Mana isan’andro 21 Septambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 22... Ny tao aoriana Mana isan'andro 20...

Mana isan’andro 21 Septambra 2021

MATIO 25.31-46 F.2,5

FITSARANA FARANY

Ny hihavian’ i Kristy hitsara ny firenena rehetra

31 Ary raha tonga ny Zanak’ olona amin’ ny voninahiny, arahin’ ny anjely rehetra, dia hipetraka eo ambonin’ ny seza fiandrianan’ ny voninahiny Izy;32 ary ny firenena rehetra hangonina eo anatrehany, dia hanavaka azy Izy, tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin’ ny osy;33 ary hametraka ny ondry eo amin’ ny ankavanany Izy, fa ny osy eo amin’ ny ankaviany.34 Ary amin’ izany ny Mpanjaka dia hilaza amin’ izay eo amin’ ny ankavanany hoe: Avia hianareo izay notahin’ ny Raiko, mandovà ny fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao;35 fa noana Aho, dia nomenareo hanina; nangetaheta Aho dia nampisotroinareo; nivahiny Aho, dia nampiantranoinareo;36 tsy nanan-kitafy Aho, dia notafianareo; narary Aho, dia notsaboinareo; tao an-trano-maizina Aho, dia novangianareo.37 Ary dia hamaly Azy ny marina ka hanao hoe: Tompoko, oviana no hitanay noana Hianao ka nomenay hanina, na nangetaheta ka nampisotroinay?38 Ary oviana no hitanay nivahiny Hianao ka nampiantranoinay, na tsy nanan-kitafy ka notafianay?39 Ary oviana no hitanay narary Hianao, na tao an-trano-maizina, ka novangianay?40 Dia hamaly ny Mpanjaka ka hanao aminy hoe: Lazaiko aminareo marina tokoa: Araka izay efa nataonareo tamin’ ny anankiray amin’ ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko.41 Ary dia hilaza indray amin’ izay eo amin’ ny ankaviany kosa Izy hoe: Mialà amiko, hianareo izay voaozona, ho any amin’ ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an’ ny devoly sy ny anjeliny;42 fa noana Aho, fa tsy mba nomenareo hanina; nangetaheta Aho, fa tsy mba nampisotroinareo;43 nivahiny Aho, fa tsy mba nampiantranoinareo; tsy nanan-kitafy Aho, fa tsy mba notafianareo; narary sy tao an-trano-maizina Aho, fa tsy mba novangianareo.44 Ary dia hamaly kosa ireo hoe: Tompoko, oviana no hitanay noana Hianao, na nangetaheta, na nivahiny, na tsy nanan-kitafy, na narary, na tao an-trano-maizina, ka tsy mba nanompo Anao izahay?45 Fa hamaly azy Izy ka hanao hoe: Lazaiko aminareo marina tokoa: Araka izay tsy nataonareo tamin’ ny anankiray amin’ ireto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamiko.46 Ary ireo dia hiala ho any amin’ ny fampijaliana mandrakizay; fa ny marina ho any amin’ ny fiainana mandrakizay.

Jesoa Kristy : Mpanjaka sy Mpitsara.
Ho avy ny fotoana iray hahitan’ny rehetra fa Mpanjaka tokoa Jesoa Kristy : feno voninahitra, mipetraka eo amin’ny seza fiandrianany ary arahin’ny anjely rehetra, (31). Mpanjaka tompon’ny fanapahana sy ny fitsarana rehefa tonga ny andro farany. (32). Ny hisian’izany fotoana hitsarana ny olombelona rehetra izany dia azo heverina ihany koa ho mamaly ny hetahetan’ireo rehetra miandrandra fahamarinana nefa tsy mahita izany amin’izao fiainana diavintsika izao (Jereo koa Matio 5.6).
Jesoa Kristy hita ao amin’ny hafa.
Olona koa anefa Jesoa Kristy ary mampitovy ny tenany amin’ireo tena mijaly : ny noana, ny mangetaheta, ny vahiny, ny tsy manan-kitafy, ny marary ary ny ao an-tranomaizina. Izay atao amin’ireny rahalahiny kely ireny dia ho an’ny Tompo no anaovantsika azy (40) na tsy nanaovana azy koa hoy Izy. Miverina eto indray ny fanontaniana mipetraka amin’ilay fanoharana momba ny Samaritana tsara fanahy hoe : « Iza ary no namako ?» (Lioka 10.29).
Voavonjy noho ny natao sa manao satria voavonjy?
Hitantsika eto fa ireo ondry dia nandova ny fanjakana (34) noho ny nataony tamin’ireo rahalahy kely indrindra ary ny osy dia voaozona (41) noho ny tsy nataony tamin’ireo koa. Ny mahavariana dia na ireo nanao na ireo tsy nanao dia samy tsy nahalala ny fotoana nanaovany (37-39) na tsy nanaovany (44) izany tamin’ny Tompo. Hay tsy ho amin’ny tanjona manokana no nanaovan’ireto ondry ireto izany fa amin’ny fony fotsiny, saingy tsy misy tsy hitan’ny Tompo izay atao rehetra.
Saintsaino : “Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ ny finoana; ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin’ Andriamanitra; tsy avy amin’ ny asa, fandrao hisy hirehareha.Fa asany isika, voaforona tao amin’ i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, izay namboarin’ Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy” Efesiana 2.8-10

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *