Mana isan’andro 21 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 22 Oktobra... Ny tao aoriana Mana isan'andro 20 Oktobra...

Mana isan’andro 21 Oktobra 2021

EZEKIELA 25. 1 – 17 F 1, 2

AHY NY FAMALIANA

Faminaniana ny amin’ ny firenena mifanila fonenana amin’ ny Isiraely, dia ny Amonita, ny Moabita, ny Edomita ary ny Filistina

1 Ary tonga tamiko ny tenin’ i Jehovah nanao hoe:2 Ry zanak’ olona, manandrifia ny Amonita, ary maminania ny hamelezana azy,3 ka ataovy aminy hoe: Mihainoa ny tenin’ i Jehovah Tompo: Izao no lazain’ i Jehovah Tompo; Noho ny nanaovanao hoe: Hià! sakoa izay! raha nolotoina ny fitoerako masina, Ary noravana ny tanin’ ny Isiraely, Sady lasan-ko babo ny taranak’ i Joda,4 Dia indro kosa, hatolotro ho fananan’ ny zanaky ny atsinanana hianao, Ka haoriny ao aminao ny tobiny, ary hataony ao aminao ny fonenany; Ireny no hihinana ny vokatrao sy hisotro ny ronononao.5 Ary Raba dia hataoko tany fitoeran’ ny rameva, ary ny taranak’ i Amona ho tany fandrian’ ny ondry aman’ osy; Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah.

6 Fa izao no lazain’ i Jehovah Tompo: Noho ny nitehafanao tanana sy ny nitotoanao tamin’ ny tongotrao ary ny nifalian’ ny fonao tamin’ ny fanaovana tsinontsinona ny tanin’ ny Isiraely,7 Dia, indro, hahinjitro aminao ny tanako, ka hatolotro ho babon’ ny jentilisa hianao; Ary hofongorako tsy ho vanon-ko firenena intsony hianao, ka hataoko lany ritra tsy ho amin’ ny tany; Eny, haringako hianao, ka dia ho fantatrao fa Izaho no Jehovah.

8 Izao no lazain’ i Jehovah Tompo: Noho ny nanaovan’ i Moaba sy Seïra hoe: Indro, ny taranak’ i Joda efa tonga tahaka ny firenena rehetra izao,9 Dia, indro, hotatahako kosa ny tanin’ ny Moaba, hatrany amin’ ny tanànany rehetra, izay ravaky ny tany, dia Beti-jesimota sy Bala-meona ary Kiriataima,10 Ho an’ ny zanaky ny atsinanana koa tahaka ny taranak’ i Amona ihany, eny, hatolotro ho fananan’ ireny izy, mba tsy hotsarovana ao amin’ ny firenena intsony ny taranak’ i Amona.11 Ary hotanterahiko ny fitsarana an’ i Moaba; ka dia ho fantany fa Izaho no Jehovah.

12 Izao no lazain’ i Jehovah Tompo: Noho ny namelezan’ i Edoma ny taranak’ i Joda tamin’ ny namaliany azy ary ny nanotany indrindra sy ny namaliany azy,13 Dia izao no lazain’ i Jehovah Tompo: Hahinjitro amin’ i Edoma ny tanako, ka haringako ny olona sy ny biby ao aminy; Ary hataoko lao hatrany Temana izy sy ho lavon’ ny sabatra hatrany Dedana.14 Ary ny tanan’ ny Isiraely oloko no ho entiko mamaly an’ i Edoma, ka hanao aminy araka ny fahatezerako sy ny fahavinirako ireo; Ka dia ho fantany ny famaliako, hoy Jehovah Tompo.

15 Izao no lazain’ i Jehovah Tompo: Noho ny famaliana nataon’ ny Filistina, eny, noho ny namaliany ratsy tamin’ ny nanaovany tsinontsinona azy, ka nandringana noho ny fandrafiany hatry ny fony ela,16 Dia izao no lazain’ i Jehovah Tompo: Indro, hahinjitro amin’ ny Filisitna ny tanako, ka haringako ny keretita, ary horavako izay sisa any amoron-dranomasina;17 Ary famaizana mirehitra no ho entiko manao famaliana lehibe aminy; ka dia ho fantatra-fa Izaho no Jehovah, rehefa hataoko mihatra aminy ny famaliako.

Nampidirina teo anelanelan’ny famaizana ny Zanak’Israely sy ny faminaniana hanafahana azy ireo, ireto faminaniana hamaliana ireo firenena nampahory ny zanak’Israely ireto.
Nambara ny famaliana. Natomboka tamin’ny faminaniana ny hanjo ireo firenena efatra miray sisintany amin’ny Joda izany. Amona (2), Moaba sy Seira (😎, Edoma (12) ary Filistina (15). Samy nanana ny vesatra niampangana azy avy izy ireo: ho an’ny Amonita dia noho izy nanesoeso sy niteha- tànana tamin’ny nandravana an’i Jerosalema (3a, 6); ny an’i Moaba, namingavinga ny firenen’i Joda (8); ny an’i Edoma, ny fankahalany ny taranak’i Jakoba; ny an’i Filistina, ny namaliany faty sy ny nanaovany azy tsinontsinona hatramin’ny ela (15). Araka izany koa ny didy fanamelohana azy ireo avy (5, 9, 14, 16).
Anton’ny famaizana. Na nampiasa ny zanaky ny atsinanana ny Tompo na nampiasa ny Israely nanohitra mivantana ny fahavalony dia samy adin’i Jehovah daholo ihany izany. Izay natao tamin’ny firenen’i Joda dia noraisin’i Jehovah ho adiny mihitsy (vakio ny Heb. 10. 30). Satria nampitovy an’i Jehovah, ilay namorona ny lanitra sy ny tany, tamin’ireo sampy notompoiny ireo firenena efatra voatanisa eto ireo dia “nataony nahalala marina ny anarany” (5, 7, 11, 17). Ny maha hany Andriamanitra Azy sy ny maha-Andriamanitra velona Azy no tian’i Jehovah ho fantatr’izy ireo ka namaizany azy (14). Na izany aza, famindrampo no ao ambadiky ny teny hoe: “Mba ho fantany fa Izaho no Jehovah”.
Saino: “Ary Andriamanitra ninia tsy nijery ny andron’ny tsy fahalalana fa ankehitriny Izy mandidy ny olona rehetra amin’izao tontolo izao hibebaka” (Asa.17. 30).

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *