Mana isan’andro 10 Septambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 11... Ny tao aoriana Mana isan'andro 09...

Mana isan’andro 10 Septambra 2021

1 MPANJAKA 22.29-40 F.6

TANTERAKA NY TENIN’ANDRIAMANITRA!

29 Dia niakatra nankany Ramota-gileada ny mpanjakan’ ny Isiraely sy Josafata, mpanjakan’ ny Joda.30 Ary hoy ny mpanjakan’ ny Isiraely tamin’ i Josafata: Hody olon-kafa aho ka hitsarapaka any anatin’ ny ady, fa hianao kosa dia miakanjoa ny akanjonao ihany. Dia nody olon-kafa ny mpanjakan’ ny Isiraely ka nitsarapaka tany anatin’ ny ady.31 Fa ny mpanjakan’ i Syria efa nandidy ny roa amby telo-polo lahy, komandin’ ny kalesy, nanao hoe: Aza miady na amin’ ny kely na amin’ ny lehibe, afa-tsy amin’ ny mpanjakan’ ny Isiraely ihany.32 Ary nony nahita an’ i Josafata ireo komandin’ ny kalesy, dia hoy izy: Iny mihitsy no mpanjakan’ ny Isiraely. Dia nanatrika hiady taminy ireo; ka dia niantsoantso Josafata.33 Ary rehefa hitan’ ireo komandin’ ny kalesy fa tsy ny mpanjakan’ ny Isiraely izy, dia niverina niala taminy ireo.

34 Ary nisy lehilahy anankiray nandefa zana-tsipìka kitoatoa ka nahavoa ny mpanjakan’ ny Isiraely teo anelanelan’ ny fiarovan-tratrany sy ny eo ambaniny; ka dia hoy izy tamin’ ny mpampandeha ny kalesiny: Ahodino, ka ento miala eto amin’ ny ady aho, fa voa.35 Ary nihamafy ny ady tamin’ izany andro izany; ary ny mpanjaka notohanana hitsangana teo amin’ ny kalesiny tandrifin’ ny Syriana, ary dia maty izy nony efa harivariva ny andro; ary ny rà nandeha avy teo amin’ ny efa voa ho ao anatin’ ny kalesy.36 Ary nony efa hilentika ny masoandro, dia niely eran’ ny toby rehetra izao antsoantso izao hoe: Samia mody any an-tanànany avy sy any amin’ ny taniny avy!37 Dia maty ny mpanjaka, ka nentina tany Samaria izy, dia nalevina tao.38 Ary nony nosasana teo am-parihin’ i Samaria ny kalesiny, dia avy ny alika nilelaka ny ràny raha nandro tao ny vehivavy janga araka ny tenin’ i Jehovah.39 Ary ny tantaran’ i Ahaba sisa mbamin’ izay rehetra nataony sy ny trano ivory izay nataony ary ny tanàna rehetra izay naoriny, tsy efa voasoratra ao amin’ ny bokin’ ny tantaran’ ny mpanjakan’ ny Isiraely va izany?40 Ary Ahaba lasa nodi-mandry any amin’ ny razany; ary Ahazia zanany no nanjaka nandimby azy.

Nampiasa hafetsena i Ahaba (29-33).
Ny mpanjaka rehetra dia samy mahay fa ny paikady tsara indrindra handresena ny fahavalo dia ny famelezana ny mpitarika. Fantatr’i Ahaba izany ka nody ho olon-kafa izy tsy ho fantatra hoe mpanjaka. Inona tokoa no niseho? Nifatratra tany amin’i Josafata ny miaramila Syriana. Raha tsy olona nahitsy teo anatrehan’Andriamanitra i Josafata dia maty nisolo ny toeran’i Ahaba. Azo lazaina fa efa maty paika koa ny planin’i Ahaba. Tandremo ny fiaraha-miasa amin’ny olona tsy matahotra an’Andriamanitra fa tsy ny soa ho anao mihitsy akory no tadiaviny fa ny hanapotika anao. Miaro ny olona matahotra sy mino ary manao ny sitrapony kosa nefa ny Tompo.
Tsy azo fitahina Andriamanitra (34-36).
Zana-tsipika nalefa kitoatoa no nahavoa an’i Ahaba. Misy tanan’ny Tompo izay mitarika iny zana-tsipika iny ho tonga any amin’izay nikendrena azy. Tsy nahafantatra an’i Ahaba ho mpanjakan’Isiraely ity mpandefa zana-tsipika ity fa Andriamanitra kosa nahalala hoe Ahaba io. Mahavariana an! Aiza no hiafenanao an’Andriamanitra. Hoy ny Salamo 18.26:
“Ny madio no isehoanao fa madio; ary ny mpiolakolaka no isehoanao fa lalin-tsaina”. Ny voa sy ny fo dia voadiniky ny Tompo. Ianao mihevitra ny ho fetsifetsy fa Izy kosa mandeha amin’ny fahitsiana ary mamaly anao araka izany. Tandremo ary!!!
Tanteraka izay voalahatra (37-40).
Maty i Ahaba satria efa izay no lahatra ho azy. Tanteraka ilay nolazain’i Elia tao amin’ny sahan’i Nabota. Raha te handositra ny fitsaran’Andriamanitra dia ny fifonana sy ny fibebahana ihany no lalana ary manaiky an’i Jesoa ho Tompo sy Mpamonjy satria Izy no nitondra ny faharatsiana rehetra teo amin’ny hazofijaliana.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *