Mana isan’andro 16 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 17... Ny tao aoriana Mana isan'andro 15...

Mana isan’andro 16 Aogositra 2021

EZEKIELA 17. 1-24 F.1,7

ANDRIAMANITRA TSY MANDEFITRA AMIN’ NY FIVADIHAM-PANEKENA

Ny amin’ ny nanetrena ny taranak’ i Davida, sy ny mbola hanandratana azy indray

1 ARY tonga tamiko ny tenin’ i Jehovah nanao hoe:2 Ry zanak’ olona, manaova fampanonona, ary milazà fanoharana amin’ ny taranak’ Isiraely,3 ka ataovy hoe: Izao no lazain’ i Jehovah Tompo: Nisy voromahery lehibe nanana elatra lehibe, sady lava ny volon’ elany, ary nisoratsoratra avokoa ny volony rehetra; dia tonga tao Libanona izy ka naka izay avo indrindra amin’ ny rantsan’ ny sedera;4 ny tendron’ ny tarony dia nolaingosany ka nentiny ho any amin’ ny tany fandrantoana; eny, tao an-tanànan’ ny mpandranto no namboleny azy.5 Nangalany koa ny voan-javatra tamin’ ny tany ka namboleny tao amin’ ny tany lonaka; nentiny ho eo amoron’ ny rano be iny ka nataony araka ny fanao amin’ ny hazomalahelo.6 Dia naniry iny ka tonga voaloboka iva misandrahaka, mba hitodihan’ ny rantsany ho eo aminy ary ny fakany ho ao ambaniny; ka dia tonga voaloboka izy ka nandrantsana sy nanaroka.7 Ary nisy voromahery lehibe hafa koa nanana elatra lehibe sady be volo, ary, indro, manina azy izany voaloboka izany ka nampanatona ny fakany hankany aminy sady nampanaroka ny rantsany avy tamin’ ny tany voafaritra nambolena azy mba hankany aminy koa mba holemany.8 Voavoly tao amin’ ny saha tsara teo amoron’ ny rano be izy mba handrantsana sy hamoa ka ho voaloboka tsara indrindra.9 Ataovinao hoe: Izao no lazain’ i Jehovah Tompo: Ho vanona va izy? Tsy hongotana va ny fakany, ary hotazana ny voany, mba halazo izy? Halazo ny raviny rehetra, raha vao mitsimoka, ka na dia ny sandry mahery sy ny vahoaka betsaka aza tsy hahay mampaniry azy avy amin’ ny fakany intsony.10 Koa, indro, na dia voavoly aza izy, moa ho vanona va? Tsy halazo tokoa va izy, raha asian’ ny rivotra avy any atsinanana? Eny, halazo eo amin’ ny tany voafaritra naniriany izy.11 Ary tonga tamiko ny tenin’ i Jehovah nanao hoe:12 Lazao amin’ ny taranaka maditra hoe: Tsy fantatrareo va ny hevitr’ ireto zavatra ireto? Lazao aminy hoe: Indro, efa tonga tany Jerosalema ny mpanjakan’ i Babylona ka naka ny mpanjaka sy ny mpanapaka tao, dia nitondra azy ho any aminy any Babylona.13 Ary naka ny anankiray tamin’ ny taranaky ny mpanjaka izy, dia nanao fanekena taminy ka nampianiana azy, ary ny lehilahy mahery tamin’ ny tany dia nentiny nandeha,14 mba hietry ny fanjakana ka tsy hiarina, mba hotandremana ny fanekeny ka haharitra.15 Fa niodina taminy izy ka naniraka olona hankany Egypta, mba hanome soavaly sy olona maro azy ireo. Moa hambinina va izy? Ho afa-mandositra va izay manao toy izany? Nivadika ny fanekena izy, ka ho afa-mandositra va?16 Raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, dia any amin’ ny tanin’ ilay mpanjaka nampanjaka azy sady nampianiana azy nefa nohamavoiny ny fianianana, ary nivadihany ny fanekeny eny, any amin’ io, any Babylona, no hahafatesany.17 Ary amin’ ny hanandratan’ ireo tovon-tany sy ny hanaovany tilikambo handringanana olona maro, dia tsy hanampy azy amin’ ny ady akory Farao, na dia manana miaramila maro sy vahoaka betsaka aza.18 Fa efa nanamavo ny fianianana izy tamin’ ny nivadihany ny fanekena, fa he! efa nanolotra ny tànany izy, kanjo nanao izany rehetra izany ihany, dia tsy ho afa-mandositra izy.19 Koa izao no lazain’ i Jehovah Tompo: Raha velona koa Aho, ny fampianianako izay nohamavoiny ary ny fanekeko izay nivadihany dia hatsingeriko ho eo an-dohany tokoa.20 Ary ny fandrika haratoko dia hovelariko aminy, ka ho voan’ ny fandriko izy, ary ho entiko any Babylona ka hotsaraiko any noho ny nivadihany tamiko.21 Ary ny miaramilany rehetra izay afa-mandositra dia ho lavon’ ny sabatra, ary izay sisa dia haely ho amin’ ny rivotra rehetra, ka dia ho fantatrareo fa Izaho Jehovah no niteny izany.22 Izao no lazain’ i Jehovah Tompo: Izaho dia haka amin’ ny rantsana avo indrindra amin’ ny sedera avo, ka hamboleko izany; holaingosako ny tendron’ ny laingony milenodenoka, ka hamboleko ao amin’ ny tendrombohitra avo sy milangalanga izany.23 Ao amin’ ny tendrombohitra avon’ ny Isiraely no hamboleko azy; ary handrantsana sy hamoa izy ka ho tonga sedera tsara indrindra, ary ny vorona samy hafa rehetra hitoetra ao aminy; ao amin’ ny alokaloky ny rantsany no hitoerany.24 Ary ho fantatry ny hazo rehetra any an-tsaha fa Izaho Jehovah no efa nanetry ny hazo avo ka nanandratra ny hazo iva ary nandazo ny hazo maitso ka nampaniry ny hazo maina; Izaho Jehovah no niteny sady nanao izany.

Andriamanitra mampahatsiaro ny fanekena efa natao.

Amin’ny alalan’ny fanoharana eto no ampisainin’Andriamanitra ny Zanak’Israely ny toe-java-misy. Ampahatsiahiviny amin’izany fa nisy fampianianana nifanaovan’i Nebokadnezara mpanjakan’ny Babylona sy ilay anankiray tamin’ ny taranaky ny mpanjaka (13), voalaza fa nampianiana azy tamin’ Andriamanitra Nebokadnezara araka ny 2 Tantara 36.13. Nivadika tamin’ny fanekena (15) anefa ny mpanjaka (Zedekia), ary nandeha nanao fifampiraharahana indray tamin’ ny mpanjakan’ny Egypta. Ka hoy Andriamanitra hoe ho afa- mandositra va izy ? Tsia ny valiny. Tena toetran’ Andriamanitra ka tiany hananan’ny zanany ny tsy mivadika amin’izay efa nolazaina (Nomery 23.19). Ary tena halan’Andriamanitra izany.
Tian’Andriamanitra hibanjina izay hiafarana sy hitsinjo lavitra koa isika : Ho vanona va izy ?

Famaizana henjana no vokatry ny fivadiham-panekena (19)

Hoentin’ Andriamanitra ho babo any Babylona Zedekia dia ho faty any, ary tsy hahavonjy azy akory Farao sy ny miaramilany. Nom 30.3: “Raha misy lehilahy mivoady amini Jehovah, dia tsy hitsoa- teny izy, araka izay rehetra naloaky ny vavany no hataony.” Mety efa nanao voady tamin’Andriamanitra izaho sy ianao : konfirmasiona, fanambadiana, voady manokana … aoka samy hanaja sy hahatsiaro ireny fa tadidin’Andriamanitra foana ireny.

Manarina fanekena Andriamanitra

“Fa Izy mahalala ny toetsika ka mahatsiaro fa vovoka isika” (Sal 103.14). Tsy hanary mandrakizay ny olony Andriamanitra: mampanantena rantsana vaovao Izy izay famonjena ho an’ny olona rehetra : “Handrantsana sy hamoa izy, ho tonga sedera tsara indrindra, …” (22,23), manondro an’i Jesosy Kristy ilay famonjena efa omanin’Andriamanitra izany.
Fampaherezana : Raha efa lavo isika dia afaka miarina ao amin’Andriamanitra, misy noho izany ny « FANEKENA VAOVAO ».

Application Mana isan’andro, azo alaina ao @ Play Store

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *