Mana isan’andro 01 Novambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 02... Ny tao aoriana Mana isan'andro 28 Oktobra...

Mana isan’andro 01 Novambra 2021

ASAN’NY APOSTOLY 14. 1-18 F. 1,2

FIAINAN’NY MPANEFA IRAKA

1 [Ny nitorian’i Paoly sy Barnabasy teny tany Ikonioma sy Lystra ary Derbe, sy ny niverenany nankany Antiokia indray] Ary nony tany Ikonioma Paoly sy Barnabasy, dia niara-niditra tao amin’ny synagogan’ny Jiosy izy ka nitori-teny, ka dia olona betsaka no nino, na Jiosy na jentilisa*. [* Gr. Grika]

2 Fa ny Jiosy izay tsy nino dia nampitaitra ny jentilisa ka nanome fo azy hanohitra hanohitra ny rahalahy.

3 Ary nitoetra ela teo izy, dia nitory tamin’ny fahasahiana noho ny fahatokiany ny Tompo, Izay nanome vavolombelona hahamarina ny tenin’ny fahasoavany

4 Fa ny vahoaka tao an-tanàna nisara-tsaina, ny sasany nomba ny Jiosy, fa ny sasany kosa nomba ny Apostoly.

5 Ary raha niray tetika hanisy ratsy sy hitora-bato azy ny jentilisa sy ny Jiosy mbamin’ny loholony,

6 ka fantany izany, dia nandositra nankany Lystra sy Derbe, tanàna any Lykaonia, mbamin’ny tany manodidina, izy,

7 dia nitory ny filazantsara tany.

8 Ary nisy lehilahy anankiray nipetraka tany Lystra nalemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny ka tsy afaka namindra;

9 izy nahare an’i Paoly nitori-teny; ary Paoly, nony nibanjina azy mafy ka nahita fa nanam-pinoana hositranina io,

10 dia niteny tamin’ny feo mahery hoe: Mijoroa amin’ny tongotrao. Dia niantsambotsambotra ralehilahy ka nitsangantsangana.

11 Ary nony hitan’ny vahoaka betsaka izay zavatra nataon’i Paoly, dia nanandratra ny feony ka nanao tamin’ny fitenin’i Lykaonia hoe: Efa nidina nankaty amintsika ny andriamanitra maka ny endrik’olona!

12 Ary ny anaran’i Barnabasy nataony hoe Jopitera*, ary Paoly kosa Merkory**, satria izy no mpitarika ny teny nalahatra. [* Gr. Zeosy][** Gr. Hermesy]

13 Ary ny mpisoron’ilay Jopitera teo anoloan’ny tanàna, mbamin’ny vahoaka, dia nitondra ombilahy sy voninkazo natao fihaingoana ho ao am-bavahady ka nikasa hanao fanatitra.

14 Fa nony nahare izany ny Apostoly, dia Barnabasy sy Paoly, dia nandriatra ny fitafiany izy ka nitsarapaka nankeo afovoan’ny olona sady niantso nanao hoe:

15 Raondriana, ahoana no anaovanareo izao? Olona tahaka anareo ihany izahay ary mitory ny filazantsara aminareo, mba hialanareo amin’izao zava-poana izao hanatona an’Andriamanitra velona, Izay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mbamin’izay rehetra ao anatiny,

16 Izay namela ny firenena rehetra handeha tamin’ny lalana tiany haleha tamin’ny andro lasa.

17 Kanefa tsy namela ny tenany tsy hanana vavolombelona Izy; fa manao soa Izy, mampilatsaka ny ranonorana avy eny amin’ny lanitra ho anareo sady manome taon-jina ka mahavoky ny fonareo amin’ny hanina sy ny fifaliana.

18 Nefa na dia nilaza izany aza izy, dia saiky tsy nahasakana ny olona tsy hamono zavatra hatao fanatitra aminy.

Manaiky ny làlan’ny Tompo : anisan’izany ny fanenjehana (1-2, 4-7).
Nitety tany sady vonona handeha lavitra Paoly sy Barnabasy rehefa nanao izao dia misionera voalohany izao. Hitany sy tsapany ny fitondran’Andriamanitra. Ny fanenjehana sy fanoherana no nitaona azy ireo hiova amin’ny toeran-kafa sy handeha lavidavitra kokoa : Ikonioma, Derbe sy Lystra, Likaonia (2 Timoty 3.11). Manaiky hatrany izay mety ho fandavan’ny itoriana ny mpanefa iraka (4; Asa 28.4). Ny toe-pon’ny Tompo manaja ny safidin’ny olona no mila ananantsika rehefa mitory ny Filazantsara (Romana 1.16).
Manambara momba ny Tompo hatrany (3).
Feno ny Fanahy Masina i Paoly sy Barnabasy ka sahy nanambara ny hafatry nyTompo tao amin’íreo tanana lehibe misy jiosy, isan’ízany Ikonioma. Niantehatra feno tamin’ny Tompo izy ireo tamin’ny fanatanterahana ny asa (3 ; Mat 16.20). Mijanona maharitra amin’ny toerana iray mba hampiorina tsara ny finoan’ny olona. Manana paik’ady sy fomba fiaina miavaka koa ve aho eo am-panefàna ny iraka ?
Manao asa mahagaga (8-11).
Ireny no manamarina fa ny Fanahin’ny Tompo Jesoa no tao amin’ízy ireo satria nanohy ny asa nataony izy hitaomana ny olona hahita ny hery sy ny fahefan’Andriamanitra.(Isaia 35.6 ; Hebreo 2.4).
Mahay manetry tena (12-18).
Nolavin’ i Paoly sy Barnabasy ny fanindraindrana azy ireo satria tsy avy aminy izao fahefana izao fa avy amin’Ilay Mpamorona ny zavatra rehetra (Salamo 146.6). Feno fahendrena izy mirahalahy satria ny hafatra nambarany dia sahaza íreo olona niresahany. Tena ilaina mihitsy ny mahafantatra ny fiteny mora azon’ny olona mba hazava ny hafatra (11).
Vavaka : Fenoy ny Fanahinao izahay Tompo o hahafahanay mamita tsara ny irakao. Amena

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *