Mana isan’andro 26 Septambra 2021 Ny teo aloha mana isan'andro 27... Ny tao aoriana Mana isan'andro 25...

Mana isan’andro 26 Septambra 2021

EZEKIELA 22.17-31 F.2, 6

FAHATEZERAN’NY TOMPO ANDRIAMANITRA

17 Ary tonga tamiko ny tenin’ i Jehovah nanao hoe:18 Ry zanak’ olona, ny taranak’ Isiraely dia efa tonga tain-drendrika amiko; izy rehetra dia varahina sy vifotsy sy vy ary firaka ao anatin’ ny memy; eny, efa tonga taim-bolafotsy izy.19 Koa izao no lazain’ i Jehovah Tompo: Noho ny nahatongavanareo rehetra ho tain-drendrika, dia, indro, hangoniko ho ao Jerosalema hianareo.20 Toy ny anangonana volafotsy sy varahina sy vy sy firaka ary vifotsy ho ao anatin’ ny memy ka misy mifofotra azy amin’ ny afo ho rendrika, dia toy izany no hanangonako anareo amin’ ny fahatezerako sy ny fahavinirako, ary hataoko ao hianareo ka ho voarendrika;21 eny, nangoniko hianareo, dia hifofotra anareo amin’ ny afon’ ny fahatezerako Aho, ka ho voarendrika ao anatiny hianareo.22 Toy ny andrendrika volafotsy ao anatin’ ny memy no handrendrehana anareo ao anatiny; ka dia ho fantatrareo fa Izaho Jehovah no nampidina ny fahatezerako aminareo.23 Ary tonga tamiko ny tenin’ i Jehovah nanao hoe:24 Ry zanak’ olona, lazao aminy hoe: Hianao no tany tsy hazavain’ ny hainandro sady tsy ilatsahan’ ny ranonorana amin’ ny andro fahatezerana.25 Mikomy ny mpaminany ao aminy; tahaka ny liona mierona mamiravira haza izy; mihinana olona izy sady mahalasa ny harena sy ny zava-tsoa ary mahamaro ny mpitondratena ao aminy.26 Ny mpisorona dia mandika ny lalàko sy mandoto ny zavatra masina; tsy manavaka ny masina sy ny tsy masina izy, na mampiseho ny tsi-fitovian’ ny maloto sy ny madio, ary mitampi-maso tsy hijery ny Sabatako izy, ary tsiratsiraina ao aminy Aho.27 Toy ny amboa-dia mamiravira haza ny lehibeny ao aminy ka mandatsa-drà sy mahafaty aina ary mahazo harena amin’ ny tsy marina.28 Ary ny mpaminaniny mandalotra azy amin’ ny feta tsy madity ka mahita zava-poana sy maminany lainga aminy hoe: Izao no lazain’ i Jehovah Tompo; nefa Jehovah tsy niteny tsinona.29 Ny vahoaka manao an-keriny sy mandroba ka mampahory ny malahelo sy ny mahantra; ary ny vahiny dia ampahoriny tsy andrariny.30 Ary nitady olona teo aminy Aho hanao mànda sy hijanona eo amin’ ny banga eo anatrehako hifona ho an’ ny tany mba tsy handravako azy, kanjo tsy nahita;31 koa dia haidiko eo aminy ny fahatezerako; ny afon’ ny fahatezerako no handaniako azy; ary hatsingeriko ho eo an-dohany ihany ny fanaony, hoy Jehovah Tompo.

“… Ka dia ho fantatrareo fa Izaho Tompo no nampidina ny fahatezerako aminareo…” (17-29). Tonga tamin’i Ezekiela ny tenin’ny Tompo milaza ny faharatsian’ireo Zanak’Isiraely. Toy ny tain-drendrika izy ireo eo imason’ny Tompo ka hangoniny ho ao Jerosalema ho ao anatin’ny memy (afo mivaivay be) ka misy hifofotra azy ireo amin’ny afon’ny fahatezeran’ny Tompo. Izany no faminaniana ny amin’ireo Babyloniana haharava tanteraka an’i Jerosalema ka hahalasa azy ireo ho babo.
Fampieritreretana. Ary ny tenako manokana ve tain-drendrika sa efa fanaka omem-boninahitra eo imason’Andriamanitra? Inona amin’ny fisainako, ny ataoko, ny fahazarako no mbola mila ahitsin’ny Tenin’Andriamanitra? Tadidio fa ny Tenin’Andriamanitra iainana isanandro isanandro no mampianatra, mananatra, mandresy lahatra, manitsy izay diso, mitaiza amin’ny fahamarinana, manomana ho amin’ny asa tsara rehetra (2 Timoty 3.16).
“Ary nitady olona teo aminy Aho hanao manda sy hijanona eo amin’ny banga eo anatrehako hifona ho an’ny tany mba tsy handravako azy kanjo tsy nahita.” (30-31). Indrisy, tena indrisy, ireo mpaminany mikomy, mamiravira haza; ireo mpisorona kosa mandika ny lalàn’i Jehovah sy mandoto ny zavatra masina. Tsy nisy olona teo anatrehan’ireo Zanak’Isiraely izay hampibebaka, hampitodika amin’i Jehovah, hiaro sy hiady varotra ary hifona toy ny efa nataon’i Abrahama na Mosesy ihany koa. Indrisy!
Fa Izy kosa: I Jesoa Kristy dia nanaiky hisolo heloka antsika ary namonjy antsika tamin’ny fahafatesana. Inona no havalinao izany fitiavan’Andriamanitra anao izany? Iza amin’ny manodidina anao no hizaranao izany? Iza no iadianao varotra eo anatrehan’Andriamanitra ihany koa ny hamonjeny azy sy hifonanao Aminy ny fahotany? Mijoroa eo amin’ny banga ho an’ny hafa indrindra ho an’ity firenena malalantsika ity.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *