Mana isan’andro 28 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 01... Ny tao aoriana Mana isan'andro 27...

Mana isan’andro 28 Oktobra 2021

EZEKIELA 30.1-26 F.1

RAVA ILAY FIRENENA LEHIBE

Ny andro hitsarana an’ i Egypta

1 Ary tonga tamiko ny tenin’ i Jehovah nanao hoe:2 Ry zanak’ olona, maminania, ka ataovy hoe: Izao no lazain’ i Jehovah Tompo: Midradradradrà hianareo! Indrisy ny andro!3 Fa efa antomotra ny andro, eny, antomotra ny andron’ i Jehovah, dia andro mandrahona sy fotoana hamaliana ny jentilisa izany.4 Ary hisy sabatra tonga any Egypta sy fangorohoroana fatratra any Etiopia, raha miampatrampatra any Egypta ny voatrabaka; Ary ho lasa ny hareny, sady ho rava ny fanorenany.5 Etiopia sy Libya sy Lydia sy ny olona samy hafa firenena rehetra sy ny Kobiana sy ny zanaky ny tany vita fanekena dia hiaraka ho lavon-tsabatra aminy.6 Izao no lazain’ i Jehovah: Ho lavo koa izay manohana an’ i Egypta, ary hietry ny fiavonavonan’ ny heriny; Hatrany Migdola ka hatrany Syena no ho lavon-tsabatra izy, hoy Jehovah Tompo.7 Ho rava dia ho rava izy, ary ny tanànany ho lao dia ho lao.8 Ka dia ho fantatra fa Izaho no Jehovah, raha mampirehitra afo any Egypta Aho, ka torotoro izay rehetra manampy azy.9 Amin’ izany andro izany dia hisy iraka mivoaka avy amiko handeha an-tsambo hampahatahotra ny Etiopiana izay mitoetra tsy manahinahy, ka dia hangorohoro tahaka ny tamin’ ny andro namelezana an’ i Egypta izy; Fa, indro, avy izany.10 Izao no lazain’ i Jehovah Tompo: Ny tànan’ i Nebokadnezara, mpanjakan’ i Babylona, no ho entiko mahafoana ny horakorak’ i Egypta.11 Izy sy ny vahoakany manaraka azy, dia ireo masiaka indrindra amin’ ny firenena, no ho entina handrava ny tany; Ary hanatsoaka ny sabany hamely an’ i Egypta ireny, ka ho feno faty ny tany.12 Hahatankina an’ i Neily sy hivarotra ny tany ho eo an-tànan’ ny ratsy fanahy Aho, ary ny tanan’ ny fahavalo no ho entiko mandrava ny tany mbamin’ izay rehetra ao aminy; Izaho Jehovah no niteny izany.13 Izao no lazain’ i Jehovah Tompo: Horavako koa ny sampy, ary hatsahatro ny andriamani-tsi-izy ao Memfisa; ary tsy hisy mpanjaka intsony amin’ ny tany Egypta;14 Handrava an’ i Patrosa Aho sy hampirehitra afo any Zoana, ary hotanterahiko ny fitsarana an’ i No;15 Hampidina ny fahatezerako amin’ i Sina, fiarovana mafy any Egypta, Aho, ary hofongorako ny vahoaka be any No.16 Hampirehitra afo any Egypta Aho; Hiolanolana fatratra Sina noho ny faharariany; Ho banga No, ary Memifisa dia hasian’ ny fahavalo antoandro.17 Ny zatovon’ i Avena sy Pi-beseta ho lavon-tsabatra, sady ho lasan-ko babo ny ao.18 Any Tapanesa dia ho maizina ny andro, raha tapahiko any ny ziogan’ i Egypta, ary hitsahatra ny fiavonavonan’ ny heriny; Ho voasaron’ ny rahona izy, sady ho lasan-ko babo ny zananivavy.19 Toy izany no hanatanterahako ny fitsarana an’ i Egypta; Ka dia ho fantatra fa Izaho no Jehovah.

Ny hahafoanan’ i Nebokadnezara ny herin’ Farao

20 Ary tamin’ ny andro fahafito tamin’ ny volana voalohany tamin’ ny taona fahiraika ambin’ ny folo dia tonga tamiko ny tenin’ i Jehovah nanao hoe:21 Ry zanak’ olona, ny sandrin’ i Farao, mpanjakan’ i Egypta, dia efa notorotoroiko, ary he! tsy noharatoina mba ho sitrana izy, na nofehezina lamba, mba hanatanjaka azy hahatan-tsabatra.22 Koa izany no nanaovan’ i Jehovah Tompo hoe: Indro, efa hamely an’ i Farao, mpanjakan’ i Egypta, Aho, ka hotorotoroiko ny sandriny, na ny mbola matanjaka, na ny efa torotoro; Ary hampilatsaka ny sabatra eny an-tànany Aho.23 Dia haeliko ho any amin’ ny firenena samy hafa ny Egyptiana, ka hahahako any amin’ ny tany samy hafa.24 Fa hampahatanjahiko kosa ny sandrin’ ny mpanjakan’ i Babylona, ka hataoko eny an-tànany ny sabatro; Fa hotorotoroiko ny sandrin’ i Farao, dia hitrona eo anatrehany toy ny fitronan’ ny voatrabaka izy.25 Eny, hampahatanjahiko ny sandrin’ ny mpanjakan’ i Babylona, dia hiraviravy ny sandrin’ i Farao: Ka dia ho fantatra fa Izaho no Jehovah, raha hataoko eny an-tànan’ ny mpanjakan’ i Babylona ny sabatro, ka haingainy hamelezana ny tany Egypta.26 Dia haeliko ho any amin’ ny firenena samy hafa ny Egyptiana ka hahahako any amin’ ny tany samy hafa; Ka dia ho fantatra fa Izaho no Jehovah.

Firenena lehibe sady manankarena Egypta, nanana miaramila matanjaka ka nila vonjy taminy ny firenena maro. Anisan’izany Israely (Jeremia 37.5-8).
Indrisy ny andro (1-19)
Lavo Egypta sy ireo firenena nanohana sy natoky azy (6). Rava izay rehetra noheveriny ho heriny sy tanjany, ny andriamaniny, ny sampiny (13), ritra sy maina Neily (12), ilay nireharehan’i Farao hoe “Izaho no namorona azy ho an’ny tenako” (Ezekiela 29.3b). Nasehon’Andriamanitra fa Izy irery ihany no Andriamanitra mpamorona sy mifehy ny zavatra rehetra. Saro-piaro amin’ny anarany Izy, ary “manohitra ny mpiavonavona” (Jakoba 4.6).
Sandry tapaka (20-25)
Maneho hery sy tanjaka ny sandry raha ny Baiboly no jerena. Fanehoan’Andriamanitra ny heriny mahagaga ny hoe “sandry ahinjitra” (Eksodosy 6.6, Salamo 136.11-12). Tapaka ny sandrin’i Farao ary tsy azo sitranina intsony : milaza ny faharesen’ny miaramilany teo anatrehan’ny miaramilan’i Nebokadnezara izany. Manana tanjona Andriamanitra ny amin’ny ady sy ny faharesena an’ady: “Mba ho fantatra fa Izaho no Jehovah”. Tsarovy fa Tsitoha Andriamanitra ary mifehy ny zavatra rehetra, eny fa na dia ny miaramila aza. Rehefa mivavaka ho an’ny miaramila sy ny fandriampahalemana isika dia aoka hangataka mba ho tonga eto amintsika ny fanjakan’Andriamanira sy ny sitrapony (Matio 6.10).
Fielezana any amin’ny firenena maro (26).
Mariky ny fandravan’Andriamanitra an’i Egypta izy eto. Tamin’ireo apostoly kosa, navelan’Andriamanitra hisy ny fanenjehana mba hielezan’izy ireo hanaparitaka ny flazantsara. Iray ihany ny tanjona: “Mba ho fantatra fa Izaho no Jehovah.”
Fampitandremana: “Ho voaozona izay olona matoky olona….. ka miala amin’i Jehovah ny fony” (Jeremia 17.5)

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *