Mana isan’andro 19 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 20 Oktobra... Ny tao aoriana Mana isan'andro 18 Oktobra...

Mana isan’andro 19 Oktobra 2021

SALAMO 6.1-10 F.2,6

OLONA MANDRY AN-DRIRAN’ANTSY

Fivavaky ny olona anarin’ Andriamanitra

1 Ho an’ ny mpiventy hira. Nampiarahina amin’ ny valiha. Al-hasheminith. Salamo nataon’ i Davida. Jehovah ô, aza ny fahatezeranao no ananaranao ahy, ary aza ny fahaviniranao no amaizanao ahy.2 Mamindrà fo amiko, Jehovah ô, fa reraka aho; sitrano aho, Jehovah ô, fa mihozohozo ny taolako.3 Ny fanahiko koa dia mangovitra loatra; fa Hianao, Jehovah ô, mandra-pahoviana?

4 Miverena, Jehovah ô, afaho ny fanahiko; Vonjeo aho noho ny famindramponao.5 Fa tsy misy fahatsiarovana Anao any amin’ ny fahafatesana, any amin’ ny fiainan-tsi-hita iza no hidera Anao?6 Efa sasatry ny misento aho; Mampitsinkafona ny farafarako isan-alina aho Sady mahampo-dranomaso ny fandriako.7 Lanin’ alahelo ny masoko; efa pahina izy amin’ ny ataon’ ny mpampahory ahy rehetra.

8 Mialà amiko, hianareo mpanao ratsy rehetra; fa Jehovah efa nandre ny feon’ ny fitomaniako.9 Jehovah efa nandre ny fangatahako; Jehovah no handray ny fivavahako.10 Ho menatra sy hangovitra indrindra ny fahavaloko rehetra; Hihodina izy ka ho menatra tampoka.

Miverena Jehovah ô (1-7).
Rehefa mangirifiry mafy ny tena: reraka, mangovitra, misento, mitomany, malahelo…(2, 3, 6, 7) dia mahalala mitady an’Andriamanitra ny olona. Tiana hamaly vavaka eo no eo Izy, tiana ho sitrana avy hatrany. Mahalala ny ataony ny Tompo, mifehy ny zavatra rehetra Izy. Na mizaha toetra ny mpanompony aza Izy dia fantany tsara izay zakan’ny olony. Miverina matetika ao amin’ny Baiboly izany fizahan-toetra ny finoana izany: teo amin-dry Abrahama, Jakoba, Josefa, Estera, Daniela, Paoly, Petera… saingy nivoaka tamin’ny fandresena sy ny fitahiana mahatretrika avokoa izy ireo (Salamo 66.10-12). Mamolavola antsika hitoetra sy hiorina mafy amin’ny finoana ny Tompo amin’ireny fizahan-toetra ireny. Ary rehefa voazaha toetra isika dia azon’Andriamanitra ampiasaina haneho ny voninahiny.
Ny fanatrehan’Andriamanitra (8-10).
Ny fahoriana dia mahatonga faharetana. Io toetra io dia takian’Andriamanitra amin’ny olony, satria mahatonga fahatsaram-panahy voazaha toetra (Romana.5.4). Lasa maharitra mivavaka sy maharitra miandry valim-bavaka. Raha mbola ety an-tany dia hisy hatrany ny fizahan-toetra ny mpanara-dia ny Tompo. Ao anatin’ny fahasahiranana, ny fahakiviana, ny teny fikasana tsy mety tanteraka, ny olana saro-bahana, ny vavaka tsy ahitam-baliny ; eny na ny fahombiazana sy ny fahasoavana mirotsaka, dia mijery ny fihetsika rehetra ny Tompo, mbola matoky AHY ve ny oloko ? Tsy mandao Izy na dia avelany hitranga aza ireny fa eo mandrakariva ny tànany feno fitiavana mamihina ny olony. Tsy manova ny toetran’Andriamanitra maha-mpamaly vavaka Azy ny tiany hitondràny ny fiainako. Ary ny fahavalon’ny olony dia ho menatra eo anatrehan’izany rehetra izany.
Saintsaino : Filan-javatra ve no hanarahako ny Tompo ?

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *