Mana isan’andro 17 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 18 Oktobra... Ny tao aoriana Mana isan'andro 16 Oktobra...

Mana isan’andro 17 Oktobra 2021

OHABOLANA 31.10-31 F.1,2

IZA NO MAHITA VEHIVAVY TSARA ?

Fankalazana ny vehivavy izay sady tsara no mazoto

10 Iza no mahita vehivavy tsara ? Fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny voahangy. 11 Matoky azy ny fon’ ny lahy, Ary tsy mitsahatra ny fanambinana azy.

12 Soa no ataon-dravehivavy aminy, fa tsy ratsy, Amin’ ny andro rehetra iainany.

13 Mizaha volon’ ondry sy rongony izy Ary mazoto miasa amin’ ny tànany.

14 Toy ny sambon’ ny mpandranto izy, Ka avy any amin’ ny lavitra no itondrany ny haniny.

15 Mifoha izy, raha mbola alina, Ka manome hanina ho an’ ny ankohonany Sy anjara ho an’ ny ankizivaviny.16 Mihevitra saha izy ka mahazo azy; Ny vokatry ny tànany no anaovany tanimboaloboka.

17 Misikina hery izy, Ary hatanjahiny ny sandriny.

18 Hitany fa tsara ny tombom-barony, Ary tsy maty jiro mandritra ny alina izy.

19 Mandray ny fihazonam-bohavoha izy, Ary ny tànany mihazona ny ampela.

20 Manatsotra ny tànany amin’ ny ory izy, Eny, mamelatra ny tànany amin’ ny mahantra.21 Tsy manahy ny oram-panala ho amin’ ny ankohonany izy, Fa ny ankohonany rehetra samy voatafy volon’ ondry mena avokoa.

22 Manao firakotra ho azy izy; Ny fitafiany dia rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy.

23 Ny lahy dia hajaina eo am-bavahady, Raha miara-mipetraka eo amin’ ny loholona.

24 Manao akanjo hariry madinika ravehivavy ka mivarotra izany, Ary fehin-kibo no amidiny amin’ ny mpandranto.25 Hery sy voninahitra no fitafiany, Ary ny andro ho avy dia ihomehezany.

26 Manokatra ny vavany amin’ ny fahendrena izy; Ary ny lalàn’ ny famindrampo no eo amin’ ny lelany.

27 Mitandrina tsara ny ataon’ ny ankohonany izy Ary tsy homana ny mofon’ ny fahalainana.

28 Ny zanany mitsangana ka midera azy hoe sambatra; Ny lahy koa mitsangana ka midera azy hoe:

29 Maro no zazavavy nanao soa, Fa hianao manoatra noho izy rehetra.

30 Fitaka ny fahatsaram-bika, ary zava-poana ny fahatsaran-tarehy; Fa ny vehivavy matahotra an’ i Jehovah ihany no hoderaina.

31 Omeo azy ny avy amin’ ny vokatry ny tànany; Ary aoka ny asany hidera azy eo am-bavahady.

Hery sy voninahitry ny lahy (11-12, 23).
Vehivavy azo ianteherana. Mahafantatra hoe inona no tian’ny vadiko dia ataoko aminy. Manao teny mamy sy mamelona. Manaja azy, indrindra eny imason’ny olona. Ary hajain’ny hafa ny vadiny satria tena mpanampy tandrify ilay vehivavy : “Ny vehivavy tsara dia satroboninahitry ny lahy.” (Ohabolana 12.4).
Mazoto miasa ho an’ny ankohonany (13-15, 27).
Ny hoe miasa dia azo lazaina hoe misahirana ho an’ny ankohonany; mihaino izay lazain’ny ankizy, mifanakalo resaka, tsy avy hatrany dia mitsara. Manao izay mahatamana ny ao an-trano. Mivavaka vao maraina mba hanana hanim-panahy sy hanina ara-nofo ny ankohonany. Mahatsinjo ny lavitra dia miomana, ary na inona na inona mety ho fahasahiranana, mitafy foana ny ankohonany. Tena vehivavy malina sy mahafatra-po. Ary ny vadiny sy ny zanany no vavolombelona ka niaiky sy nidera izany vehivavy tsara sy hendry izany (28).
Tompon’andraikitra eo amin’ny fiainany (17-19, 22, 24).
Vehivavy mahay mivarotra ka tsara ny tombom-barony, manana herim-po. Vehivavy tsy mipetrapetra-potsiny, tsy tia mitrosa fa tena miasa.Vehivavy manao asa voakaly, dia mikendry ny lafatra (24). Toetra tsara volena eo amin’ny fiainana izany. Mahatsiaro ny hafa ity vehivavy tsara ity ary miantra sy manampy azy ireny (20).
Vehivavy matahotra an’i Jehovah (28-31).
Vehivavy tsara ? Vehivavy matahotra an’i Jehovah. Olona nandray ny fitiavan’i Kristy : “Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy.” (Romana 5.😎. Vehivavy na lehilahy nibebaka sy niaiky ny otany teo amin’i Jesoa. Manapa-kevitra hiala amin’ny fitondran-tena maloto rehetra. Olona mamaky sy mankato izay voalazan’ny Tenin’Andriamanitra. Ary ny ataony rehetra dia midera sy manandratra azy (31).

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *