Mana isan’andro 09 Septambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 10... Ny tao aoriana Mana isan'andro 08...

Mana isan’andro 09 Septambra 2021

1 MPANJAKA 22,13-28 F.1,2

EFA PLANIN’NY TOMPO NY HAHAFATY AN’I AHABA !

13 Ary ilay iraka izay nandeha naka an’ i Mikaia niteny taminy hoe: Indro fa efa iray teny avokoa izao ny mpaminany ka milaza soa ho an’ ny mpanjaka; masìna hianao, aoka re ny teninao mba ho tahaka ny an’ ny anankiray amin’ ireo, ka mba mitenena soa koa.14 Ary hoy Mikaia: Raha velona koa Jehovah, dia izay lazain’ i Jehovah amiko ihany no hambarako.15 Dia nankany amin’ ny mpanjaka izy. Ary hoy ny mpanjaka taminy: Ry Mikaia, handeha hanafika an’ i Ramota-gileada va isika, sa hijanona ihany? Ary izy namaly azy hoe: Mandehana, fa hambinina hianao, fa hatolotr’ i Jehovah eo an-tananao izy, ry mpanjaka.16 Ary hoy ny mpanjaka taminy: Impiry no hampianianako anao mba tsy hilaza na inona na inona amiko amin’ ny anaran’ i Jehovah afa-tsy izay marina ihany?17 Dia hoy Mikaia: Hitako fa indreny ny Isiraely rehetra niely teny an-tendrombohitra toy ny ondry tsy misy mpiandry, ary hoy Jehovah: Ireto efa tsy manan-tompo, aoka izy samy hody soa aman-tsara any an-tranony avy.18 Dia hoy ny mpanjakan’ ny Isiraely tamin’ i Josafata: Tsy efa voalazako taminao va fa tsy mba mety maminany soa ho ahy izy, fa loza ihany? 19 Ary hoy Mikaia: Henoy ary ny tenin’ i Jehovah: Nahita an’ i Jehovah nipetraka teo amin’ ny seza fiandrianany aho, ary ireo maro be rehetra any an-danitra nitsangana teo andaniny avy, dia teo amin’ ny ankavanany sy teo amin’ ny ankaviany.20 Ary hoy Jehovah: Iza no hitaona an’ i Ahaba handeha ho any Ramota-gileada ka ho lavo any? Ary ny anankiray niteny toy izao, ary ny anankiray kosa niteny toy izao.21 Dia nandroso ny fanahy ka nitsangana teo anatrehan’ i Jehovah ary nanao hoe: Izaho no hitaona azy. Ary hoy Jehovah taminy: Amin’ inona anefa?22 Dia hoy izy: Hivoaka aho ka ho tonga fanahy mandainga ao am-bavan’ ny mpaminaniny rehetra. Dia hoy indray Jehovah: Ho voataonanao ihany izy, ka hahatanteraka hianao; mivoaha ary, ka ataovy izany.23 Koa, indro, Jehovah efa nanisy fanahy mandainga ao am-bavan’ ireto mpaminaninao rehetra ireto ary Izy koa efa nilaza ny loza hanjo anao.24 Fa Zedekia, zanak’ i Kenana, nanatona, dia namely ny takolak’ i Mikaia sady nanao hoe: Taiza no nialan’ ny Fanahin’ i Jehovah tamiko hiteny aminao?25 Dia hoy Mikaia: Indro, ho hitanao izany amin’ ny andro hidiranao ao amin’ ny efi-trano anatiny hierenao.26 Dia hoy ny mpanjakan’ ny Isiraely: Raiso Mikaia, ka ento miverina izy ho any amin’ i Amona, komandin’ ny tanàna, sy ho any amin’ i Joasy, zanaky ny mpanjaka,27 ka lazao hoe: Izao no lazain’ ny mpanjaka: Ataovy ao an-trano-maizina ilehity, ka fahano mofom-pahoriana sy ranom-pahoriana izy mandra-pahatongako soa aman-tsara.28 Fa hoy Mikaia: Raha tàhiny ho tafaverina soa aman-tsara hianao dia tsy nampitenenin’ i Jehovah aho tsy akory. Ary hoy koa izy: Samia mihaino izany hianareo, ry firenena rehetra.

Miavaka ny mpaminanin’ny Tompo (13-18).
Inona no notenenin’ilay iraka naka an’i Mikaia? Heverin’ny olona fa azo hanaovana kitrano an-trano ny asan’Andriamanitra. Ny tena mpanompon’Andriamanitra dia sahy mijoro toa an’i Mikaia. Manoloana ny fivilian’ny fiaraha-monina, eny hatrany am-piangonana, manao ahoana ny fijoroantsika mpino amin’ny tenin’Andriamanitra? Tsarovy fa ny voany no hamantarana ny hazo. Tsy zakan’i Ahaba ny hafatra nolazain’i Mikaia saingy sahy nifanandrina taminy izy na inona ho vokany na inona.
Nivoaka ny tsiambaratelon’ny faminaniana (19-23).
Hay moa ka Andriamanitra no efa nandamina ny zavatra rehetra hahatongavan’izao zava-miseho izao. Tsy misy zavatra tongatonga ho azy tokoa fa eo am-pelatanan’Andriamanitra ny fandaharana ny fiainan’ny olona tsirairay. Manana mpiara-miasa Izy amin’ny fanatanterahana izany. Izay miseho sy mitranga izany dia ekeko fa Andriamanitra avokoa no ao ambadik’izany ka izany no tokony hisaorana Azy mandrakariva. Misy dikany avokoa ny zavatra rehetra ataony fa ny anjarantsika dia ny mandray lesona amin’ny trangan-javatra rehetra. Aoka hanana firaisana amin’ny Tompo mandrakariva mba tsy ho tonga amin’ny toeran’ireto mpaminanin’i Ahaba ireto.
Vokatry ny filazana ny marina (24-28).
Nahoana i Zedekia no tezitra ka namelaka namely an’i Mikaia? Firifiry moa ny olona no tsy mahazaka ny fanitsiana toa izao. Hambom-po sy fiheveran-tena ho manana ny marina mandrakariva. Ny fihetsika nataony dia efa manaporofo sahady ny faharatsian’ny fanahy ao anatiny. Tsy olona manana ny fanahin’Andriamanitra no hitondra tena toy izao. Toy izany koa Ahaba, raha nino ny tenin’i Mikaia izy dia afaka nibebaka ary navelan’Andriamanitra ny helony saingy indrisy efa nivaro-tena hanao ny ratsy izy. Tandremo!!!

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *