Mana isan’andro 10 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 11 Oktobra... Ny tao aoriana Mana isan'andro 09 Oktobra...

Mana isan’andro 10 Oktobra 2021

ASAN’NY APOSTOLY 12.1-11 F.1, 2

MIARO NY MPANOMPONY ANDRIAMANITRA

Ny amin’ ny nanenjehana ny fiangonana, sy ny nanafahana an’ i Petera tao an-trano-maizina

1 Ary tamin’ izany andro izany Heroda mpanjaka naninjitra ny tànany hampahory ny sasany tamin’ ny fiangonana. 2 Ary izy namono an’ i Jakoba, rahalahin’ i Jaona, tamin’ ny sabatra. 3 Ary rehefa hitany fa sitraky ny Jiosy izany, dia nandroso nisambotra an’ i Petera koa izy. (Efa mby tamin’ ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira tamin’ izany.) 4 Ary rehefa nosamboriny izy, dia nataony tao an-trano-maizina ka natolony tamin’ ny miaramila enina ambin’ ny folo hambenany; dia nikasa hamoaka azy ho eo amin’ ny vahoaka izy, rehefa afaka ny Paska. 5 Ary Petera nambenana tao an-trano-maizina; ary ny fiangonana nahery nangataka tamin’ Andriamanitra ho azy. 6 Ary nony efa hamoaka azy Heroda, dia natory teo anelanelan’ ny miaramila roa lahy Petera tamin’ iny alina iny, sady voafatotra tamin’ ny gadra roa izy; ary nisy mpiambina niambina ny trano-maizina teo am-baravarana. 7 Ary, indro, nisy anjelin’ ny Tompo tonga teo, sady nisy mazava namirapiratra tao an-trano; ary izy nanohina ny tehezan’ i Petera, dia namoha azy ka nanao hoe: Mitsangàna faingana. Dia niala tamin’ ny tànany ny gadra. 8 Ary hoy ilay anjely taminy: Misikina, ary fehezo ny kapanao. Dia nataony izany. Ary hoy koa izy taminy: Tafio ny lambanao, ka manaraha ahy. 9 Dia nivoaka izy ka nanaraka azy; ary tsy fantany ho marina izay nataon’ ny anjely, fa nataony ho nahita fahitana ihany izy. 10 Fa rehefa nandalo ny fiambenana voalohany sy faharoa izy, dia tonga teo amin’ ny vavahady vy izay mahazo ny lalana ho any an-tanàna; ary nivoha ho azy io mba halehany; ary nony nivoaka izy, dia nandroso tamin’ ny lalana iray; ary niaraka tamin’ izay dia nandao azy ilay anjely. 11 Ary rehefa nahatsiaro fanahy Petera, dia nanao hoe: Ankehitriny fantatro marina tokoa fa ny Tompo efa naniraka ny anjeliny ka namonjy ahy tamin’ ny tànan’ i Heroda sy ny fanantenan’ ny Jiosy rehetra.

Manoloana ny fanenjehana (1-5a).
Fampahoriana no endrika nanehoan’i Heroda mpanjaka ny fanenjehana ny fiangonana. Novonoiny ho faty i Jakoba tamin’izany fa nataony an-tranomaizina kosa i Petera. Hevitr’Andriamanitra manokana tokoa mantsy ny mikasika ny olony ka azo heverina fa natao ho santatry ny voninahitry ny Apostoly maty martiora voalohany i Jakoba. Petera kosa mbola tiany hanohy ny asa ka notehiriziny tamin’ny alalan’ny figadrana mba ho voaambina. Na manao ahoana na manao ahoana ary hatreto ny fisehoan’ny fanenjehana ny fiangonana ankehitriny, dia tsarovy fa miaro ny mpanompony amin’ny fomba samihafa Andriamanitra. Hoy Izy ny amin’izany hoe “Izay mikasika anareo dia mikasika ny anakandriamasony” (Zakaria 2.12) ary koa “ indro Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao” (Matio 28.20b).
Amin’ny fivavaky ny maro (5b-12).
Anisan’ny nampiavaka ny fiangonana tany am-piandohana ny faharetana amin’ny vavaka (Asa 2.42). Vavaka nahery vaika araka izany no nasetrin’izy ireo ny fanenjehana nihatra taminy. Marina fa toa tsy nahitam-baliny ny vavak’izy ireo satria maty i Jakoba ary i Petera nogadrain’i Heroda; saingy ny fiangonana voalohany dia nivelona tamin’ny fandresen-dahatra fa ny fiasan’ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra (Jakoba 5.16). Araka izany, dia nahery nivavaka tamim-paharetana izy ireo mikasika ny zava-manjo an’i Petera ary tsy ela izy ireo dia nahazo valim-bavaka tamin’ny nanirahan’Andriamanitra anjely hanafaka azy tao an-tranomaizina (7-11). Toetra tsara halain’ny fiangonana ankehitriny tahaka izao fanaon’ny fiangonana voalohany izao: maharitra amin’ny fiaraha-mivavaka fa sady maneho firaisan-tsaina izany (Asa 1.14) no manamarina ny tenin’i Jesoa hoe “Ny tranoko hatao hoe trano fivavahana” (Matio 21.13a).

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *