Mana isan’andro 13 Septambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 14... Ny tao aoriana Mana isan'andro 12...

Mana isan’andro 13 Septambra 2021

OHABOLANA 30.15-33 F.4-6

TOETRY NY OLOMBELONA SY NY FOMBAN’ANDRIAMANITRA

15 Ny dinta manan-janakavavy roa, dia ny hoe: Omeo, Omeo. Misy zavatra telo tsy mety voky, Eny, efatra aza no tsy manao hoe: Aoka izay:16 Ny fiainan-tsi-hita; sy ny kibo momba, Ny tany izay tsy vonton-drano, Ary ny afo koa no tsy mba manao hoe: Aoka izay.

17 Ny maso izay miandranandrana amin-dray Sady tsy mety manaja reny Dia hotsaingotsaingohin’ ny goaika eny an-dohasahan-driaka Ary hohanin’ ny zana-boromahery.

18 Misy zavatra telo mahagaga ka tsy takatro, Eny, efatra aza no tsy fantatro:19 Ny nalehan’ ny voromahery teny amin’ ny habakabaka, Ny nalehan’ ny bibilava teny amin’ ny vatolampy, Ny nalehan’ ny sambo teny amin’ ny ranomasina, Ary ny nalehan’ ny lehilahy tamin’ ny tovovavy.20 Tahaka izany koa no fanaon’ ny vehivavy mpijangajanga: Homana izy, dia mamafa ny vavany, Ka dia manao hoe: Tsy nanao ratsy aho.

21 Izao fitondrana telo izao no tsy mampandry ny tany, Eny, zavatra efatra aza no tsy zakany;22 Raha ny andevo no tonga mpanjaka, Raha ny adala no voky hanina,23 Raha ny vehivavy lany zara no ampakarina, Ary raha ny ankizivavy no mandova ny tompovaviny.24 Izao zavatra efatra izao dia kely amin’ ny etỳ ambonin’ ny tany, Nefa hendry sady mahay:25 Ny vitsika dia firenena tsy matanjaka, Nefa manangona ny haniny amin’ ny fahavaratra izy;26 Ny biby hyraka dia firenena tsy manan-kery, Nefa manao ny tranony ao amin’ ny harambato izy;27 Ny valala tsy manana mpanjaka, Nefa izy rehetra miainga manao antokony tsara;28 Ny antsiantsy dia mandady amin’ ny tànany, Nefa tonga ao an-tranon’ ny mpanjaka izy.29 Misy zavatra telo izay tsara famindra, Eny, efatra aza no tsara fandeha;30 Dia ny liona, izay mahery indrindra amin’ ny biby Ka tsy mihemotra na amin’ inona na amin’ inona,31 Ny soavaly voaomana hiady sy ny osilahy Ary ny mpanjaka tsy azo toherina.

32 Raha adala ka nanandra-tena hianao, Na efa nisaina hanao ratsy, Dia tampeno ny tananao ny vavanao.

33 Ny fanontsankontsanana ny ronono no miteraka rononomandry, Ny fanolanana ny orona no miteraka rà; Ary ny fanetsiketsehana ny fahatezerana no miteraka ady.

Toe-pon’olombelona (15-17).
Fanoharana ny amin’ny toe-pon’ny olombelona indray no hanohizan’i Agora ny teny nolazainy eto :
-Tsy mahalala onony sy tsy mianina amin’izay hananana: ohariny ho toy ny dinta, toy ny fiainan-tsi-hita, ny kibo momba, ny tany tsy mety vonton-drano (15-16). Faniriana diso tafahoatra hahazo zavatra efa hita hoe tsy ho an’ny tena mihitsy. Tsy izany ve no hitantsika amin’izao vanim-potoana misy antsika izao ?
– Eo ihany koa ny toe-po feno fiavonavonana, fiheveran-tena ho zavatra (17)
-Tsy fanajana olona ,eny fa na dia ireo nahitana masoandro aza.
Mahagaga ny fomban’Andriamanitra (18-23).
Mitanisa zava- mahagaga izay tsy takatry ny sain’olombelona hataon’Andriamanitra indray ny mpanoratra eto:
-Ny fanidin’ny voromahery, ny fandadin’ny bibilava, ny fizotry ny sambo, ny fitiavana ao anatin’ny olona roa (18-20).
Ny fomba fanehoan’ny Tompo ny heriny izay afaka manova fiainan’ny fiaraha-monina nefa tsy eken’ny saina amin’ny maha-olombelona: ny mpiasa tonga lehibe, ny adala ho voky sakafo, ny mpanompo handova ny mpampiasa azy (21-23)
Izay heverina ho tsy manan-danja (24-33).
Eto indray dia fanehoana ny fiainana biby izay farak’izay kely nefa misy hisainana ny toe-piainany.
-ny vitsika: manana fahaiza- mandamina (25)
-ny hiraka: manana tanjona mazava (26)
-ny valala: manaiky ny fiombonana (27)
-ny antsiantsy : feno fikirizana (28)
-ny liona: feno faherezana (30)
Fehiny : Endrey ny fahendren’Andriamanitra hita taratra tokoa raha ny toe- piainana nasehon ireto karazam-biby ireto.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *