Mana isan’andro 23 Septambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 24... Ny tao aoriana Mana isan'andro 22...

Mana isan’andro 23 Septambra 2021

SALAMO 3.1-8 F.2,4

MIANKINA AMIN’ANDRIAMANITRA AM-PAHATOKIANA

Ny fahatokian’ izay manana an’ Andriamanitra ho Mpiaro, na dia be aza ny fahavalony

1 Salamo nataon’ i Davida, fony izy nandositra an’ i Absaloma zanany. Jehovah ô, akory izato hamaroan’ ny mampahory ahy! Maro no mitsangana hanohitra ahy.2 Maro no milaza ny fanahiko hoe: tsy manam-pamonjena amin’ Andriamanitra izy.3 Kanjo Hianao, Jehovah ô, no ampinga manodidina ahy, Voninahitro sy mpanandratra ny lohako.

4 Amin’ ny feoko no iantsoako an’ i Jehovah, ary any an-tendrombohiny masina no mamaly ahy Izy.5 Izaho nandry ka natory; Nifoha aho, satria Jehovah no manohana ahy.6 Tsy hatahotra olona alinalina aho, izay milahatra manodidina hamely ahy.

7 Mitsangàna, Jehovah ô; vonjeo aho, Andriamanitro ô; fa efa namely ny takolaky ny fahavaloko rehetra Hianao; ny nifin’ ny ratsy fanahy novakivakinao.8 An’ i Jehovah ny famonjena; Ho amin’ ny olonao anie ny fitahianao.

Ny hita maso.
Mitaraina amin’ny Tompo Davida tamin’ity fotoana nandosirany an’i Absaloma zanany ity. Hitantsika ao amin’ny 2 Samoela manomboka ny toko 15 izany tantara izany. Fotoana sarotra, nampangorohoro ny fon’i Davida : zanany tiany mantsy Absaloma nefa sady mpanongam-panjakana koa. Manampy trotraka izany ny famadihan’i Ahitofela mpanolo-tsaina akaiky azy sy ny ozon’i Simey manao tsindrio fa lavo. Toa olona voaozona sy nilaozan’Andriamanitra tokoa Davida raha ny zava-misy ivelany no jerena (2).
Ny ao am-badika.
Raha izay no hitan’ny maso sy nolalovany, inona kosa no tena zavatra iankinany sy mandresy lahatra azy ao am-pony ? Hay Andriamanitra no fefy miaro azy manodidina, tsy mamela azy ho latsaka ao anatin’ny fahafaham-baraka fa mampitraka ny lohany (2). Na dia toa efa mikatona aza ny lanitra ka heverina raha ny trangam-piainana lalovany fa tena lavitra an’Andriamanitra Davida, izy kosa mahatsapa fa mamaly azy Andriamanitra (4), voaaro izy ao anatin’ny torimasony na dia manenjika azy aza ny fahavalony (5).
Antso anaty fahatokiana.
Feno fahatokiana Davida na dia manodidina azy aza ny loza, na dia maro aza ireo fahavalony (6). Manamafy izy fa ny Tompo ihany no mamonjy sy Tompon’ny ady ka afaka mamonjy sy mitahy ny olony (😎 ary mbola sahy izy mihiaka mangataka famonjena amin’ny Andriamaniny izay fantany fa momba azy (7).
Vavaka : Andriamanitra ô, dada azoko antsoina ao anatin’ny fotoana sarotra lalovako ianao. Midira an-tsehatra hamonjy ahy fa Ianao ihany Tompo ô no afaka mamonjy.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *