Mana isan’andro 19 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 20... Ny tao aoriana Mana isan'andro 18...

Mana isan’andro 19 Aogositra 2021

EZEKIELA 19.1-14 F.2,6

FANABEAZANA SY NY TONTOLONY

1 Ary manaova hira fahalahelovana ny amin’ ireo andrianan’ ny Isiraely hianao,2 ka ataovy hoe: Nahoana ny liom-bavy reninareo no namitsaka tao amin’ ny liom-bavy. Ary nitaiza ny zanany tao amin’ ny liona tanora?3 Ary nahalehibe ny zanany anankiray izy, dia tonga liona tanora io ka nianatra hamiravira haza sady nihinana olona.4 Nahare ny lazany ny firenena, dia namandrika azy tamin’ ny lavaka, ka nasiany masom-by ny orony, dia nentiny ho any amin’ ny tany Egypta izy.5 Ary nony hitan’ ny liom-bavy fa foana sy levona ny fanantenany, dia nangalany indray ny zanany ka notezainy ho tonga liona tanora.6 Ary nivoivoy teny amin’ ny liom-bavy iny, dia tonga liona tanora ka nianatra hamiravira haza sady nihinana olona.7 Ary nisavika ny mpitondratenan’ ireny izy sady nandrava ny tanànany, ka lao ny tany mbamin’ izay rehetra tao aminy. Noho ny feon’ ny fierony.8 Ary ny jentilisa manodidina, izay avy any amin’ ny fanjakana samy hafa, dia nanamboatra sy namelatra ny fandrika haratony taminy, ka dia voafandrika tamin’ ny lavaka izy.9 Ary nataony tamin’ ny vata izy, sady nasiany masom-by ny orony, ka nentiny ho any amin’ ny mpanjakan’ i Babylona izy, nentiny ho ao amin’ ny fiarovana izy, mba tsy ho re eny amin’ ny tendrombohitry ny Isiraely intsony ny feony.10 Ny reninao dia tahaka ny voalobota voavoly teo amoron-drano Tamin’ ny andro niadananao: Vokatra sady nanaroka izy azon’ ny rano be,11 Ka nisy rantsany mafy azo natao tehim-panjakana ho an’ izay manapaka, dia tonga avo izy ka nitehika tamin’ ny rahona matevina, ary niseho tamin’ ny hahavony izy noho ny hamaroan’ ny rantsany.12 Nefa nongotana tamin’ ny fahavinirana izy ka nazera ho amin’ ny tany, ary ny rivotra avy any atsinanana no nahamaina ny voany; Ny rantsany mafy dia tapaka ka maina; Levon’ ny afo ireny.13 Ary ankehitriny voavoly any an-efitra, dia ao amin’ ny tany maina karankaina izy.14 Ary afo no mivoaka avy amin’ ny sampany misy tehina ka mandevona ny voany, dia tsy misy rantsany mafy azo atao tehim-panjakana ho fanapahana intsony izy. Hira fahalahelovana izany sady mbola ho hira fahalahelovana ihany.

Fanabeazana miampita

Rehefa zohina tsara ny fototry ny olana, dia niainga teo amin’ilay « Reny » izay niharan’ny herisetra fony izy mbola nanana ny lazany (12). Sady noheverina fa hanana ho avy mamiratra (10,11). Izay fivadihan-javatra izay no anisan’ny nitarika tontolo, fomba fanabeazana ratsy ho an’ny taranany. Tsarovy anefa, fa izay afafy ihany no ho jinjaina. Ambara ho fahamarinana, fa hamaritra betsaka ny ho avin’ny taranakao ny kalitaon’ny fanabeazana omenao, ny tontolo ampiainanao azy ireo.

Ny Tontolo fibeazana

Eto dia tontolon’ny liona no nanabeazany ny zanany ka « nitondra fikotroha-nify » foana ny vokatra azo. Nitovy ny fisehony tamin’ny zanany voalohany sy ny faharoa (3-8). Fahadisoan-kevitra aok’izany raha te hahazo vokatra tsara nefa ny fomba fanabeazana tsy mihatsara.
Oharin’Andriamanitra amin’ny liom-bavy indray eto ny Israely olony. Tontolo na liona mamiravira sy mihinana olona no nivelarany ka tonga toy izany ireto zanany rehefa nihatanora.
LESONA :
Ianao aloha mahatsapa-tena. Fantaro ny tontolo sy ny fomba nanabeazana anao, tsoahy ao anatin’izany ny tsara sy ratsy. Tapaho ny hevitra fa mijanona eo aminao izay ratsy fa tsy ampitaina intsony amin’ny taranaka hifandimby. Tsy efan’ny saintsika irery izany fa mangataha ny fanefen’ny Fanahy Masina hahombiazan’izany.
Aoka ho tena Mpanabe. Diso hevitra isika matetika amin’ny antsoina hoe fanabeazana fa raha fintinina dia mila mahavita mampitombo ny toetra miabo sy mampihena ny toetra miiba amin’ny zanatsika isika vao tena Mpanabe.
Fampieritreretana : Rehefa ratsy taiza dia tadidio, olona iray mety hanimba Firenena iray manontolo (7), marina koa ny mifanohitra amin’izay. Ndao hilofosana ny Fanabeazana manorina taranaka vanona (Deotoronomia 11.18-24).

Application Mana isan’andro, azonao alaina ao @ Play Store

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *