Mana isan’andro 19 Septambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 20... Ny tao aoriana Mana isan'andro 18...

Mana isan’andro 19 Septambra 2021

MATIO 25.1-13 F.3,5

VONONA HIHAONA AMIN’NY MPAMPAKATRA

Ny fanoharana ny amin’ ny virijina folo

1 Ary amin’ izany ny fanjakan’ ny lanitra dia ho tahaka ny virijina folo, izay nitondra ny fanalany ka nivoaka hitsena ny mpampakatra.2 Ary ny dimy tamin’ ireo dia adala, fa ny dimy kosa hendry.3 Fa ny adala nandray ny fanalany, nefa tsy nitondra solika fitaiza;4 ary ny hendry kosa nitondra solika tao anatin’ ny fitondrany sy ny fanalany.5 Ary raha naharitra ela ny mpampakatra, dia samy rendrehana avy izy rehetra, ka dia natory.6 Ary nony mamatonalina, dia nisy antso hoe: Indro ny mpampakatra! Mivoaha mba hitsena azy.7 Dia nitsangana ireo virijina ireo, ka samy namboatra ny fanalany.8 Dia hoy ny adala tamin’ ny hendry: Mba omeo kely amin’ ny solikareo izahay; fa efa ho faty ny fanalanay.9 Fa ny hendry namaly ka nanao hoe: Sao tsy ampy ho anay sy ho anareo, fa mandehana mankany amin’ ny mpivarotra hianareo, ka mividiana ho anareo.10 Fa raha mbola lasa nividy izy, dia tonga ny mpampakatra, ary izay efa niomana dia niara-niditra taminy tao amin’ ny fampakaram-bady, ary dia narindrina ny varavarana.11 Ary rehefa afaka izany, dia tonga kosa ireo virijina teo ka nanao hoe Tompoko, tompoko, vohay izahay.12 Fa izy namaly hoe: Lazaiko aminareo marina tokoa: Tsy fantatro hianareo.13 Koa amin’ izany miambena hianareo, fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora.

Fanoharana nataon’i Jesoa ny amin’ny fanjakan’Andriamanitra ity rehefa avy niresaka momba ny famantarana ny fihaviany sy ny fahataperan’izao tontolo izao Izy. Ao anatin’ity fanoharana ity dia tsara ho fantatra ny kolon-tsaina nisy dia ny fitsenan’ireo vehivavy virijiny mitondra jiro mirehitra ny mpampakatra amin’ny fampakaram-badiny. Fanomezam-boninahitra azy izany ary ilay jiro mirehitra mihitsy no tena fanehoana izay fanajana sy fanomezam-boninahitra izay.
Virijiny hendry ? Satria ela ny mpampakatra, toy ny virijiny adala dia mba natory koa ireo virijiny hendry teo am-piandrasana (5). Rehefa tonga kosa nefa ny mpampakatra dia avy dia vonona nandrehitra ny solika izy ireo (9) satria efa niomana solika fitaiza raha sendra ho tara ny mpampakatra.
Virijiny adala ? Tonga ihany koa hitsena ny mpampakatra saingy tsy dia nihevitra loatra hanana solika fitaiza raha tahiny ela vao tonga ny mpampakatra. Rehefa ela tokoa ny mpampakatra dia tsy nanana jiro nirehitra intsony izy ireo. Hadalana ny hitsena ny mpampakatra nefa tsy mirehitra ny jiro ! Koa tsy maintsy lasa nitady solika izy ireo koa tsy nahatratra ny mpampakatra intsony. Voahidy ny trano ary tsy nahafantatra azy ny mpampakatra satria iza moa izany namana akaiky nefa tsy nanaja ny fotoana sy ny fomba nifanomezana izany ?
Lesona : Mipetraka ny fanontaniana : inona ary no hafatra tian’ity fanoharana ity ampitaina ? Satria tsy fantatra ny fotoana hahatongavan’ny mpampakatra dia tokony ho vonona amin’ny fotoana rehetra izay tena sakaizany, vonona amin’ny jiro mirehitra tsara ho fanomezam-boninahitra Azy.
Fanontaniana : « … Kanefa, raha avy ny Zanak’olona, moa hahita finoana ety ambonin’ny tany va Izy? » (Lioka 18).😎

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *