Mana isan’andro 15 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 16... Ny tao aoriana Mana isan'andro 14...

Mana isan’andro 15 Aogositra 2021

SALAMO 150.1-6 F.2,6

FIDERANA

Haleloia farany

1 Haleloia. Miderà an’ Andriamanitra eo amin’ ny fitoerany masina. Miderà Azy eo amin’ ny habakabaky ny heriny.2 Miderà Azy noho ny asany lehibe; Miderà Azy araka ny haben’ ny voninahiny.3 Miderà Azy amin’ ny fitsofana ny anjomara; Miderà Azy amin’ ny valiha sy ny lokanga.4 Miderà Azy amin’ ny ampongatapaka sy ny dihy; Miderà Azy amin’ ny zava-maneno tendrena sy ny sodina.5 Miderà Azy amin’ ny kipantsona maneno; Miderà Azy amin’ ny kipantsona tsara feo.6 Aoka izay rehetra manam-pofonaina samy hidera an’ i Jehovah. Haleloia.

Ity no farany indrindra amin’ireo salamo voaangona. Tena miharihary amin’izao fa toa manao fampianarana lehibe momba ny “fiderana” ny tonon-kira. Ka isan’andininy dia misy toro-hevitra mafonja.

Aiza no midera? (1)

Eo amin’ny fitoerany masina, tsy hisalasalana fa ny Tempoly tao Jerosalema no resahany eo, fa ankehitriny kosa dia izaho no tonga Tempolin’ Andriamanitra noho ny amin’ny finoana an’i Jesosy, ka mahatonga ahy mankalaza Azy amin’ny tenako sy izay rehetra momba ahy.

Inona no antony hiderana? (2)

Ny fiderana dia tokony hitodika amin’Andriamanitra irery ihany ; deraina Izy amin’ny asa vitany, deraina ihany koa Izy amin’ny maha Izy Azy.
Ahoana no fomba fiderana ? (3-5) Malalaka tokoa ny fampiasana ireo fitaovana ho enti-midera an’Andriamanitra; ao ny tsofina, ao ny tendrena ary ao kosa ireo velesina na kapohina; irina izy ireny mba ho tsara feo sy mirindra. Voasoratra eto koa ny fampiasana ny vatana amin’ny alalan’ny dihy (na dihin’olon-tokana (2 Sam 6.5-16,) na koa dihy ataon’ olona maro miaraka (Eks 15.20.)

Iza no afaka hidera ? (6)

Izay rehetra manam-pofonaina , izany hoe izay rehetra nohariany, ny voahary manontolo no aoka hidera an’Andriamanitra. Io andininy farany io dia toy ny famintinana ny salamo manontolo, izay mampitodika ny olona mba hisaina ny niandohany ary indrindra moa izay hiafarany.
Baiko : « Aoka izay rehetra manam-pofonaina samy hidera an’i Jehovah. Haleloia. » (Salamo 150.6)

Application Mana isan’andro, azonao alaina ao @ Play Store

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *