Mana isan’andro 08 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 09 Oktobra... Ny tao aoriana Mana isan'andro 07 Oktobra...

Mana isan’andro 08 Oktobra 2021

ASAN’NY APOSTOLY 11.1-18 F.1,2

ASAN’ANDRIAMANITRA NY FAMONJENA HO AN’IZAY REHETRA MINO

Ny namalian’ i Petera ny olona izay nanome tsiny azy

1 Ary ny Apostoly sy ny rahalahy izay tany Jodia dia nahare fa ny jentilisa koa efa nandray ny tenin’ Andriamanitra.2 Ary nony tafakatra tany Jerosalema Petera, dia nila ady taminy ny mino izay isan’ ny voafora3 ka nanao hoe: Efa niantrano tany amin’ ny olona tsy voafora hianao sady niara-nihinana taminy.4 Ary Petera dia nitantara izany taminy hatramin’ ny niandohany ka nanao hoe:5 Tany an-tanàna Jopa aho ka nivavaka, ary azon-tsindrimandry aho, dia nahita fahitana, ka, indro, nisy zavatra nidina avy tany an-danitra toa lamba lehibe nampidinina tamin’ ny zorony efatra, dia nankeo amiko izany;6 ary raha nijery sy nandinika azy aho, dia hitako ny biby etỳ an-tany, izay manan-tongotra efatra, sy ny bibi-dia sy ny zava-mandady sy mikisaka ary ny voro-manidina koa.7 Ary nandre feo koa aho nanao tamiko hoe: Mitsangàna, ry Petera, vonoy, ka hano.8 Fa hoy izaho: Sanatria, Tompoko! fa tsy mbola niditra tamin’ ny vavako izay zava-padina na tsy madio.9 Ary nisy feo avy tany an-danitra namaly fanindroany hoe: Izay efa nodiovin’ Andriamanitra aza ataonao ho fady.10 Ary intelo no nanaovana izany, dia nosarihana niakatra tany an-danitra indray izany rehetra izany.11 Ary tamin’ izay dia, indreo, nisy telo lahy nijanona teo anoloan’ ny trano nitoeranay, izay iraka avy tany Kaisaria hankeo amiko.12 Dia nasain’ ny Fanahy hiaraka tamin’ ireo aho ka tsy hizaha tavan’ olona na dia kely akory aza. Ary niaraka tamiko koa ireto rahalahy enina ireto, ka niditra tao an-tranon-dralehilahy izahay.13 Ary nambarany taminay ny nahitany ny anjely nitsangana tao an-tranony ka nanao hoe: Maniraha ho any Jopa, ka ampanalao Simona, izay atao hoe koa Petera;14 izy hilaza teny aminao, izay hamonjena anao sy ny ankohonanao rehetra.15 Ary raha vao niteny aho, dia nilatsaka taminy ny Fanahy Masina tahaka ny tamintsika fahiny.16 Dia nahatsiaro ny tenin’ ny Tompo aho, izay nolazainy hoe: Jaona nanao batisa tamin’ ny rano, fa hianareo kosa dia hatao batisa amin’ ny Fanahy Masina.17 Koa raha mba homen’ Andriamanitra azy ny fanomezana, tahaka antsika fony isika vao nino an’ i Jesosy Kristy Tompo dia iza moa aho no hahasakana an’ Andriamanitra?18 Ary rehefa nandre izany ireo, dia nangina sady nankalaza an’ Andriamanitra ka nanao hoe: Efa nomen’ Andriamanitra ny jentilisa koa ny fibebahana hahazoany fiainana.

Tsy hanavahana.
Nitantara mazava ny tranga niseho Petera. Tranga tena mivaingana, porofo tsy azo lavina, fa Andriamanitra tokoa no niasa hamonjena ny hafa firenena na dia heverina fa tsy azon’ny jiosy eritreretina velively aza izany. Andriamanittra no tery hamonjy antsika asan’ny tanany. Koa na iza na iza manaiky ny asam-pamonjena sy fanavotana nataony tamin’ny alalan’ny Jesoa Kristy irery ihany dia handray izany famonjena izany, ary hahazo ny fiainana mandrakizay. “Fa tsy misy fizahan-tavan’olona amin’Andriamanitra”. Romana 2.11. Isika dia mpiara-miasa amin’Andriamanitra, Izy no tompon’ny asa. Mila fifantohana Aminy ny asam-pamonjena ataontsika sao mivaona.
Fitiavana mizara.
Tao anatin’ny asa sy iraka notontosain’i Petera tamin’i Kornelio dia nahatsiaro ny fahasoavana noraisiny fony izy nino izy. Azony sy tsapany fa tsy azo sakanana tokoa ny Fitiavan’Andriamanitra ny olon-drehetra. Toe-po nanaiky hirahina na dia mafy sy mety hisy fanoherana aza no tao amin’i Petera, satria ilay Andriamanitra tompon’ny asa tokoa no niantso. Ny asan’Andriamanitra dia tsy izay tiako atao, na izay mora sy mety amiko fa izay tian’ny Tompo ataoko, eny, mety hanaraka hatamin’ny aiko aza. “Ary tahaka izany, dia tsy sitraky ny Rainareo Izay any an-danitra, raha ho very na dia iray aza amin’ireny madinika ireny.” Matio 18.14
Vavaka. Omeo fahendrena aho Tompo o, hahatakatra sy hanaiky ny sitraponao rehetra. Hanjary ho mpiara-miasa mahomby hizara ny Fitiavanao. Amena

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *