Mana isan’andro 12 Septambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 13... Ny tao aoriana Mana isan'andro 11...

Mana isan’andro 12 Septambra 2021

OHABOLANA 30.1-14 F.1-4

HOSAINTSAININA

Ny tenin’ i Agora

1 Ny teny mavesa-danja nataon’ i Agora, zanak’ i Jake, dia ny teny nataon-dralehilahy tamin’ Itiela, eny, tamin’ Itiela sy Okala:2 Izaho dia biby, fa tsy olona, Ary tsy manan-tsain’ olombelona aho.3 Tsy nianatra fahendrena aho, Na nahazo ny fahalalana ny Iray Masina.4 Iza no efa niakatra tany an-danitra sady nidina indray? Iza no nahangona ny rivotra tao an-tànany? Iza no nahafono ny rano tamin’ ny lambany? Iza no nahamisy ny faran’ ny tany rehetra? Iza no anarany, ary iza no anaran’ ny zanany? Fa toa fantatrao!

5 Ny tenin’ Andriamanitra dia voadio avokoa; Ampinga ho an’ izay mialoka aminy Izy.6 Aza manampy ny teniny, fandrao hanariny hianao Ka ho hita fa mpandainga.

7 Zavatra roa loha no angatahiko aminao; Ka aza lavinao, dieny tsy mbola maty aho:8 Ampanalaviro ahy ny zava-poana sy ny lainga; Aza manome ahy alahelo na harena; Fahano aho amin’ izay anjara-hanina sahaza ho ahy;9 Fandrao, raha voky aho, dia handà Ka hanao hoe: Iza moa Jehovah? Ary andrao, raha tonga malahelo aho, dia hangalatra Ka hanamavo ny anaran’ Andriamanitro.10 Aza manendrikendrika ny mpanompo amin’ ny tompony, Fandrao hozoniny hianao ka hahazo heloka.

11 Misy taranaka izay manozona ny rainy Sady tsy misaotra ny reniny.12 Misy taranaka manao azy ho madio, Kanjo tsy voasasa ho afaka amin’ ny fahalotoany.13 Misy taranaka, endrey ny fiandrandran’ ny masony Sy ny fisondrotry ny hodi-masony!14 Misy taranaka izay toy ny sabatra ny nifiny, Ary toy ny antsy ny vazany, Hamongotra ny ory tsy ho amin’ ny tany Sy ny malahelo tsy ho amin’ ny olona.

Fanoharana marina (1-4).
Teny mahery, manaitra ny sofina no hita amin’ny fiandohan’izao teny izao. Manaitra satria nohariany ho toy ny biby tsy manan-tsaina, tsy manam-panahy maha olona ny tenany (2-3). Toa ohatry ny manao fanontaniana adaladala ny amin’ny maha Izy an’Andriamanitra: niakatra tany an-danitra, nidina indray, nanangona ny rivotra tao an- tanany; nahafono ny rano amin’ny lambany…. (4). Raha ny marina tokoa dia ny biby no tsy manam-panahy ka tsy hahatakatra velively ny fisian’Andriamanitra. Ary ianao , manao ahoana ny fahafantaranao ny Andriamanitrao? Ao amin’ny teniny no ahafantarantsika Azy misimisy kokoa.
Sarobidy ny tenin’Andriamanitra (5-9).
Manan-danja tokoa raha ny Tenin’ny Tompo ho an’izay manaiky Azy: tsy misy pentina, fiarovana mafy (5), tsy miova ary tsy azo ovaina (6). Ny Tenin’Andriamanitra no mahatonga antsika hahay hamantatra izay laharam-pahamehana eo amin’ny fiainantsika (7-9). Rehefa manaiky ny herin’ny Tenin’Andriamanitra isika dia afaka ny hamantatra izay tena sitrapony eo amin’ny fiainantsika.
Fomba ratsy (10-14).
Anisan’ny toetra tena manimba ny fiaraha-monina ny fipetrahan’ny olona iray ho mpitsara ka hitsara ny hafa amin’izay fiainany. Asain’ny Tenin’Andriamanitra isika eto hanalavitra izany (10); eo ihany koa ny tsy fanajana ny lehibe, ny fanaovana tsinontsinona ny hafa (11-12), ny fiheveran-tena ho zavatra, ary ny teny mandratra (13-14).
Fampieritreretana: Diniho sao mbola hita eo amin’ny fiainanao izany toetra tsy tsara izany !
Antso: Fotoana tokony hihavaozana izao.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *