Mana isan’andro 20 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 21 Oktobra... Ny tao aoriana Mana isan'andro 19 Oktobra...

Mana isan’andro 20 Oktobra 2021

SALAMO 7.1-17 F.2,4

RARINY TOKONY HO AHY

Fiantsoana an’ Andriamanitra, Mpitsara marina

1 Sigaiona nataon’ i Davida, izay nohirainy ho an’ i Jehovah noho ny tenin’ i Kosy Benjamita. Jehovah Andriamanitro ô, Hianao no ialofako; vonjeo aho amin’ izay rehetra manenjika ahy, ka afaho;2 Fandrao ny fanahiko viravirainy tahaka ny fanaon’ ny liona, ary kepokepohiny, ka tsy misy mamonjy.

3 Jehovah Andriamanitro ô, raha nanao izany aho; raha misy heloka eto an-tanako;4 Raha namaly ratsy izay tsara fihavanana tamiko aho, novonjeko aza izay nampahory ahy tsy ahoan-tsy ahoana 5 Dia aoka ny fahavalo hanenjika ny fanahiko ka hahatratra azy; eny, aoka izy hanitsaka ny aiko amin’ ny tany, ary hampandry ny voninahitro amin’ ny vovoka.

6 Jehovah ô, mitsangàna amin’ ny fahatezeranao; misandrata hisakana ny fisafoaky ny mpampahory ahy; ary mifohaza hanampy ahy, fa didy marina no navoakanao;7 Aoka ny firenena maro hivory manodidina Anao; ary miverena ho any amin’ ny avo eo amboniny Hianao,

8 Jehovah hitsara ny firenena; Jehovah ô, tsarao aho araka ny fahamarinako sy ny tsi-fananako tsiny.9 Aoka ho tapaka ny ratsy ataon’ ny ratsy fanahy, fa ampitoero kosa ny marina; fa Andriamanitra marina no mamantatra ny fo sy ny voa.

10 Ny ampingako dia ao amin’ Andriamanitra, Mpamonjy ny mahitsy fo.11 Mpitsara marina Andriamanitra, eny Andriamanitra Izay tezitra isan-andro.12 Raha tsy ibebahana Izy, dia hanasa ny sabany; efa manenjana ny tsipìkany Izy ka manamboatra azy,13 Ary ireo dia kendreny amin’ ny fiadiana mahafaty; ny zana-tsipìkany ataony mirehitra.14 Indro, efa marary hiteraka zava-poana ireo; eny, torontoronina fampahoriana izy ary mitera-doza; 15 Mihady lavaka izy ka manalalaka izany, Dia latsaka ao anatin’ ny longoa nataony ihany izy;16 Mitsingerina ho eo an-dohany ihany ny fampahoriany; ary eo an-tampon-dohany ihany no ianjeran’ ny loza nataony.

17 Hidera an’ i Jehovah araka ny fahamarinany aho, ary hankalaza ny anaran’ i Jehovah Avo Indrindra.

Jehovah Andriamanitra o, vonjeo aho ! (1-8).
Vavaka ataon’ny olona mandositra ny fahavalony izay tena masiaka sy mampahory tokoa, toy ny liona mamiravira izany (1-2). Mahatsiaro tsy manan-tsiny Davida ka miandry ny fitsaran’Andriamanitra marina. Mahatsiaro tena ho nankahalaina sy nenjehina tamin’ny tsy rariny izy (3-5). Misy fotoana tokoa isika mpanara-dia ny Tompo mandalo ny tsy rariny toy izany, ary mitomany fatratra. Azo atao tokoa ny miady mangataka rariny eo an-tongotry ny Tompo Jesoa :“ Ry malala, raha tsy mba manameloka antsika ny fontsika, dia manana fahasahiana eo anatrehan’Andriamanitra isika.” (1 Jaona.3.21). Mitalaho amin’Andriamanitra hitsara araka ny mahamarina azy sy ny tsy fananany tsiny i Davida 😎.
Ny mihatra amin’ny ratsy fanahy (9 -16).
Anisan’ny nahafatesan’i Jesoa teo amin’ny hazofijaliana ny ratsy fanahy, ary tiany. Saingy rehefa tsy mibebaka, tsy miova dia mihatra ny fitsaran’Andriamanitra (13). Maharary sy mahafaty ny vokatry ny fahotàna tsy ibebahana (12-13) : “…eo an-tampon-dohany ihany no ianjeran’ny loza nataony.” (16).
Ny fandresen’ny fahamarinana (17).
Amin’ny famaranana ny vavaka dia manamafy ny fitokisany an’Andriamanitra izy amin’ny maha-mpitsara marina Azy. Feno fiderana ny mpanao salamo eo am-pahitàna ny fandresen’ny fahamarinana. Jesoa Ilay marina manana ny fanahin’ny fandresena dia manome izany ho an’ny olony.
Fampaherezana :”Fa marina Jehovah, ka fahamarinana no tiany ; ny mahitsy no hahita ny tavany”.(Salamo 11.7).

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *