Mana isan’andro 13 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 14... Ny tao aoriana Mana isan'andro 12...

Mana isan’andro 13 Aogositra 2021

SALAMO 148.1-14 F.3,6

ANTSOINA HO AMIN’NY FIDERANA NY REHETRA

Fiantsoana izao rehetra izao hidera an’ Andriamanitra

1 Haleloia. Miderà an’ i Jehovah, ry any an-danitra; Miderà Azy any ambony.2 Miderà Azy, ry anjeliny rehetra; Miderà Azy, ry miaramilany rehetra.3 Miderà Azy, ry masoandro amam-bolana; Miderà Azy, ry kintana mazava rehetra.4 Miderà Azy, ry lanitry ny lanitra, Ary hianareo rano ambonin’ ny lanitra.5 Aoka hidera ny anaran’ i Jehovah ireo; Fa Izy no nandidy, dia ary ireo.6 Nampitoetra ireo ho mandrakizay doria Izy; Nomen-dalàna ireo ka tsy mba mihoatra. 7 Midera an’ i Jehovah etỳ an-tany, Hianareo dragona sy hianareo rano lalina rehetra,8 Ny afo sy ny havandra, ny oram-panala sy ny zavona, Ny rivotra mahery izay mankatò ny teniny,9 Ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra, Ny hazo fihinam-boa sy ny sedera rehetra,10 Ny bibi-dia sy ny biby fiompy rehetra, Ny biby mandady na mikisaka ary ny voro-manidina,11 Ny mpanjaka amin’ ny tany sy ny vahoaka rehetra, Ny mpanapaka sy ny mpitsara rehetra amin’ ny tany,12 Na ny zatovolahy, na ny zatovovavy, Na ny antitra, na ny tanora,13 Samia midera ny anaran’ i Jehovah avokoa, Fa ny anarany ihany no misandratra; Ambonin’ ny tany sy ny lanitra ny voninahiny. 14 Ary manandratra tandroka ho an’ ny olony Izy, Dia fiderana ho an’ ny olony masina rehetra, Eny, ho an’ ny Zanak’ Isiraely, firenena akaiky Azy. Haleloia.

Tsy misy navahana fa na ny any an-danitra na ny ety an-tany dia samy antsoina hidera avokoa.

Fideran’ireo manan’aina any an-danitra (1-2) :

Mila manasa ny anjely sy ireo mponina any an-danitra ho amin’ny fiderana ve ny mpanao salamo ? Tsy izy ireo ary ve no ohatra tokony alaintsika tahaka amin’ny fiderana feno fiankohofana sy tsy an-kiato ataony ho an’Ilay Andriamanitra izay mitoetra any an-danitra ary manana ny tany ho fitoeran-tongony (Isaia 66.1) ?

Fideran’ireo zava-boaary eny amin’ny lanitra (3-6).

Ny halehiben’ny habakabaka, ireo kintana tsy hita isa, ary ireo planeta isan-karazany, sns… moa tsy samy maneho ny fahatanterahana sy fahalehibiazan’Andriamanitra ? (Romana 1.19-20). Ireo rehetra ireo dia mitarika antsika ho azy ho amin’ny fiderana.

Fideran’ireo zava-manan’aina eto an-tany (7-11).

Ao anatin’ny habetsahan’izy ireo sy ny fahasamihafany, ny fomba fiainany. Hita taratra ao ny fahendrena, ny fahazavan-tsaina ary ny halalin’ny fahaizan’Andriamanitra Mpamorona : koa atao ahoana ny tsy hamaly izao antso fiderana Azy izao ?

Fiderana’ny zanak’olombelona (12-14).

Ny sarangan’olona rehetra, ny sokajin-taona rehetra, ny foko sy fihaviana rehetra, ny samihafa fiteny rehetra,… eny ireo rehetra mahatsiaro mandray tombontsoa amin’ny fahasoavana sy fitiavan’Andriamanitra ! Mendrika ny fiderana ataontsika Izy !
Hosaintsainina : “Nandidy ny Tompo, dia vita ny lanitra; niteny Izy, dia ary ny planeta sy ny kintana. Angoniny sy fefeny ny rano an-dranomasina ataony am-pitahirizana azy ny rano lalimbe. Fa niteny Izy, dia tonga izay voalazany; nandidy Izy dia nisy avy hatrany ireny.” (Salamo 33.6,7,9). Andao ry havako hidera ny Mpahary !

Application Mana isan’andro, afaka alainao ao @ Play Store

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *