Mana isan’andro 25 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 26 Oktobra... Ny tao aoriana Mana isan'andro 24 Oktobra...

Mana isan’andro 25 Oktobra 2021

EZEKIELA 28. 1 – 19 F 1, 5

FO MIAVONAVONA

Faminaniana ny amin’ ny mpanjakan’ i Tyro;

1 Ary tonga tamiko ny tenin’ i Jehovah nanao hoe;2 Ry zanak’ olona, lazao amin’ ny mpanjakan’ i Tyro hoe: Izao no lazain’ i Jehovah Tompo: Satria miavonavona ny fonao, ka hoy hianao: Mba Andriamanitra koa aho; eto amin’ ny anankiray amin’ ny fipetrahan’ Andriamanitra no ipetrahako, dia eto ampovoan’ ny ranomasina. Nefa olona ihany hianao, fa tsy Andriamanitra tsinona, Na dia nataonao toy ny fon’ Andriamanitra aza ny fonao,3 Hay! hendry noho Daniela hianao! Tsy misy zava-miafina azo afenina anao izany!4 Ny fahendrenao sy ny fahalalanao no nahazoanao harena. Eny, izany no nahazoanao volamena sy volafotsy ho ao amin’ ny rakitrao5 Ny haben’ ny fahendrenao tamin’ ny varotrao no nampitomboanao ny harenao, ka dia miavonavona ny fonao noho ny harenao;6 Koa, indro, izao no lazain’ i Jehovah Tompo: Satria efa nataonao ho toy ny fon’ Andriamanitra ny fonao,7 Dia, indro, hitondra olona hafa firenena Aho hamely anao, dia izay masiaka indrindra amin’ ny firenena, Ka hotsoahany ny sabany hamelezany ny fahendrenao tsara, ary hataony matroka ny famirapiratanao8 Havariny ho any an-davaka hianao, ka ho faty toy ny fahafatesan’ izay voatrabaka ao amin’ ny ranomasina.9 Moa mbola hitompo teny fantatra va hianao eo imason’ izay mamono anao hoe mba Andriamanitra koa aho? Nefa olona ihany hianao, fa tsy Andriamanitra tsinona, raha mby eo an-tànan’ izay manatrabaka anao10 Tahaka ny fahafatesan’ ny tsy voafora no hahafatesan’ ny fahavalo anao; Fa Izaho no niteny izany, hoy Jehovah Tompo.11 Ary tonga tamiko ny tenin’ i Jehovah nanao hoe:12 Ry zanak’ olona, manaova hira fahalahelovana ny amin’ ny mpanjakan’ i Tyro, ka lazao aminy hoe: Izao no lazain’ i Jehovah Tompo: Ry ilay mahatanteraka ny rafitra tsara tarehy tonga marika sady feno fahendrena no tena tsara tarehy,13 Tany Edena, sahan’ Andriamanitra, hianao; Ny vato soa rehetra ny eloelo teo amboninao, dia ny karneola, ny topaza, ny onyksa, ny krysolita, ny beryla, ny jaspy, ny safira, ny robina, ny emeralda ary ny volamena; Ny fampanenoana ny ampongatapakao sy ny sodinao dia tao aminao, tamin’ ny andro namoronana anao dia natao koa ireo.14 Hianao dia kerobima voahosotra izay manaloka, fa voatendriko hianao; Tao an-tendrombohitra masin’ Andriamanitra hianao; Tao amin’ ny vato mirehitra no nitsangantsangananao.15 Tsy nanan-tsiny hianao tamin’ ny nalehanao hatramin’ ny andro namoronana anao ka mandra-pahita heloka tao aminao.16 Noho ny habetsahan’ ny varotra nataonao dia nofenoina loza tao aminao, ka nanota hianao; Ary dia nolotoiko ka nariako niala tamin’ ny tendrombohitr’ Andriamanitra hianao, Ary nosimbako hianao, ry kerobima manaloka, hiala tao amin’ ny vato mirehitra.17 Niavonavona ny fonao noho ny hatsaran-tarehinao; Efa nahasimba ny fahendrenao mbamin’ ny famirapiratanao hianao; Nazerako eny an-tany hianao sady natolotro ho fitalanjonan’ ireo mpanjaka,18 Noho ny haben’ ny helokao tamin’ ny tsi-fahamarinan’ ny varotrao, dia voalotonao ny fitoeranao masina; Koa izany no hamoahako afo avy ao aminao handevona anao, ary hataoko tonga lavenona eny ambonin’ ny tany hianao eo imason’ izay rehetra mijery anao.19 Ny firenena rehetra izay mahalala anao dia ho gaga anao; Ho tonga fampitahorana hianao ary tsy ho ao intsony mandrakizay.

Lava tokoa ny faminaniana momba an’i Tyro. Mifantoka amin’ny mpanjakany izany eto.
Vesatra niampangana azy (1 – 10). Miavonavona izy (2)
Manandran-tena ho mitovy amin’Andriamanitra mihitsy. Ireto no porofo telo anamelohana azy:
1°- milaza tenany ho hendry indrindra izy (3),
2°- mahalala zava-miafina (4),
3°- Saingy ny fahendreny dia nentiny nanangonana tombontsoa ho an’ny tenany (5); nahay nandamina ny fandraharany ara-barotra ho fanangonan-karena izy. Efa nampoizina tokoa fa hianjera aminy ny fahatezeran’ny Tompo. Voasoratra hoe: “Fahavetavetana eo imason’i Jehovah izay rehetra miavonavona am-po, Azo itompoana tokoa fa tsy maintsy hampijalina izy” (Oha. 16. 5)
Didy nanamelohana azy (11 – 19)
Toy ny efa hitantsika teny aloha dia mbola notazonin’i Ezekiela ilay rafitra nanambarany ny faminaniana nataony (25. 1-17). Marina fa hira fisaonana no nasaina nataon’ny mpaminany fa tazana ao anatiny ihany ny fanindrahindrana ny hatsarana sy ny famirapiratan’ilay notondroina eto hoe: “mpanjakan’i Tyro” (11-13); miravaka vatosoa sarobidy izy. Nefa tsy nahay nametra-tena ho zava-boary intsony izy fa nisavoana nampitovy ny tenany tamin’Andriamanitra. Toy izany ihany no nentin’i satana nandrobo an’i Eva tao Edena hoe: “ho tahaka an’Andriamanitra ianareo” (Gen. 3. 5). Izany no heloka hita teo aminy (15) ary vao mainka nanamelohan’Andriamanitra azy satria: “olona ihany ianao, fa tsy Andriamanitra tsinona” (2a, 9a).
Mitovy tamin’ny nanamelohana ny mpanjakan’i Tyro ny nanamelohana an’i satana izay sady efa resin’i Jesoa Kristy, voahombo teo amin’ny hazo fijaliana no “hampijaliana andro aman’alina mandrakizay” (19, Apok. 20. 10).
Tandremo ny nanjo an’i Heroda izay nasian’ny anjelin’ny Tompo, rehefa nohindrahindrain’ireo Tyrianina sy ny Sidoniana ho efa lasa Andriamanitra mihitsy (Asa. 12. 20-23).

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *