Mana isan’andro 15 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 16 Oktobra... Ny tao aoriana Mana isan'andro 14 Oktobra...

Mana isan’andro 15 Oktobra 2021

ASAN’NY APOSTOLY 13.42-52 F.2, 6

HO AN’NY OLONA REHETRA NY FAMONJENA

42 Ary rehefa nivoaka izy, dia nangatahiny holazaina aminy indray izany teny izany amin’ ny Sabata manaraka. 43 Ary rehefa nirava ny fiangonana, dia maro tamin’ ny Jiosy sy ny proselyta izay nanompo an’ Andriamanitra no nanaraka an’ i Paoly sy Barnabasy, izay niteny taminy ka namporisika azy haharitra amin’ ny fahasoavan’ Andriamanitra. 44 Ary nony tamin’ ny Sabata manaraka, dia saiky tafangona avokoa ny tao an-tanàna rehetra hihaino ny tenin’ Andriamanitra. 45 Nefa ny Jiosy kosa, raha nahita ny vahoaka betsaka, dia feno fialonana ka nanohitra ny teny nolazain’ i Paoly, sady niteny ratsy. 46 Ary Paoly sy Barnabasy dia niteny tamin’ ny fahasahiana ka nanao hoe: Hianareo no tsy maintsy nitoriana ny tenin’ Andriamanitra aloha; fa rehefa mandà izany hianareo ka manao ny tenanareo ho tsy miendrika hahazo fiainana mandrakizay, dia indro, mitodika mankany amin’ ny jentilisa izahay; 47 fa izao no nandidian’ ny Tompo anay: Efa nanendry Anao ho fahazavan’ ny jentilisa Aho, Mba ho famonjena hatrany amin’ ny faran’ ny tany Hianao. 48 Ary rehefa nandre izany ny jentilisa, dia faly izy ka nankalaza ny tenin’ Andriamanitra; ary izay voalahatra ho amin’ ny fiainana mandrakizay dia nino. 49 Ary ny tenin’ ny Tompo dia naely eran’ izany tany rehetra izany. 50 Fa ny Jiosy nampitaitra ny vehivavy manan-kaja izay nivavaka sy ny lehibe tao an-tanàna, dia nahatonga fanenjehana tamin’ i Paoly sy Barnabasy ireny ka nandroaka azy niala tamin’ ny taniny. 51 Fa izy roa lahy kosa nanintsana ny vovoka tamin’ ny tongony hiampanga ireo, dia nankany Ikonioma. 52 Ary dia feno fifaliana sy ny Fanahy Masina ny mpianatra.

Ho an’ny Jiosy sy ny Proselyta (42-45).
Tena nafana fo tamin’ny fanarahana fombam-pivavahana ireto karazan’olona ireto fa tsy niorina tsara tamin’ny teny izay reny isan-tSabata (42-44). Niteraka fanoherana an-dry Paoly izay nanambara tamin’izy ireo ny teny ny toe-pony feno fialonana (45). Namafisin-dry Paoly ary fa tsy maintsy nitoriana ny Tenin’Andriamanitra izy ireo na dia efa zatra mihaino izany aza mba hahazo fiainana mandrakizay (46). Tena mampahatsiaro an’i Nikodemosy, ilay nanana ny naha-izy azy ara-pivavahana sy ara-piaraha-monina, izay nilazan’i Jesoa fa tsy maintsy hateraka indray raha te-handova ny fiainana mandrakizay (Jaona 3.1-5) ny zava-misy eto. Kristiana maro koa ankehitriny no mijanona ho Jiosy sy Proselyta, izany hoe kristiana ara-pomba sy ara-tantara ary ara-tsosialy fotsiny. Mila hitoriana ny Tenin’Andriamanitra koa izy ireny mba ho tonga kristiana ara-tSoratra Masina ka handray ny famonjena dia Jesoa izay natao ho azy koa.
Ho an’ny Jentilisa (46-52).
Paoly dia fanaka voafidin’i Jesoa ho fitondrana ny anarany eo anatrehan’ny Jentilisa sy ny mpanjaka ary ny Zanak’Israely (Asa 9.15). Anisan’ireo iraka nanendrena an’i Paoly ireo no tanterahiny eto satria rehefa nandà azy sy ny namany ny Jiosy (46b, 51), dia nitodika tamin’ny Jentilisa izy (47); ny Jentilisa tamin’izany dia ireo rehetra izay tsy Jiosy na ireo rehetra izay manompo andriamani-kafa, na koa ireo izay milona ao amin’ny fanao ratsin’izao tontolo izao. Manana anjara amin’ny fiainana mandrakizay koa anefa izy ireny ka mila hitoriana ny Tenin’Andriamanitra (48, 52).
Fandinihan-tena: Sao mba ianao no Paoly irahin’Andriamanitra hitondra famonjena ho azy ireny?

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *