Mana isan’andro 29 Septambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 30... Ny tao aoriana mana isan'andro 27...

Mana isan’andro 29 Septambra 2021

EZEKIELA 23.36-49 F.1, 6

ANDRIAMANITRA MAMPAHAFANTATRA NY ANARANY SY NY TOETRANY

36 Jehovah niteny tamiko hoe: Ry zanak’ olona, tsy hotsarainao va Ohola sy Oholiba? Dia asehoy azy ny fahavetavetany,37 fa efa nijangajanga izy, sady misy rà eny an-tànany, eny, ny sampiny no nijangajangany, ary ny zananilahy naterany ho Ahy dia nampamakiny ny afo ho an’ ireny mba ho levona.38 Izao koa no nataony tamiko: Nandoto ny fitoerako masina izy tamin’ izany andro izany sady nandoto ny Sabatako koa.39 Ary nony efa novonoiny ho an’ ny sampiny ny zanany, dia nidirany tamin’ iny andro iny ihany ny fitoerako masina ka nolotoiny; koa, he! izany no nataony teo anatin’ ny tranoko.40 Ary koa, naniraka ho any amin’ ny olona avy lavitra hianao; eny, nanirahanao ireo, ka, indreo, tonga izay efa nandroanao sy nanosoranao loko mainty ny masonao sy niravahanao.41 ary nipetrahanao tamin’ ny farafara marevaka, sady nisy latabatra voavelatra teo anoloany, izay nametrahanao ny ditin-kazo manitro sy ny diloiloko.42 Ary teo aminy nisy ny feon’ ny maro izay mipetraka tsy manana ahiahy, ary afa-tsy ny ankabiazam-bahoaka dia nisy mpiboboka nentina avy tany an-efitra; ary nasian’ ireo haba teny an-tànan’ izy mirahavavy sy satro-boninahitra tsara tarehy teny an-dohany.43 Dia hoy Izaho ny amin’ ilay efa tontan’ ny fijangajangana ela: Amin’ izao dia mbola hisy hijangajanga amin’ io ihany va?44 Eny, mbola nankao aminy ihany ny olona toy ny ankanesany ao amin’ ny vehivavy janga, dia toy ny efa nankanesany tao amin’ i Ohola sy Oholiba, vehivavy janga.45 Ary olona marina no hitsara azy araka izay fitsara vehivavy mijangajanga sy mandatsa-drà, satria mijangajanga izy, sady misy rà eny an-tànany.46 Fa izao no lazain’ i Jehovah Tompo: Ho entiko hamely azy ny olona maro, ka natolotro ho mpanjenjena sy ho babo izy.47 Ary ireo olona maro ireo dia hitora-bato azy sy hitetitetika azy amin’ ny sabatra; hovonoiny ny zananilahy sy ny zananivavy, ary hodorany amin’ ny afo koa ny tranony.48 Toy izany no hampitsaharako ny fahavetavetana amin’ ny tany, mba hahazo anatra ny vehivavy rehetra tsy hanao araka ny fahavetavetanareo.49 Ary hatsingeriny aminareo ny fahavetavetanareo, ary ho entinareo ny heloka noho ny sampinareo; ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah Tompo.
Fijangajangana (36-44).
Mampahatsiahy ny fijangajangana nataon’i Ohola sy Oholiba amin’i Ezekiela eto ny Tompo. Nijangajanga tamin’ny sampiny, misy ra eny an-tanany, ireo zananilahy dia nampamakiany ny afo ho an’i Moloka, novonoiny ho an’ny sampiny ny zanany, nandoto ny fitoerana masina an’ny Tompo, nandoto ny Sabatany. Fahavetavetana eo imason’ny Tompo avokoa izany ary maniraka an’i Ezekiela Izy hoe: “Asehoy azy ny fahavetavetany”(36b)
Irak’Andriamanitra.
Mandrakariva dia ny mitory ny Filazantsara ihany no mahamaika antsika fa tena ilaina koa indraindray ny mampahafantatra ny olona ny lalana diso izay izorany. Hoy ny irak’Andriamanitra tamin’Isaia: “Ambarao amin’ny oloko ny fahadisoany ary amin’ny taranak’i Jakoba ny fahotany” (Isaia 58.1b). Io ilay ataontsika Malagasy hoe: “Aza mijery arina an-tava”. Fa isika tsirairay avy koa dia mila mandini-tena ka mametra-panontaniana hoe: Inona amin’ny ataoko no fahavetavetana eo imason’Andriamanitra? Raha misy izany dia hatsahatro avy hatrany.
Fitsarana (45-49).
Noho ny ratsy nataony dia hotsaraina izy mirahavavy. Hamely azy ny olona maro ary hatolotry ny Tompo ho mpanjenjena sy babo izy ireo. Hovonoin’ireo olona maro ireo ny zanany ary hodorany ny tranony. Jehovah Andriamanitra no anton’izany ary ny tanjony dia ny hampitsahatra ny fahavetavetana amin’ny tany ary ho anatra ho an’ny hafa koa izany. Misy hatrany ny vokatry ny fahotana dia ny fahafatesana (Rom.6.23a). Raha izao no mahatsiaro misy tsy fahamarinana natao teo anatrehan’Andriamanitra dia mibebaha miverina amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy. Tadidio fa marina sy mamindra fo Andriamanitra ary aleo mandray izay kapoka sy fitaizana avy amin’Andriamanitra toy izay azon’ny tànan’ireo fahavalo.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *