Mana isan’andro 14 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 15... Ny tao aoriana Mana isan'andro 13...

Mana isan’andro 14 Aogositra 2021

SALAMO 149.1-9 F.2,6

AMIN’NY FIFALIANA

Haleloia ho an’ i Jehovah, Izay aherezan’ ny olony

1 Haleloia. Mihirà fihiram-baovao ho an’ i Jehovah, Ny fiderana Azy eo amin’ ny fiangonan’ ny olona masina.2 Aoka ny Isiraely hifaly amin’ ny Mpanao azy; Aoka ho finaritra amin’ ny Mpanjakany ny zanak’ i Ziona.3 Aoka hidera ny anarany amin’ ny dihy izy Sy hankalaza Azy amin’ ny ampongatapaka sy ny lokanga.4 Fa sitrak’ i Jehovah ny olony; Ravahany famonjena ny mpandefitra.

5 Aoka ny olona masina hifaly amin’ ny voninahitra; Aoka hihoby tsara eo am-pandriany izy.6 Aoka hisy fanandratana an’ Andriamanitra eo am-bavany Sy sabatra roa lela eny an-tànany,7 Hamaliany ny Jentilisa Sy hamaizany ny firenena maro,8 Hamatorany ireo mpanjakany amin’ ny gadra, Sy ny olo-malazany amin’ ny gadra vy.9 Mba hanaovany ny fitsarana voasoratra: Voninahitry ny olony masina rehetra Izany. Haleloia.

Ny tena antom-pifaliana lehibe indrindra ho antsika dia ny fankasitrahan’i Jehovah antsika olona, ary koa voaravaka famonjena isika (4). Izao salamo izao dia miantso antsika hiankohoka, hidera an’ i Jehovah amin’ny fifaliana. Fatratra manko ny heriny sy ny fahalehibiazany, ary niseho niharihary tamin’ny asa nataony izany, dia ny asa famoronana izao rehetra izao ary indrindra moa fa ny asa fanavotana izay nataony ho antsika tao amin’i Kristy Jesosy teo Kalvary.

Olony masina

Miverina in-telo ny hoe “olona masina” eto: eo amin’ny fiandohany (1), eo amin’ny ivony (5), ary eo amin’ny fiafarany (9). Natokan’Andriamanitra ho Azy tamin’ny fanavotana sy ny fanekena izay nataony ireo. Izy ireo no nantsoin’ Andriamanitra hihoby sy hanandratra eo am-bavany. Ireo koa no nomen’Andriamanitra ny sabatra roa lela eny an-tanany, dia ny fiadian’ny fahamarinana hiarahany miasa amin’Andriamanitra. Satria ny Tompo dia hamaly sy hanafay, hamatotra ary hitsara ireo firenena Jentilisa tsy mety manaiky ny fanekem-pihavanana hatolony fa mitsangana ho fahavalony mandrakariva (7-8-9).

Ahoana no fomba fiderana Azy ?Amin’ny molotra, amin’ny tanana (6)

Ny fiderana no hery manetsika ny tontolon’ny fanahy ahazoana fanafahana sy fanasitranana. Tsia tsy voatery hisy fitaovana mozikaly ihany vao afaka midera isika.

Ny fiderana, fitaovana ho amin’ny fahamarinana (7-9).

Ny zava-misy iainantsika indraindray mitondra ho amin’ny alahelo, hakiviana, … Fa rehefa miaraka amin’ny fiderana sy ny fifalian’ny Tompo kosa dia resy ho azy ny fahavalo. Ny fiderana no miantoka fandresena ireo fahavalo eo ivelany sy ao anatiny (toy ny toe-po miiba sy ny ratra anaty ary ny famoizam-po aza).
Hafatra: “Aoka ny Isiraely hifaly amin’ny Mpanao azy; Aoka ho finaritra amin’ny Mpanjakany ny zanak’i Ziona” (Salamo 149.2).

Application Mana isan’andro, azonao alaina ao @ Play Store

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *