Mana isan’andro 20 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 21... Ny tao aoriana Mana isan'andro 19...

Mana isan’andro 20 Aogositra 2021

EZEKIELA 20.1-20 F.1, 7

IZAY IRAY VIZAKA ALOHA

Ny toetry ny Isiraely hatramin’ ny ela, sy ny zavatra hanjo azy, ary ny mbola hampodian’ Andriamanitra azy

1 Ary tamin’ ny andro fahafolo tamin’ ny volana fahadimy tamin’ ny taona fahafito dia nisy tonga ny loholon’ ny Isiraely mba hanontany amin’ i Jehovah, ka nipetraka teo anatrehako izy.2 Dia tonga tamiko ny tenin’ i Jehovah nanao hoe:3 Ry zanak’ olona, mitenena amin’ ireo loholon’ ny Isiraely, ka ataovy aminy hoe: Izao no lazain’ i Jehovah Tompo: Moa hanontany amiko va no ihavianareo? Raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy hety hanontanianareo mihitsy Aho.4 Tsy hotsarainao va izy, ry zanak’ olona, tsy hotsarainao va izy? Ampahalalao ny fahavetavetan’ ny razany izy.5 Ary ataovy aminy hoe: Izao no lazain’ i Jehovah Tompo: Tamin’ ny andro nifidianako ny Isiraely sy ny ananganako tanana tamin’ ny taranak’ i Jakoba sy nanaovako izay hahafantarany Ahy tany amin’ ny tany Egypta raha nanangan-tanana taminy Aho ka nanao hoe: Izaho no Jehovah Andriamanitrareo,6 tamin’ izany andro izany no nananganako tanana taminy hitondra azy hivoaka avy tany amin’ ny tany Egypta ho any amin’ ny tany notadiaviko ho azy, izay tondra-dronono sy tantely sady tena endriky ny tany rehetra,7 dia hoy Izaho taminy: Samia manary ny fahavetavetan’ ny masonareo avy hianareo, ary aza mandoto tena amin’ ny sampin’ i Egypta; Izaho no Jehovah Andriamanitrareo.8 Nefa niodina tamiko izy ka tsy nety nihaino Ahy; samy tsy nanary ny fahavetavetan’ ny masony na nahafoy ny sampin’ i Egypta, ka dia hoy Izaho: Haidiko aminy ny fahavinirako, ary hotanterahiko aminy eo amin’ ny tany Egypta ny fahatezerako.9 Kanefa niasa noho ny amin’ ny anarako Aho, mba tsy handotoana izany eo imason’ ny jentilisa izay nitoerany, sady teo imasony no nanaovako izay hahafantarany Ahy tamin’ ny nitondrako azy nivoaka avy tany amin’ ny tany Egypta.10 Koa dia nentiko nivoaka avy tany amin’ ny tany Egypta izy ka nentiko ho any an-efitra.11 Dia nomeko azy ny didiko, ary nampahafantariko azy ny fitsipiko, izay mahavelona ny olona manaraka izany.12 Ary nomeko azy koa ny Sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa Izaho Jehovah no manamasina azy.13 Kanjo niodina tamiko tany an-efitra ihany ny taranak’ Isiraely, ka tsy nandeha araka ny didiko izy, fa nanamavo ny fitsipiko, izay mahavelona ny olona manaraka izany, ary nandoto dia nandoto ny Sabatako izy, dia hoy Izaho: Haidiko aminy any an-efitra ny fahatezerako hahalany ringana azy.14 Kanefa niasa noho ny amin’ ny anarako Aho, mba tsy handotoana izany eo anatrehan’ ny jentilisa izay nahita ny nitondrako azy nivoaka. 15 Ary Izaho dia nanangan-tanana taminy tany an-efitra koa fa tsy hitondra azy ho any amin’ ny tany efa nomeko azy, izay tondra-dronono sy tantely sady tena endriky ny tany rehetra,16 satria efa nanamavo ny fitsipiko izy ary tsy nandeha araka ny didiko, fa nandoto ny Sabatako; fa ny fony dia nanaraka ny sampiny.17 Nefa niantra azy ihany ny masoko, ka dia tsy naringako na nolevoniko tany an-efitra izy.18 Fa hoy Izaho tamin’ ny zanany tany an-efitra: Aza mandeha araka ny fanaon-drazanareo hianareo, na mitandrina ny fitsipiny, na mandoto tena amin’ ny sampiny;19 fa Izaho no Jehovah Andriamanitrareo; koa mandehana araka ny didiko, ary mitandrema ny fitsipiko, ka araho izany.20 Ary manamasina sy Sabatako, mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo, ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah Andriamanitrareo.

Ny loholon’Isiraely (1-4)

Efa nahazo teny mafy izy ireto teo amin’ny toko 14 kanefa dia mbola niverina nanontany ny Tompo ihany. Rehefa tsy mety miala amin’ny fahotany ny olona iray dia tsy mamaly azy intsony Andriamanitra fa dia fitsarana mahatahotra no hiandry azy (4). Koa rehefa hitady an’Andriamanitra ihany dia aleo mitady Azy mba hihaino sy hankatoa ary hibebaka fa tsy hitady Azy mba handroboana Azy fotsiny fa fantany ny toe-pontsika.

Ny vahoaka Isiraely

Vanim-potoana telo teo amin’ny tantaran’ny Zanak’Isiraely no ambaran’i Ezekiela eto dia ry zareo tany Egypta (5-9), tamin’ny fivoahany tany Egypta, fony tany an-tany efitra (10-17) ary izy ireo nivoaka ny tany efitra (18…). Nikomy tamin’Andriamanitra hatrany izy ireo ka nanompo sampy. Tsy nanaja ny fanekena nifanaovany tamin’Andriamanitra tamin’ny tsy fanajany ny famantarana izany fanekena izany dia ny Sabata. Fa indrindra tsy nandeha araka ny didin’Andriamanitra « izay mahavelona ny olona manaraka izany »

Jehovah Tompo

Tsy vizaka ihany koa Andriamanitra, na dia teo aza ireo fiodinana miverimberina nataon’ny Zanak’Isiraely taminy, kanefa na dia izany aza dia:
    • Tezitra tamin’ireto vahoaka ireto Izy satria tsy zakan’ny fahamasinany mihitsy izao fanompoan-tsampy izao.
    • Mikasa ny handringana ireto vahoaka ireto Izy satria tsy zakan’ny fahamarinany ny mamela fotsiny amin’izao ny fahotana.
    • Miantra ny vahoakany ka manangan-tanana: fampanantenana miampy fianianana, ny hamonjy azy ireo hatrany satria tsy zakan’ny Anarany ny hihomehezan’ny Jentilisa sady mba hahalalan’Isiraely Azy.
Fampieritreretan :. “Ny Tompo tsy mahela ny teny fikasany… fa mahari-po aminareo Izy ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin’ny fibebahana izy rehetra.” (2 Petera 3.9)

Application Mana isan’andro, azonao alaina ao @ Play Store

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *