Mana isan’andro 01 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 02 Oktobra... Ny tao aoriana Mana isan'andro 30...

Mana isan’andro 01 Oktobra 2021

EZEKIELA 24.15-27 F.2, 6

NY TOMPO NO ANDRIAMANITRA

15 Ary tonga tamiko ny tenin’ i Jehovah nanao hoe: 16 Ry zanak’ olona, indro, efa hesoriko amin’ ny loza indray mamely monja ilay tian’ ny masonao; nefa aza misaona na mitomany na mandatsa-dranomaso akory hianao. 17 Misentoa malemilemy ihany hianao, fa aza mitomany na misaona ny maty; afehezo aminao ny hamamanao, ary asio kiraro ny tongotrao, ary aza manarona ny saokanao na mihinana ny fahan-kanina aterin’ olona. 18 Ary nony maraina dia niteny tamin’ ny olona aho; ary nony hariva dia maty ny vadiko; ary nony maraina indray dia nanao araka ny efa nandidiana ahy aho. 19 Ary hoy ny olona tamiko: Moa tsy holazainao aminay va izay hevitra tokony ho azonay amin’ izao ataonao izao? 20 Dia hoy izaho taminy: Tonga tamiko ny tenin’ i Jehovah nanao hoe: 21 Lazao amin’ ny taranak’ Isiraely hoe: Izao no lazain’ i Jehovah Tompo: Indro, holotoiko ny fitoerako masina, izay reharehan’ ny herinareo, dia ilay tian’ ny masonareo sy mahamanina ny fanahinareo; ary ho lavon’ ny sabatra ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo, izay nilaozanareo. 22 Dia manaova tahaka ny nataoko hianareo: aza manarona ny saokanareo hianareo, na mihinana ny fahan-kanina aterin’ olona; 23 ary aoka ho eo an-dohanareo ny hamamanareo sy ho eo an-tongotrareo ny kiraronareo; aza misaona na mitomany hianareo; fa ho levona noho ny helokareo hianareo ka hifampitoloko. 24 Ary Ezekiela dia ho famantarana mahagaga ho anareo; koa araka izay rehetra nataony no mba hataonareo; ary rehefa tonga izany, dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah Tompo. 25 Ary hianao, ry zanak’ olona, amin’ ny andro hanesorako aminy ny heriny sy ny fifalian’ ny voninahiny, ilay tian’ ny masony sy ilay tian’ ny fanahiny, dia ny zananilahy sy ny zananivavy, 26 eny, amin’ izany andro izany dia hisy olona handositra ho tonga any aminao mba hampandre ny sofinao izany; 27 amin’ izany andro izany dia hisokatra miaraka amin’ ny an’ ilay mandositra ny vavanao, ka dia hiteny hianao, fa tsy ho moana intsony; ry ho famantarana mahagaga aminy hianao; ka dia ho fantany fa Izaho no Jehovah.
Ho faka tahaka ianao (15-24).
Ny Tompo no milaza amin’i Ezekiela fa halainy tampoka ny vadiny izay tiany ary tsy mahazo misaona azy izy na mitomany na mandatsa-dranomaso ampahibemaso akory (16). Hoy Izy: “Misentoa malemilemy ihany ianao, fa aza mitomany na misaona ny maty; afehezo aminao ny hamamanao ary asio kiraro ny tongotrao ary aza manarona ny saokanao na mihinana ny fahan-kanina aterin’olona” (17). Tanteraka ny harivan’ny nitenenan’ny Tompo ny nahafatesan’ny vadin’i Ezekiela ary izy kosa dia nanatanteraka izay nandidiany azy. Izany no nolazain’ny Tompo hataony mba ho faka tahaka hoan’ireo Zanak’Isiraely indrindra rehefa hahare ny faharavan’ny tempoly ao Jerosalema izy ireo sy ny ho fahalavoan-tsabatra ho an’ireo zananilahy sy zananivavy izay efa nilaozany. Ohatra velona hoan’ny hafa ny fiainan’ny Mpaminany. Aoka ho tonga faka tahaka amin’ireo mpiara-belona amintsika ny finoantsika sy ny fiainantsika manaraka ny sitrapon’Andriamanitra na amin’ny fiteny na fihetsika na fisainana na fanao. Inona no fanapahan-kevitrao manomboka izao?
Vaovao mikasika ny tempoly ao Jerosalema (25-27).
Hesorin’i Jehovah amin’ireo Zanak’Isiraely ny heriny sy ny fifalian’ny voninahiny dia ny tempoly ao Jerosalema ary koa ireo zananilahy sy zananivavy. Hisy anefa ireo olona afaka handositra ka hitantara amin’i Ezekiela izay zava-nitranga. Eo Jehovah no niteny taminy hoe “…dia hiteny ianao fa tsy ho moana intsony ary ho famantarana mahagaga aminy ianao; ka dia ho fantany fa Izaho no Tompo”(27). Ny Tompo no Andriamanitra, masi-mandidy sy marina Izy, ary miteny amintsika ny tokony ataontsika amin’ny alalan’ny Soratra Masina.
Fanentanana : Vakio, diniho sy halalino, iaino, ivelomy, dia izay vao zarao amin’ny mpiara-belona aminao ny Tenin’Andriamanitra toy ny nataon’i Ezekiela.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *