Mana isan’andro 11 Septambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 12... Ny tao aoriana Mana isan'andro 10...

Mana isan’andro 11 Septambra 2021

1 MPANJAKA 22.41-54 F.6

JOSAFATA MPANJAKA!

Ny nanjakan’ i Josafata tamin’ ny Joda, sy Ahazia tamin’ ny Isiraely

41 Ary Josafata, zanak’ i Asa, vao nanjaka tamin’ ny Joda tamin’ ny taona fahefatra nanjakan’ i Ahaba, mpanjakan’ ny Isiraely.42 Dimy amby telo-polo taona Josafata, fony izy vao nanjaka, ary dimy amby roa-polo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Azoba, zanakavavin’ i Sily.43 Ary nandeha tamin’ ny làlana rehetra izay nalehan’ i Asa rainy izy ka tsy niala tamin’ izany, fa nanao izay mahitsy eo imason’ i Jehovah;44 kanefa kosa ny fitoerana avo tsy mba noravana, fa ny olona mbola namono zavatra hatao fanatitra sady mbola nandoro ditin-kazo manitra teny amin’ ny fitoerana avo ihany.45 Ary Josafata nanao fihavanana tamin’ ny mpanjakan’ ny Isiraely.46 Ary ny tantaran’ i Josafata sisa sy ny heriny mbamin’ ny niadiany, tsy efa voasoratra ao amin’ ny bokin’ ny tantaran’ ny mpanjakan’ ny Joda va izany?47 Ary ny sisa amin’ ny olona izay nanolo-tena hijangajanga ho fanompoan-tsampy, dia Izay mbola tany tamin’ ny andron’ i Asa rainy, dia nofongorany hiala amin’ ny tany.48 Ary tsy nisy mpanjaka tany Edoma fahizay, fa olona voatendry no nitondra ny fanjakana.49 Ary Josafata nanao sambon’ i Tarsisy folo hankany Ofira haka volamena; nefa tsy lasa ireo sambo ireo, fa nahavakiana tao Ezion-gebera.50 Dia hoy Ahazia, zanak’ i Ahaba, tamin’ i Josafata: Aoka ny vahoakako hiaraka amin’ ny vahoakanao any an-tsambo. Fa tsy nety Josafata.51 Ary Josafata lasa nodi-mandry any amin’ ny razany, dia nalevina tao amin’ ny razany tao an-Tanànan’ i Davida rainy izy; ary Jehorama zanany no nanjaka nandimby azy.

52 Ahazia, zanak’ i Ahaba, vao nanjaka tamin’ ny Isiraely tao Samaria tamin’ ny taona fahafito ambin’ ny folo nanjakan’ i Josafata, mpanjakan’ ny Joda; ary nanjaka roa taona tamin’ ny Isiraely izy.53 Ary nanao izay ratsy eo imason’ i Jehovah izy, fa nandeha tamin’ ny làlan’ ny rainy sy ny reniny ary tamin’ ny làlan’ i Jeroboama, zanak’ i Nebata, izay nampanota ny Isiraely;54 ary nanompo an’ i Bala izy, dia niankohoka teo anatrehany ka nampahatezitra an’ i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, tahaka izay rehetra nataon-drainy.

Nanao izay mahitsy tahaka an-drainy (41-45).
Filazana momba an’i Josafata no hitantsika eto. Ao amin’ny tantara faharoa toko faha-17 ka hatramin’ny faha-21 no tena ahitana ny tantarany. Mpanjaka anisan’izay nanao ny tsara teo amin’ny Joda izy. Naniraka Levita izy mba hampianatra ny Joda ny lalàn’Andriamanitra (2 Tan.17.7-9). Zava-dehibe taminy ny tenin’Andriamanitra matoa izy nanendry olona sy nandany vola hampita izany amin’ny vahoakany. Mpitarika mendrika halaina tahaka izany. Nisy indro kely ihany anefa fa tsy mba noravany ny toerana avo. Aiza ny vahoaka no taomintsika hanompo ny Tompo?
Nahay nandray lesona (46-50).
Nanome tsiny an’i Josafata ny Tompo noho ny niarahany niady tamin’i Ahaba nankany Ramota-Gileada (2 Tan.19.1-3). Voarainy izay lesona izay ka rehefa nanao sambo izy ho any Ofira haka volamena ka nangataka i Ahazia zanak’i Ahaba mba hiaraka aminy ny vahoakany dia tsy nanaiky izy. Na izany aza dia tsy lasa ireo sambo ireo. Zava-dehibe ny fahaizana mandray lesona amin’ny trangan-javatra eo amin’ny fiainana. Ny tena tsara anefa dia ny manontany ny hevitry ny Tompo amin’izay asa kasaina hatao. Eny fa na amin’ny asa fitoriana ny filazantsara aza dia mila fantarina izay tena sitrapon’ny Tompo. Hafa mihitsy ny firindra sy ny vokatry ny asa tena avy amin’ny Tompo.
Izay nataon’ny rainy no nataon’ny zanany (52-54).
Maty i Josafata rehefa nahatanteraka ny iraka nampanaovin’ny Tompo azy. Tsara fiafara ny mpanompon’ny Tompo. Ahazia zanak’i Ahaba kosa dia voalaza fa nanao izay ratsy toa an-drainy ihany, mampalahelo.
Fanontaniana : Inona no soatoavina ampitainao amin’ny taranakao? Ray manao ahoana ianao ho an’ny zanakao? Modely tsara sa ratsy?

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *