Mana isan’andro 21 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 23... Ny tao aoriana Mana isan'andro 20...

Mana isan’andro 21 Aogositra 2021

EZEKIELA 20.21-32 F.5, 6

ATOLOTRA HO AMIN’NY FILAN’NY FONY

21 Kanjo niodina tamiko koa ny zanany: tsy nandeha araka ny didiko izy, na nitandrina hanaraka ny fitsipiko, izay mahavelona ny olona manaraka izany, fa nandoto ny Sabatako izy; ka dia hoy Izaho: Haidiko aminy ny fahavinirako, ary hotanterahiko aminy any an-efitra ny fahatezerako.22 Nefa nampihemotra ny tanako Aho, ka dia niasa noho ny amin’ ny anarako, mba tsy ho voaloto izany eo anatrehan’ ny jentilisa izay nahita ny nitondrako azy nivoaka. 23 Dia nanangan-tanana taminy tany an’ efitra, indray Aho, hampiely azy any amin’ ny jentilisa sy hampihahaka azy any amin’ ny tany samy hafa,24 satria tsy nanaraka ny fitsipiko izy, fa nanamavo ny didiko sy nandoto ny Sabatako, ary ny masony nanaraka ny sampin’ ny razany.25 Ary nomeko didy tsy tsara koa izy sy fitsipika izay tsy mahavelona Azy.26 Dia nandoto azy tamin’ ny fanatiny Aho, dia tamin’ ny nampandehanany ny voalohan-teraka rehetra hamaky ny afo, hampahatalanjonako azy, mba hahafantarany fa Izaho no Jehovah.27 Koa mitenena amin’ ny taranak’ Isiraely, ry zanak’ olona, ka ataovy aminy hoe: Izao no lazain’ i Jehovah Tompo: Tamin’ izao no mbola nanamavoan’ ny razanareo Ahy tamin’ ny nivadihany tamiko:28 Nony nitondra azy ho any amin’ ny tany izay nananganako tanana homena azy Aho, dia nahita ny havoana andrandraina rehetra sy ny hazo misandrahaka rehetra izy, ka tao no namonoany zavatra hatao fanatitra, ary tao koa no nametrahany ny fanatiny mahatezitra; tao koa no nanaterany hanitra ankasitrahana, ary tao no nanidinany ny fanatitra aidiny.29 Ka dia hoy Izaho taminy: Ahoana moa ny amin’ ny fitoerana avo alehanareo? Ka dia fitoerana avo no natao anarany mandraka andro-any.30 Koa ataovy amin’ ny taranak’ Isiraely hoe: Izao no lazain’ i Jehovah Tompo: Moa mandoto tena araka ny fanaon’ ny razanareo va hianareo, sy mijangajanga manaraka ny fahavetavetany va,31 ary mandoto tena amin’ ny sampinareo rehetra mandraka andro-any va hianareo amin’ ny anateranareo ny fanomezanareo sy ny ampandehananareo ny zanakareo hamaky ny afo? Ary Izaho va hety hanontanianareo, ry taranak’ Isiraely? Raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, tsy hety hanontanianareo mihitsy Aho.32 Ary tsy ho tanteraka mihitsy ny eritreritry ny fanahinareo hoe: Ho tahaka ny jentilisa izahay, dia tahaka ny firenena amin’ ny tany samy hafa, ka hanao fanompoam-pivavahana ho an’ ny vato aman-kazo.

Fahatezeran’Andriamanitra.

Rehefa manolotra ny olona ho amin’ny filan’ny fony Andriamanitra (Romana 1.18, 24, 26, 28) dia tsy fitahiana akory izany fa porofon’ny fahatezerany. Satria raha mikikitra tsy mety miala amin’ny faharatsiany ny olona dia avelan’Andriamanitra ho amin’izany izy. Eto ny Zanak’Isiraely dia efa hatramin’ny razam-beny mihitsy no niodina tamin’Andriamanitra ka izany no nahatonga an’Andriamanitra namela azy ho amin’izao faharatsiana lehibe izao.

Faharatsian’ny Zanak’Isiraely

Jereo anie ireto faharatsiana « nomen’Andriamanitra » hataon’ny Zanak’Isiraely izay tsy mety miala amin’ny fahotany e !
1°) Didy sy fitsipika tsy tsara ary tsy mahavelona (25).
2°) Nampandeha ny zanany hamaky ny afo (26).
3°) Fitoerana avo fanaovana sorona (29). Ireo fanao telo ireo dia manana endrika fivavahana saingy ny Jentilisa no tena mampihatra azy. Rehefa tsy mifikitra amin’ny Tenin’Andriamanitra dia mora tratra ao anatin’ireny fombafombam-pivavahana ireny izay tsy mahavelona akory.

Mba ho fantany fa Izaho no TOMPO (26b)

Izay no tena tanjon’Andriamanitra ao anatin’izany rehetra izany fa tsy fanariany ny vahoakany tsy akory (32). Mandritra izany dia tsy mihaino ary tsy mamaly ireto mpikomy ireto mihitsy Izy aloha (31b).
Fehiny. Rehefa hitanao ny voka-dratsin’ny fahotana sy ny fombam-pivavahana ary ny fanarahana ny fanaon’izao tontolo izao izay “tsy mahavelona” dia miandry Izy mba hitodika Aminy amin’ny alalan’i Jesoa Kristy amin’izay ianao. Jesoa Kristy ihany no afaka manampy anao hanatanteraka ny didiny sy ny fitsipiny ary raha sendra tsy tanterakao aza izany dia efa nisolo anao teo amin’ny hazofijaliana Izy. (Galatiana 3.12-13). Ahoana ny fanapahan-kevitrao?

Application Mana isan’andro, azonao alaina ao @ Play Store

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *