Mana isan’andro 15 Septambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 16... Ny tao aoriana Mana isan'andro 14...

Mana isan’andro 15 Septambra 2021

Matio 24.15-22

FAMINDRAMPO NOHO NY OLOM-BOAFIDY

15 Koa raha hitanareo mitsangana ao amin’ izay fitoerana masina ny fahavetavetan’ ny fandravana, izay nampilazaina an’ i Daniela mpaminany (aoka hisaina izay mamaky izany),16 dia aoka izay olona any Jodia handositra ho any an-tendrombohitra;17 ary izay ao an-tampon-trano aoka tsy hidina haka ny ao an-tranony;18 ary izay any an-tsaha aoka tsy hiverina haka ny lambany.19 Ary lozan’ ny bevohoka sy ny mampinono amin’ ireo andro ireo!20 Fa mivavaha hianareo mba tsy ho amin’ ny ririnina na ho amin’ ny Sabata no handosiranareo.21 Fa amin’ izany andro izany dia hisy fahoriana lehibe, izay tsy mbola nisy toa azy hatrizay niandohan’ izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny, sady tsy hisy intsony.22 Ary raha tsy efa nohafohezina izany andro izany, dia tsy nisy nofo hovonjena; fa noho ny olom-boafidy dia hohafohezina izany andro izany.

Fotoana haharavan’ny tempoly sy ny loza rehetra hanjo.
Eto vao tena mamaly ny fanontanian’ny mpianatra mahakasika ny fotoana haharavan’ny tempoly i Jesoa Kristy. Rehefa napetraky ny Romana notarihin’i Titosy tao amin’ny tempoly ny fanevany dia io no fahatanterahan’ny fahavetavetan’ny fandravana (Jereo Daniela 9.27, 11.31). Izany hoe amin’izay fotoana izay vao tena rava ny tempoly ka tsy hisy toerana masina azo hanaovana fanatitra intsony aorian’io.
Nataon’ny Romana fahirano ny tao Jodia (16-19).
Koa satria efa nosimban’ny Romana ny tanàna tao ary efa noravany ny tempoly dia samy nandositra namonjy ny ainy daholo ny Kristiana tamin’izany .Tsy nanam-potoana na dia hoe hakana entana akory aza. Ireo vehivavy mitondra vohoka sy mitaiza kely dia tena sahirana mafy rehefa handositra satria mafy ny fanenjehana (Daniela 12.1).
Mbola mamindra fo Andriamanitra. Tena loza mafy tsy nisy ohatr’izany ny fahoriana niainan’ny Jiosy tamin’izany kanefa noho ny kristiana izay nonina tany Jodia dia nohafohezin’Andriamanitra izany fahoriana izany (21-22). Mampahatsiahy antsika ny tantaran’i Sodoma sy Gomora hoe na dia i Lota sy ny fianakaviany ihany aza no nino an’Andriamanitra tao an-toerana dia ampy hanehoany ny famindrampony izany noho ny vavak’i Abrahama (Genesisy 19.29).
Hafatra: Ny famindrampon’i Jehovah no tsy nahalany ritra antsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany.Vaovao isa-maraina izany; lehibe ny fahamarinanao (Fitomaniana 3.22).

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *