Mana isan’andro 24 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 25 Oktobra... Ny tao aoriana Mana isan'andro 23 Oktobra...

Mana isan’andro 24 Oktobra 2021

EZEKIELA 27. 18 – 36 F 1, 2

NILENTIKA TANTERAKA

18 Damaskosy no mpandranto nankany aminao noho ny habetsahan’ ny tao-zavatrao, dia ny haben’ ny harenao rehetra, ka nitondra divay avy any Helbona sy volon’ ondry fotsy izy. 19 Vedana koa sy Javana avy any Ozala dia nitondra vy voatefy natakalo ny entanao; Kasia sy veromanitra no natakalony ny varotrao. 20 Dedana no mpandranto nankany aminao, nitondra lamba fanao lamban-tsoavaly. 21 Arabia sy ireo andriandahin’ i Kedara rehetra no nandranto tany aminao, ka zanak’ ondry sy ondrilahy ary osilahy no nentiny natao varotra tao aminao. 22 Ny mpandranto avy any Sheba sy Rama no mpandranto nankany aminao, Ka zava-manitra tsara indrindra sy vato soa samy hafa karazana ary volamena no nentiny natakalo ny entanao. 23 Harana sy Kane ary Edena sy mpandranto avy any Sheba sy Asyria ary Kilmada no mpandranto nankany aminao. 24 Ireo no mpandranto nankany aminao nitondra ny fitafiana marevaka rehetra, dia kapôty manga sy samy hafa soratra ary vata sedera mifehy misy fitafiana soa no natakalony ny varotrao. 25 Ny sambon’ i Tarsisy no mpitondra ny entanao, dia feno sady be voninahitra hianao teo amin’ ny ranomasina. 26 Nentin’ ny mpivoinao teny amin’ ny rano be hianao, dia nahavaky anao tao amin’ ny ranomasina ny rivotra avy any atsinanana. 27 Ny harenao sy ny vidin’ entanao, ny varotrao, ny matilonao sy ny mpitondra sambonao, ny mpanentsin-tsambonao sy ny mpividy ny entanao ary ny miaramilanao rehetra izay tao aminao mbamin’ ny olona betsaka tafangona tao aminao dia nilentika tao amin’ ny ranomasina tamin’ ny andro nandravana anao. 28 Noho ny fidradradradran’ ny mpitondra sambonao dia mihorohoro ny tany manodidina. 29 Ary samy midina miala amin’ ny sambony ny mpivoy rehetra sy ny matilo ary ny mpitondra sambo rehetra eny an-dranomasina ka mijanòna eny an-tanety; 30 Ary manandratra ny feony noho ny nanjo anao izy ka midradradradra mafy sady manopy vovoka hiraraka amin’ ny lohany ary mihosinkosin-davenona; 31 Ary mibory loha avokoa izy noho ny aminao sy misikina lamba fisaonana ary mitomany anao amin’ ny fangidiam-panahy izy, dia fisaonana mafy. 32 Ary raha midradradradra izy, dia manao hira fahalahelovana ny aminao ka mitomany anao hoe: Iza moa no tahaka an’ i Tyro, dia tahaka ilay rava ao ampovoan’ ny ranomasina? 33 Raha nivoaka avy amin’ ny ranomasina ny varotrao, dia nahatretrika firenena maro hianao; Tamin’ ny haben’ ny harenao sy ny varotrao dia nampanan-karena ny mpanjakan’ ny tany hianao. 34 Tamin’ ny andro nandravan’ ny ranomasina anao ho any amin’ ny rano lalina dia niara-nilentika taminao ny varotrao sy ny olona tafangona tao aminao. 35 Talanjona anao ny mponina rehetra amin’ ny moron-dranomasina, ary raiki-tahotra ny mpanjakany ka dia mivalomainty. 36 Misitrisitra anao ny mpandranto amin’ ny firenena; tonga fampitahorana hianao ary tsy ho ao intsony mandrakizay

Mitohy ny hiran’i Ezekiela momba an’i Tyro. Eto vao tena miseho ny maha-hira fisaonana azy.
Ireo mpandranto tany Tyro (18-24).
Mbola manohy mitanisa ireo firenena mifandray ara-barotra amin’i Tyro hatrany ny mpaminany Ezekiela. Izy ireo no nihira voalohany ny faharavan’i Tyro (26. 17, 18). Fa rehefa nirodana koa ireo dia nangina, ka i Ezekiela indray no nasain’i Jehovah nihira hira fisaonana ho azy (1). Tampoka ny nandravan’i Nebokadnezara an’i Tyro, izay tondroiny tamin’ny teny nanao hoe: “nahavaky anao tao amin’ny ranomasina ny rivotra avy any atsinanana” (26). Oharina amin’ny faharendrehan’ny sambo eny afovoan’ny ranomasim-be ny fiafaran’i Tyro.
Nivarahontsana izay nandre (25-36).
Nasehon’i Ezekiela tamin’ny fomba mampahonena tokoa ny nahazo ireo firenena niombom-barotra tamin’i Tyro rehefa rava izy; “nihorohoro” izy ireo (28), “nidradradradra mafy sady nihosin-davenona” (30). “ary mitomany anao amin’ny fangidiam-panahy izy” (31b). Tena loza sady tsy nisy fanafany intsony ny niafaran’i Tyro: “tonga fampitahorana ianao ary tsy ho ao intsony mandrakizay” (36). Taty aoriana dia misy ihany ny anaran-tanàna hoe Tyro saingy sady kely tsy toy ilay taloha intsony no nifindra toerana lavitr’ilay niorenany taloha. Tsy azo nihodivirana ny tenin’Andriamanitra manao hoe: “Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany; fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay” (1 Jao. 2. 17). Mafy ny fanamelohana an’i Tyro kanefa raha mba nahita ny asa nataon’i Jesoa izy dia ninoan’i Jesoa fa “efa ela no nialan’ireo ny toetra ratsiny”! (Mat. 11. 21 – DIEM).
Fanairana : “Fa ho moramora kokoa ny ho amin’i Tyro sy i Sidona amin’ny andro fitsarana noho ny ho aminareo” (Lio.10. 14).

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *