Mana isan’andro 12 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 13... Ny tao aoriana Mana isan'andro 11...

Mana isan’andro 12 Aogositra 2021

OHABOLANA 29.16 – 27 F.1

TOERAN’NY RAY AMAN-DRENY

16 Raha maro ny ratsy fanahy, dia mitombo ny ota; Fa ny marina ho faly mahita ny fahalavoany.

17 Faizo ny zanakao, dia ho famelombelomana ny fonao izy Sy ho fifalian’ ny fanahinao.

18 Raha tsy misy fahitana, dia atondraka hanaram-po amin’ izay tsy mety ny olona; Fa raha mitandrina ny lalàna kosa izy, dia sambatra.

19 Raha teny fotsiny ihany, dia tsy ampy hananarana ny mpanompo; Fa na dia fantany aza, tsy hankatoaviny.

20 Hitanao va ny olona faingam-bava? Ny adala aza misy hantenaina kokoa noho izy.

21 Ny mpanompo izay nampihantaina hatry ny fony mbola kely Dia hihambo ho zanaka any am-parany.22 Ny olona mora tezitra manetsika ady; Ary ny olona masiaka dia be fahadisoana.

23 Ny fiavonavonan’ ny olona no hampietry azy; Fa hahazo voninahitra kosa ny manetry tena.

24 Izay miray tetika amin’ ny mpangalatra dia manary tena; Mandre ny fampianianana izy, nefa tsy mety milaza.25 Mamandrika ny tahotra olona; Fa izay matoky an’ i Jehovah no hovonjena.

26 Maro no mila sitraka amin’ ny mpanapaka; Fa avy amin’ i Jehovah ny fitsarana ny olona.

27 Ny meloka dia fahavetavetana eo imason’ ny marina; Ary ny mahitsy làlana dia mba fahavetavetana eo imason’ ny ratsy fanahy kosa.

Mamarana ny andiany faharoa sady farany amin’ireo andiana ohabolana nataon’i Solomona ny boky eto. Ary tsikaritra fa ny lohahevitra nanombohany azy tany am-boalohany indrindra no indro raisiny indray eto am-pamaranana: “ ny anjara toerana sarobidy sy saro-padin’ny ray aman-dreny sy ny zanaka.

Faizo ny zanakao

Rehefa tsy mahavita ny andraikiny ireo ray aman-dreny amin’ny fanitsiana sy fanabeazana ao anivon’ny ankohonana (17) dia tonga ho isan’ ireo mpampitombo ny faharatsiana eny anivon’ny fiaraha-monina ny zanany (16). Zava-tsarotra ho azy ireo anefa ny hanatontosa izany andraikitra makadiry izany raha tsy misy ny fahitana (18) dia ny tenin’Andriamanitra izany, izay fanilo sy fanazavana naposak’Andriamanitra ary ny fitandremana azy dia misy valiny lehibe (Salamo19.11). Eny fa na dia ny mpanompo aza dia mba manana ny fomba fananarana manandrify azy mba ahatongavany koa amin’ny fankatoavana (19).

Miatrika ny fiaraha-monina

Ny fifehezana ny fahatezerana, ny fanetren-tena ary ny tsy firaisana amin’ny mpanao ratsy dia fijoroana vavolombelona. Toetra tsara entintsika miatrika ny fiaraha-monina (19-24). Mankahala ny marina hatrany ny ratsy, fa ny fahatahorana an’i Jehovah no miaro antsika tsy ho solafaka fa tsy ny filàna sitraka amin’ny olona manapaka tsy akory (25).
Saintsaino: “ Raha tsy misy fahitana, dia atondraka hanaram-po amin’izay tsy mety ny olona; Fa raha mitandrina ny lalàna kosa izy, dia sambatra.” (18).

Application Mana isan’andro, azonao alaina ao @ Play Store

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *