Mana isan’andro 18 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 19 Oktobra... Ny tao aoriana Mana isan'andro 17 Oktobra...

Mana isan’andro 18 Oktobra 2021

SALAMO 5.1-12 F.1,6

VAVAKA MARAINA

Salamo hatao amin’ ny maraina, milaza ny amin’ ny olona mahazo manatona an’ Andriamanitra, sy ny hitsarana ny ratsy fanahy

1 Ho an’ ny mpiventy hira. Hampiarahina amin’ ny sodina. Salamo nataon’ i Davida. Jehovah ô, henoy ny teniko; fantaro ny eritreritro.2 Henoy ny feon’ ny fitarainako, ry Mpanjakako sy Andriamanitro ô; fa Hianao no ivavahako.

3 Jehovah ô, maraina no handrenesanao ny feoko; Maraina no hivavahako aminao, ka hanandrandra aho.4 Fa tsy Andriamanitra mankasitraka izay ratsy Hianao; tsy hitoetra aminao ny ratsy.5 Tsy hahazo mijanona eo imasonao ny mpirehareha; halanao ny mpanao ratsy rehetra.6 Haringanao ny mpiteny lainga; ny olona mpandatsa-drà sy mpamitaka dia ataon’ i Jehovah ho zava-betaveta.7 Fa izaho kosa noho ny haben’ ny famindramponao dia hiditra ao an-tranonao; hiankohoka manatrika ny lapanao masina amin’ ny fahatahorana anao aho.

8 Jehovah ô, tariho amin’ ny fahamarinanao aho noho ny amin’ ny mpampahory ahy; Ataovy marina eo anoloako ny làlanao.9 Fa tsy misy azo itokiana ny aloaky ny vavany; ny ao anatiny dia tena faharatsiana; fasana misokatra ny tendany. Mandambolambo ny lelany izy.

10 Helohy izy, Andriamanitra ô; Aoka ho lavon’ ny saina ataony izy; Roahy izy noho ny haben’ ny fahotany, satria efa niodina taminao.11 Dia hifaly izay rehetra mialoka aminao, hihoby mandrakariva izy, koa miarova azy Hianao; ka dia ho ravoravo aminao izay tia ny anaranao.12 Fa Hianao, Jehovah ô, mitahy ny marina; fankasitrahana no ataonao manodidina azy toy ny ampinga lehibe.

Maraina no handrenesanao ny feoko (1-3).
Inoana fa ora voalohany amin’ny andro aorian’ny torimaso no hifampiresahan’i Davida amin’Andriamanitra Ray sady Andriamanitra Mpandahatra ny fiainana. Fotoana manokana efa fanaony isa-maraina izany; amin’ny fo feno hetaheta hanatrika Ilay Andriamanitra Mpanjaka. Fo feno fatokiana fa Mpihaino vavaka Izy.
Fepetra raisina rehefa mivavaka (4-7).
Ny fihetsem-po rehetra dia azo velarina eo anatrehany. Raha mandini-tena ka misy ota na tsy fahamasinana dia hibebahana sy ialàna izany : “halanao ny mpanao ratsy, haringanao ny mpiteny lainga…” (5-6). Fa ny fahatahorana an’Andriamanitra, na koa ny fanajana Azy, ny tsy fanaovana zavatra izay mampalahelo Azy, no toe-panahy ohatra alaina tahaka hasehon’i Davida entina manatona ny Tompo (7b).
Fomba fivavaka ho an’ireo mpampahory (8-10).
Miantso ny fahamarinana mba hihatra amin’ireo mpiodina i Davida. Tia ny mpanota ny Tompo fa tsy tia ota: Tompo Andriamanitra mahari-po Izy ka manome fotoana hibebahana mandrakariva “…fa mahari-po aminareo Izy, ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin’ny fibebahana izy rehetra.” (2 Petera.3.9b). Rehefa tsy laitra hanarina anefa dia ringana ihany.
Mitahy ny olo-marina ny Tompo (11-12).
Betsaka ny zava-manahirana sy ny fahavalo, mafy ny ady hatrehina, ao amin’ny fianakaviana, ny toeram-pianarana, ny toeram-piasàna, ny fiaraha-monina… saingy miavaka ny olona miantehatra amin’Andriamanitra na ny olo-marina amin’ny vavaka vao maraina. Mandray ny fifaliana, ny fiarovana, ny fitahiana, ary ny fankasitrahana izy (12).
Vavaka: Mba ho olom-bavaka,mifandray Aminao mandritra ny andro anie aho Tompo o !

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *