan’i Babylona hiady amin’izy ireo. Hoy ny Tompo tamin’i Ezekiela: “Ary milazà fanoharana amin’ny taranaka maditra, ka ataovy aminy hoe: izao no lazain’ny Tompo: asio vilany eo an-tokoana, ka asio rano ao anatiny; ary arotsahy ao ny vaingambaingany dia ny vaingambaingany tsara rehetra, na ny feny na ny sorony; fenoy taolana voafantina izy. Alao ny ondry voafantina, ka tohofy kitay betsaka ao ambaniny koa hahandroana ny taolana, dia ampangotrahy tsara izy, ka andrahoy ao ny taolany” (3-5). Entina manambara ny tanàna Jerosalema ny vilany ary ireo vaingambaingany kosa dia ny vahoaka rehetra. Hohanin’ny Babyloniana ireo vaingan-kena sy taolana ka ho diovina ny vilany rehefa foana ny ao anatiny. Toa izany no endrika famaizana ny olona izay mikomy amin’Andriamanitra. Marina ny Tenin’Andriamanitra ary azo inoana izany.
Loza (6-14).
Iharan’ny fahatezeran’Andriamanitra i Jerosalema satria mandà tsy mety hodioviny amin’ny fahalotoany ka hoy Izy hoe: “Lozan’ny tanàna mpandatsa-dra sy ny vilany izay misy harafesina tsy mety afaka ao anatiny…”(6) ary koa “Izaho Tompo no niteny, ka ho tonga izany ary hataoko; tsy hiahotrahotra Aho, na hiantra, na hanenina; araka ny fanaonao sy ny asanao no hitsarana anao hoy ny Tompo”(14).
Kapoka. Izany no vokatry ny fahatezeran’Andriamanitra noho ny faharatsian’ireo mponina tao Jerosalema ary nampihariny taminy. Inona no fampitandremana ho ahy ao anatin’izany ankehitriny? Tadidio fa ny ràn’i Jesoa Kristy no manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra raha ekenao Izy ho Mpamonjy anao amin’ny fahotanao ary raisinao Izy hifehy manontolo ny fiainanao manomboka izao.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *