Mana isan’andro 22 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 23... Ny tao aoriana Mana isan'andro 21...

Mana isan’andro 22 Aogositra 2021

SALAMO 2.1-12 F.1,5

NY MPANJAKAN’NY TANY SA NY MESIA VOATENDRY ?

Ny mpikomy amin’ Andriamanitra sy ny Mesiany

1 Nahoana no mitabataba ny jentilisa, ary misaina anoano foana ny firenena?2 Ireo mpanjakan’ ny tany mitsangana, Ary ny mpanapaka miara-mioko Hanohitra an’ i Jehovah sy ny Mesiany ka manao hoe:3 “Aoka hotosantsika ny famatorany, Ka hariantsika hiala amintsika ny famehezany.”

4 Izay mipetraka any an-danitra mihomehy, ny Tompo maneso ireo.5 Dia hiteny azy amin’ ny fahavinirany Izy ka hampangorohoro azy amin’ ny fahatezerany hoe:6 “Izaho kosa efa nanendry ny Mpanjakako Tambonin’ i Ziona, tendrombohitro masina.”

7 “Hilaza zava-boatendry Aho; Jehovah nilaza tamiko hoe: Zanako Hianao, Izaho niteraka anao andro-any.8 Mangataha amiko, dia homeko ho lovanao ny jentilisa ary ny faran’ ny tany ho fanananao.9 Hotorotoroinao amin’ ny tehim-by izy: toy ny famaky vilany tany no hanamontsamontsananao azy.”

10 Ary amin’ izany dia hendre hianareo, ry mpanjaka; minoa anatra hianareo, ry mpitsaran’ ny tany.11 Manompoa an’ i Jehovah amin’ ny fahatahorana, ary mifalia amin’ ny fangovitana.12 Manoroha ny Zanaka, fandrao ho tezitra Izy, ka ho very eny an-dàlana hianareo; Fa vetivety dia hirehitra ny fahatezerany. Sambatra izay rehetra mialoka aminy.

Korontana sy tabataba.
Ny andininy telo voalohany amin’ity salamo ity dia mitantara sy mampiseho korontana sy tabataba eto an-tany : hotakotaka, fikomiana, fiomanana hiady, fiokoana, fanoherana. Fanoherana ny Tompo sy ny Mesiany no tena tanjon’izany fiokoana sy fanakorontanana izany. Mitady fahafahana sy fahaleovan-tena satria mihevitra fa mahavita tena ny mpanjaka sy ny mponin’ny tany.
Fiadanana sy fahefana.
Inona no mitranga any an-danitra ? Mahavariana fa mihomehy sy maneso ny Tompo (4). Manapa-kevitra hentitra Izy ka manambara ny fanendreny ny Mesia, Mpanjaka voafidiny dia ny Zanany izany (7). Manambara sahady na dia mbola any amin’ny Testamenta Taloha aza ny hahatongavan’i Jesoa Kristy, Mpanjaka sy Mesia omen’Andriamanitra, Tompo sy Mpanapaka ny firenena rehetra mitondra filaminana sy fiadanana (Jereo koa Isaia 9.5-6).
Safidy mipetraka.
Endrey ny fahasoavan’Andriamanitra. Na eo ary ny fikomiana dia antso ho an’ireo mpanjaka mba ho hendry sy hanao safidy tsara ny tapany farany amin’ity salamo ity. Inona no fahendrena ? Ny mino anatra na manaiky ahitsy sy hiova ka hanaiky ny fanapahana sy ny fahefan’ny mpanjaka voatendrin’Andriamanitra, ny manompo ny Tompo amin-tahotra (11). Izany tokoa no mitondra fahasambarana satria Andriamanitra tena azo iankinana sy ialofana ny Tompo sy ny Mesiany.
Saintsaino : « … efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana; koa mifidiana ny fiainana, mba ho velona ianao sy ny taranakao » Deotoronomia 30.19.
* Ny dikan-teny avy ao amin’ny DIEM no ampiasaina eto.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *