Mana isan’andro 18 Septambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 19... Ny tao aoriana Mana isan'andro 17...

Mana isan’andro 18 Septambra 2021

Matio 24.43-51 F.2,6,7

HO AVY TOY NY MPANGALATRA

43 Nefa aoka ho fantatrareo izao: Raha fantatry ny tompon-trano ny fiambenana amin’ ny alina izay hihavian’ ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony hotamina.44 Koa miomana kosa hianareo; fa amin’ izay ora tsy ampoizinareo no hihavian’ ny Zanak’ olona.45 Iza moa no mpanompo mahatoky sy manan-tsaina, izay notendren’ ny tompony hifehy ny mpanompony mba hanome azy hanina amin’ ny fotoana?46 Sambatra izany mpanompo izany, raha avy ny tompony ka hahita azy manao izany.47 Lazaiko aminareo marina tokoa: Hotendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy.48 Fa raha manao anakampo izany mpanompo ratsy fanahy izany hoe: Maharitra ela ny tompoko,49 ka dia mikapoka ny mpanompo namany izy ary mihinana sy misotro amin’ ny mpimamo,50 dia ho avy ny tompon’ izany mpanompo izany amin’ ny andro izay tsy ampoiziny sy amin’ ny ora izay tsy fantany,51 dia hotapahiny roa izy ka homeny anjara any amin’ ny mpihatsaravelatsihy; any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify.

Aoka ho vonona lalandava! (43-44)
Tsy misy olona te ho tratra eo am-panaovan-dratsy na am-panotana raha ho nahafantatra hoe amin’ny andro na ora toy izao no ho avy ny Tompo. Ka izay no hampiavaka ho azy ny olona mino sy nandray ny famonjena amin’ireo tsy mpino. Ny fiambenana dia ampy hiatrehantsika ny fotoana tsy fantatra mialoha ny hahatongavany. Izany indrindra no hamporisihana antsika eto: “Koa amin’izany miambena ianareo; fa tsy fantatrareo izay andro hihavian’ny Tomponareo”(42)
Fanoharana ny amin’ny mpanompo (45-51).
Oharina amin’ny mpanompo notendren’ny tompony hiandraikitra ny mpanompo namany sy ny raharaha rehetra isika eto. Tsy eo ny tompony amin’io fotoana io ary tsy fantany izay hiverenany. Amin’ny fotoana hahatongavany anefa dia ho fantatra mazava hoe mpanompo tompon’andraikitra sy mahatoky tsara ve izy (47) sa ratsy fanahy sy hanararao-pahefana mba hampijaly ny mpanompo namany ? (49)
Mandray valim-pitia na sazy.
Toy ny voalaza eto amin’ny fanoharana ny valin-kasasarana horaisintsika amin’i Jesoa: raha mpanompo mahatoky isika nandritra ny fotoana tsy naha teo Azy dia handray valim-pitia hiadidy ny fananany sady ho sambatra ery amin’ny fiverenany (46-47). Raha toa kosa ka mpanompo tsy mendrika isika dia ho voasazy mafy ary hampijaliana miaraka amin’ny mpanao ratsy.
Vavaka: Ampianaro aho Tompo mba ho mpanompo mahatoky hanatanteraka ny sitraponao mandra-pihavinao! Misaotra Tompo ô! Amena!

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *