Mana isan’andro 16 Septambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 17... Ny tao aoriana Mana isan'andro 15...

Mana isan’andro 16 Septambra 2021

Matio 24.23-31 F.5,6,7

AOKA TSY HO VOAFITAKA!

23 Koa raha misy manao aminareo hoe: Indro, atỳ Kristy, na: Indro, arỳ; aza mino hianareo.24 Fa hisy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo atao, na dia ny olom-boafidy aza dia hofitahiny.25 Indro, voalazako aminareo rahateo izany.26 Ary amin’ izany, raha misy manao aminareo hoe: Indro, any an-efitra Izy, aza mankany hianareo; Indro, ao amin’ ny efi-trano Izy, aza mino.27 Fa tahaka ny helatra avy any atsinanana ka hita hatrany andrefana, dia ho tahaka izany ny fihavian’ ny Zanak’ olona.28 Fa izay itoeran’ ny faty, dia any no hiangonan’ ny voromahery.29 Ary raha vao afaka ny fahoriana amin’ ireo andro ireo, ny masoandro dia hohamaizinina, ary ny volana tsy hahazava; ny kintana hiraraka avy any an-danitra, ary ny herin’ ny lanitra hohozongozonina.30 Ary amin’ izany andro izany dia hiseho eo amin’ ny lanitra ny famantarana ny Zanak’ olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin’ ny tany, ary hahita ny Zanak’ olona avy amin-kery sy voninahitra lehibe eo amin’ ny rahon’ ny lanitra izy.31 Ary amin’ ny ampanenoana mafy ny trompetra dia haniraka ny anjeliny Izy, ary hangonin’ ireo ny olom-boafidy avy amin’ ny vazan-tany efatra hatramin’ ny faravodilanitra rehetra.
Ny tena fisehon’ny fihavian’ny Mesia? (23-27)
Be dia be no efa nandrebireby sy mbola hisandoka ho Mpamonjy izao tontolo izao kanefa tsy Izy akory. Koa izany no efa hanomanan’i Jesoa sahady ny mpianany mba tsy ho diso fandray fa tena hahafantatra tsara ny marina rehefa ho avy izany fotoana izany (23). Rehefa hiverina i Jesoa Kristy dia tena ho avy amim-boninahitra (27), tsy any an-tany efitra ihany no hahita Azy, tahaka ny nisehoany tamin’ny voalohany fa samy hiara-mahita daholo ny vazan-tany rehetra sy maneran-tany na aiza na aiza misy azy (27).
Sary famantarana momba ny fitsarana (29-31).
Rehefa mijery sy mamaky ny tantara tany amin’ny Testamenta taloha isika dia sary famantarana tenenina isaky ny misy fitsarana ireto voalaza eto amin’ny andininy 29-31 ireto. Ary ny fitsarana eto dia ny fitsarana an’i Jodia sy Isiraely (Isaia 13.10 ; Isaia 34.4 ; Joela 2.10)
Fehiny. Hatreto amin’ny teny voadinitsika eto dia mbola resaka fandravana ny tempoly sy fitsarana an’i Jerosalema no tena votoatin-dresaka. Ny efa fahatanterahan’ny faharavan’ny tempoly sy ireo karazam-pahoriana rehetra mitranga eran’izao tontolo izao, ny valanaretina hiainantsika maneran-tany izay mahafaty olona an-tapitrisany ankehitriny sns… dia ampy hanatsoahantsika lesona fa efa miha manakaiky ny fihavian’i Jesoa Kristy!
Inona no tokony atao? “Miomàna hihaona amin’Andriamanitrao!” (Amosa 4.12)

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *