Mana isan’andro 26 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 27... Ny tao aoriana Mana isan'andro 25 Oktobra...

Mana isan’andro 26 Oktobra 2021

EZEKIELA 28. 20 – 26 F 1, 6

HIAINA AM-PIADANANA

Faminaniana ny amin’ i Sidona, sy fanomezan-toky ny Isiraely

20 Ary tonga tamiko ny tenin’ i Jehovah nanao hoe:21 Ry zanak’ olona, manandrifia an’ i Sidona, dia maminania ny hamelezana azy,22 ka ataovy hoe: Izao no lazain’ i Jehovah Tompo: Indro, efa hamely anao Aho, ry Sidona, ary hankalazaina ao ampovoanao Aho; Ka dia ho fantatra fa Izaho no Jehovah, raha manatanteraka ny fitsarana azy Aho ka miseho ho masina amin’ ny ataoko aminy.23 Fa hahatonga areti-mandringana hamely azy Aho ary rà ho eny an-dalambeny; Dia hiampatrampatra eny aminy ny voatrabaky ny sabatra izay mamely avy eny manodidina eny; Ka dia ho fantatra fa Izaho no Jehovah.24 Ary tsy hisy roy mampangirifiry na tsilo mampanaintaina intsony ho an’ ny taranak’ Isiraely, avy amin’ ireo manodidina azy, izay manao tsinontsinona azy; Ka dia ho fantatra fa Izaho no Jehovah Tompo.

25 Izao no lazain’ i Jehovah Tompo: Raha angoniko avy any amin’ ny firenena izay nampielezana azy ny taranak’ Isiraely, dia hiseho ho masina eo imason’ ny firenena Aho amin’ ny ataoko aminy, ka honina any aminy taniny izay nomeko an’ i Jakoba mpanompoko izy.26 Dia handry fahizay any izy ka hanorina trano sy hanao tanimboaloboka; eny, handry fahizay izy amin’ ny anatanterahako ny fitsarana ireo rehetra manodidina azy izay manao tsinontsinona azy; ka dia ho fantatra fa Izaho no Jehovah Andriamaniny.

Mamarana ireo faminaniana manambara famaizana, ka napetraka teo alohan’ny faminaniana manambara ny hamerenan’ny Tompo ny Israely any amin’ny taniny, ity momba an’i Sidona ity. Toy ny aty sy ny afero i Tyro sy i Sidona raha mitanisa azy ireo i Jesoa ao amin’ny Lioka 10.14.
Hiseho ho marina Aho.
Samy hisehoan’ny Tompo izy ireo fa masina Izy, “hiseho ho masina … amin’ny ataoko aminy” Aho, hoy ny Tompo. Fa inona no haha-samy hafa an’i Sidona amin’i Israely amin’ny andro famalian’Andriamanitra? Endrika roa no hanehoany izany: 1°- ho an’i Sidona, manda ny hanompo an’Andriamanitra, dia amin’ny alalan’ny famaizana azy, areti-mandringana sy sabatra, (22). 2°- ho an’ny Israely kosa, izay manome voninahitra ny Tompo sy mankatoa ny teniny, dia amin’ny alalan’ny famonjena azy ireo (25). Nitranga izany tamin’ny nampodian’Andriamanitra ny Israely avy any Babylona indray. Ary tanteraka ho an’ny olona rehetra ambonin’ny tany, tamin’ny nitorian’i Jesoa Kristy ny filazantsara “nanao hoe: Efa tonga ny fotoana, ka efa akaiky ny fanjakan’Andriamanitra; mibebaha ianareo ka minoa ny filazantsara” (Mar. 1. 15).
Fampanantenana fiadanana (24 – 26).
Miverimberina ao ao anatin’ireo faminaniana famaizana ho an’ireo firenena fito manodidina an’i Israely ireo ny tanjona hoe: “ho fantatrao fa Izaho no Jehovah” (22b, 23d, 24d, 26d). Fa ho an’ny Israely kosa dia ny “teny mamelombelona aina, milaza fampodiana” azy ireo no nentin’Andriamanitra nampahafantatra azy ireo izany tanjona nokendreny izany (24a, 25a, 26a).
Fampanantenana: “ny fanekeko taminy dia fiadanana”, hoy i Jehovah Tompo. Ary i Jesoa dia nilaza hoe: “Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anaareo” (Jao. 14. 27).

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *