Mana isan’andro 09 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 10 Oktobra... Ny tao aoriana Mana isan'andro 08 Oktobra...

Mana isan’andro 09 Oktobra 2021

ASAN’NY APOSTOLY 11.19-30 F.1,2

VONTON’NY FANAHY MASINA

Ny nandrosoan’ ny tenin’ Andriamanitra tao Antiokia, sy ny nampianaran’ i Barnabasy sy Saoly tao

19 Ary izay niely noho ny fanenjehana tamin’ i Stefana dia nandeha hatrany, Foinika sy Kyprosy ary Antiokia, nefa tsy nitoriteny tamin’ ny olona izy, afa-tsy tamin’ ny Jiosy ihany.20 Ary ny sasany tamin’ ireny, dia lehilahy avy any Kyprosy sy Kyrena izay tonga tany Antiokia, dia niresaka tamin’ ny jentilisa koa ka nitory an’ i Jesosy Tompo. 21 Ary ny tanan’ ny Tompo nomba azy ireo, ka maro no isan’ izay nino sy niverina ho amin’ ny Tompo.22 Ary ren’ ny sofin’ ny fiangonana tany Jerosalema ny amin’ ireo, dia naniraka an’ i Barnabasy izy handeha hatrany Antiokia.23 Ary rehefa tonga izy ka nahita ny fahasoavan’ Andriamanitra, dia faly ka nananatra azy rehetra haharitra hiray amin’ ny Tompo amin’ ny fo minia fatratra.24 Fa lehilahy tsara fanahy izy sady feno ny Fanahy Masina sy finoana; ary maro be ny olona nanampy ho an’ ny Tompo.25 Dia lasa Barnabasy nankany Tarsosy hitady an’ i Saoly.26 Ary rehefa nahita azy izy, dia nitondra azy hankany Antiokia. Ary niara-niasa tao amin’ ny fiangonana hatramin’ ny herintaona ngarangidina izy roa lahy ka nampianatra olona maro; ary tany Antiokia no voalohany nanaovana ny anaran’ ny mpianatra hoe Kristiana.

Ny naminanian’ i Agabo fa hisy mosary

27 Ary tamin’ izany andro izany dia nisy mpaminany sasany avy tany Jerosalema nankany Antiokia.28 Ary nitsangana ny anankiray tamin’ ireny, izay atao hoe Agabo, fa voatsindrin’ ny Fanahy izy ka nilaza fa hisy mosary be eran’ ny tany rehetra. Ary dia tonga izany tamin’ ny andron’ i Klaodio.29 Ary ny mpianatra ninia hampitondra zavatra araka ny ananany hamonjy ny rahalahy izay nonina tany Jodia.30 Dia nataony izany, ary ny tànan’ i Barnabasy sy Saoly no nampitondrainy izany ho any amin’ ny loholona.

Tsy voasakana.
Na dia teo aza ny fanenjehana mafy nihatra aman’aina nianjady tamin’ireo mpino, dia tsy nahasakana azy ireo hanambara hatrany ny Fitiavan’Andriamanitra tany amin’ny tany sy firenena nitsoahan’izy ireo izany. Mba manao ahoana loatra re ny fahafoizantsika fotoana, hery, vola, aina ho an’io Andriamanitra io manoloana ireo Malagasy marobe toa mbola tsy nahare izany Filazantsara izany? Tena marina amintsika tokoa ve ny teny nolazain’i Isaia Mpaminany hoe:”Inty aho, hirao aho”? (Isaia 6.😎
Mifaly amin’ny famonjena.
Ny asa ataontsika dia natao hitondra fanahy maro ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra. Ny fifaliantsika dia ny mahita sy mahare fa maro no manolo-tena ho an’ny Tompo. Andriamanitra irery ihany no omem-boninahitra amin’izany rehetra izany. Tsy noho ny ezaka ataontsika loatra anefa no hahatrarana izany fa tena noho ny asan’ny Fanahy Masina monina sy mitoetra ary miasa ao anatintsika ao. “Fa hahazo hery ianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany.” (Asan’ny Apostoly 1.😎. Na dia tsy miaina fanenjehana mivantana aza isika eto Madagasikara ankehitriny, dia maro kosa ny asan’i Satana manohitra an’i Kristy. Tena ady ho an’ny kristianina izany. Mila manaiky ho tarihin’ny Fanahy Masina isika.
Hafatra.
Na izany aza: “Izao no ahafantaranareo ny Fanahin’Andriamanitra: Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin’ny nofo Jesosy Kristy no avy amin’Andriamanitra.” (1 Jaona 4.2)

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *