mana isan’andro 27 Septambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 29... Ny tao aoriana Mana isan'andro 26...

mana isan’andro 27 Septambra 2021

EZEKIELA 23.1-21 F.1, 6

FANOMPOAN-TSAMPY

Fanoharana ny amin’ Ohola sy Oholiba hampiseho ny nijangajangan’ i Samaria sy Jerosalema

1 Ary tonga tamiko ny tenin’ i Jehovah nanao hoe:2 Ry zanak’ olona, nisy vehivavy mirahavavy iray tam-po;3 ary nijangajanga tany Egypta izy; fony izy mbola tanora no nijangajanga; tao no nisafosafoana ny tratrany, ary tao no nitsapatsapana ny nonon’ ny fahavirijinany.4 Ny anaran’ ny zokiny dia Ohola, ary ny rahavaviny dia Oholiba; ary novadiko izy ka niteraka zazalahy sy zazavavy. Ny amin’ ny anarany: Samaria no Ohola, ary Jerosalema no Oholiba.5 Ary raha mbola vadiko Ohola, dia nijangajanga izy; maimay izy tamin’ ireo lehilahiny, dia ny Asyriana mifanolotra aminy,6 izay mitafy mangamanga, dia ny governora sy ny lefiny, tovolahy bikàna izy rehetra sady mpitaingin-tsoavaly.7 Nijangajanga tamin’ ireny izy, dia tamin’ izay tsara indrindra tamin’ ny zanakalahin’ i Asyria sy tamin’ izay rehetra nahamaimay azy; tamin’ ny sampiny rehetra no nandotoany tena.8 Ary ny fijangajangana izay fanaony hatrany Egypta dia tsy foiny; fa fony izy mbola tanora dia nandrian’ ireny, ary ireny no nitsapatsapa ny tratran’ ny fahavirijinany sady nanaram-po nijangajanga taminy.9 Ary noho izany dia natolotro ho eo an-tànan’ ireo lehilahiny izy, dia eo an-tànan’ ny Asyriana izay nahamaimay azy.10 Ireny no nampiseho ny fitanjahany; ny zananilahy sy ny zananivavy dia lasan’ ireny, ary ny tenany novonoiny tamin’ ny sabatra, ka dia tonga ambentinteny tamin’ ny vehivavy izy ary efa niharan’ ny fitsarana.11 Ary nony hitan’ i Oholiba rahavaviny izany, dia vao mainka nataony manoatra noho ny azy indray ny fahamaimaizany, ary ny fijangajangany manoatra noho ny an’ ny rahavaviny,12 Maimay tamin’ ny Asyriana mifanolotra aminy izy, dia ny governora sy ny lefiny, olona mareva-pitafiana sady mpitaingin-tsoavaly, samy tovolahy bikàna izy rehetra.13 Dia hitako fa efa nandoto ny tenany izy, fa lalana iray ihany no nalehan’ izy mirahavavy;14 ary mbola nampandrosoiny ihany ny fijangajangany, fa nahita sariolona voasoratra teo amin’ ny rindrina izy sy ny sarin’ ny Kaldeana voasoratra tamin’ ny loko mena.15 samy nisy fehin-kibo nifehy teo am-balahany sy hamama voanato nisy rambony teo an-dohany; ny fijery azy rehetra dia toy ny fijery zanak’ andriana, dia tahaka ny zanakalahin’ i Babylona, izay teraka tany amin’ ny tany Kaldea.16 Ary raha vao hitan’ ny masony ireny, dia maimay taminy izy ka naniraka olona ho any aminy tany Kaldea.17 Ary tonga tany aminy ho ao amin’ ny fandriam-pitiavana ireny zanakalahin’ i Babylona ka nandoto azy tamin’ ny fijangajangany; ary nony efa voaloton’ ireny izy, dia niombotra niala taminy kosa ny fanahiny.18 Ary rehefa naneho ny fijangajangany sy nampiseho ny fitanjahany izy, dia niombotra niala taminy ny fanahiko, toy ny efa niombotan’ ny fanahiko niala tamin’ ny rahavaviny ihany.19 Dia nampitombo ny fijangajangany ihany izy, ka dia nahatsiaro ny andro fahatanorany, izay nijangajangany tany amin’ ny tany Egypta.20 Fa izy dia maimay tamin’ ireo lehilahiny, izay manana nofo tahaka ny nofom-boriky, ary ny avy aminy dia toy ny avy amin’ ny soavaly.21 Nitady ny fijangajangan’ ny fahatanoranao hianao, dia ilay nitsapatsapan’ ny Egyptiana ny nononao, satria nonon’ ny fahavirijinanao ireo.

Fanoharana ny amin’i Ohola izay maneho an’i Samaria sy i Oholiba izay maneho an’i Jerosalema ity anjara manantsika androany ity.
Mijangajanga manompo sampy (1-10).
Ny tenin’ny Tompo nampitondrainy an’i Ezekiela eto dia mampiseho ny fijangajangan’ireo Zanak’Isiraely tao amin’ny fanjakana avaratra, ny fandotoany ny tenany tamin’ireo sampin’ny Asyriana (7), ny tsy fahafoizany ireo fijangajangana fanaony tany Egypta (😎. Manara-maso ny fiainan’ny vahoakany Andriamanitra, tahaka ny fanarahan’ny Ray aman-dReny maso izay ataon’ny zanany na mandeha amin’ny lalana marina izy na tsia. Koa dia mahita ny ataontsika tsirairay avy ny Tompo Andriamanitra ary manan-kambara amintsika hatrany Izy.
Bitsik’Andriamanitra.
Na ny Salamo 32.8 na ny Isaia 30.21 dia samy manambara fa manoro làlana antsika hatrany Andriamanitra. Inona no tsapanao ho hafatry ny Tompo aminao izay angatahiny aminao hotanterahinao na ny lalana tokony hizoranao? Andeha samy handini-tena eo anatrehan’ny Tenin’Andriamanitra isika tsirairay avy.
Maka tahaka ary manao ratsy kokoa (11-21).
Nahita izany fijangajangana sy fanompoan-tsampy izany ireo tao amin’ny fanjakana atsimo ka dia nanao mihoatra noho ny efa hitany izy ireo: nandoto ny tenany tamin’ireo Asyriana (11-13), ireo Babyloniana (14-18) ary ireo Egyptiana (19-21). Tsy nahoany ary tsy nakany lesona ny kapok’i Jehovah (9-10).
Fampieritreretana sy torolalana.
Sao misy fahazarana izay tsy araka ny sitrapon’Andriamanitra kanefa mbola iainanao? Inona no ataonao ahafahanao mijoro ho fanasin’ny tany sy fahazavan’izao tontolo izao eo amin’ny fiaraha-monina misy anao? Ny tsara no alaivo tahaka fa aza ny ratsy (3 Jaona 11) ary meteza ho tonga fianarana ho an’ny hafa amin’ny fitondran-tenanao (1 Timoty 4.12) dia ho hita taratra amintsika tsirairay avy tokoa ny fanjakan’Andriamanitra.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *