Mana isan’andro 07 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 08 Oktobra... Ny tao aoriana Mana isan'andro 06 Oktobra...

Mana isan’andro 07 Oktobra 2021

ASAN’NY APOSTOLY 10.23b-48 F.1,2

JESOA IRERY IHANY

Ary nony ampitso dia niainga Petera ka nandeha niaraka taminy, ary ny rahalahy sasany avy tany Jopa niaraka taminy koa.24 Ary nony ampitso indray dia tonga tany Kaisaria izy. Ary Kornelio niandry azy sady efa nampiangona ny havany sy ny tena sakaizany.

25 Ary raha vao niditra Petera, dia nitsena azy Kornelio ka niankohoka teo amin’ ny tongony sady nitsaoka azy.26 Fa Petera nampitsangana azy ka nanao hoe: Mitsangàna; fa izaho dia olona ihany.27 Ary nony niresaka taminy izy, dia niditra tao an-trano ka nahita ny olona maro tafangona tao.28 Dia hoy izy taminy: Hianareo mahalala fa fady amin’ ny Jiosy ny hanan-draharaha na hiantrano amin’ ny olona hafa firenena; nefa izaho efa nampahafantarin’ Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio.29 Ary amin’ izany dia tsy nandà tsy hankatỳ aho, raha nampanalaina; koa manontany aho: Ahoana moa no nampanalanareo ahy?30 Dia hoy Kornelio: Loak’ andro afak’ omaly, mandra-paha-toy izao ny andro, raha nivavaka teto an-tranoko aho mandritra ny ora fahasivy, dia, indro, nisy lehilahy niakanjo akanjo mamirapiratra nitsangana teto anatrehako31 ka nanao hoe: Ry Kornelio, efa re ny fivavakao, ary efa tsarovana eo anatrehan’ Andriamanitra ny fiantranao.32 Koa maniraha hankany Jopa, ka ampanalao Simona, izay atao hoe koa Petera: mitoetra ao an-tranon’ i Simona mpandon-koditra eo amoron-dranomasina izy.33 Koa niaraka tamin’ izay dia naniraka tany aminao aho; ary nanao soa hianao no avy. Koa ankehitriny izahay rehetra dia efa eto anatrehan’ Andriamanitra hihaino izay rehetra nandidian’ ny Tompo anao.34 Ary Petera niloa-bava ka nanao hoe: Hitako marina tokoa izao fa tsy mizaha tavan’ olona Andriamanitra;35 fa amin’ ny firenena rehetra izay olona matahotra Azy ka manao ny marina no ankasitrahany.36 Hianareo mahalala ny teny izay nampitondrainy ho amin’ ny Zanak’ Isiraely, mitory teny soa milaza fiadanana amin’ ny alalan’ i Jesosy Kristy (Izy no Tompon’ izao rehetra izao),37 dia ilay teny natomboka hatrany Galilia ka notorina tany Jodia rehetra teo aorian’ ny batisa izay notorin’ i Jaona, dia ny amin’ i Jesosy avy any Nazareta,38 Izay nohosoran’ Andriamanitra tamin’ ny Fanahy Masina sy ny hery sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azon’ ny herin’ ny devoly, satria Andriamanitra nomba Azy.39 Ary izahay no vavolombelon’ ny zavatra rehetra izay nataony tany amin’ ny tanin’ ny Jiosy sy tany Jerosalema; Izy dia novonoiny nahantony teo amin’ ny hazo;40 nefa natsangan’ Andriamanitra kosa Izy tamin’ ny andro fahatelo ka nasehony marimarina,41 tsy tamin’ ny olona rehetra, fa tamin’ ny vavolombelona izay notendren’ Andriamanitra rahateo, dia taminay izay niara-nihinana sy nisotro taminy, rehefa nitsangana tamin’ ny maty Izy.42 Ary Izy nandidy anay hitory amin’ ny olona ka hanambara fa Izy no voatendrin’ Andriamanitra ho Mpitsara ny velona sy ny maty.43 Izy no ambaran’ ny mpaminany rehetra, fa amin’ ny anarany no hahazoan’ izay rehetra mino Azy famelan-keloka.44 Raha mbola nilaza izany teny izany Petera, dia nilatsaka tamin’ izay rehetra nandre ny teny ny Fanahy Masina.45 Ary talanjona ny mino isan’ ny voafora izay niaraka tamin’ i Petera, satria nilatsaka tamin’ ny jentilisa koa ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina.46 Fa nandre azy niteny tamin’ ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza an’ Andriamanitra izy. Dia namaly Petera ka nanao hoe:47 Moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batisa ireo, izay efa nandray ny Fanahy Masina tahaka antsika koa?48 Dia nasainy natao batisa amin’ ny anaran’ i Jesosy Kristy izy. Ary nangatahin’ ireo mba hitoetra ao aminy andro vitsivitsy izy.

Ireo akaiky aloha
Matetika ny fitoriana ny Filazantsara ataontsika dia ny mivoaka any ivelany hatrany hatrany. Eto kosa ny mahamaika an’i Kornelio dia ireo havany sy ireo namany akaiky (24). Eny, mety ho sarotsarotra tokoa ny mitory ny Fitiavan’Andriamanitra raha isika mivantana no manao izany amin’ny ao an-trano, amin’ny fianakaviana, amin’ny namana? Satria efa fantatr’izay akaiky antsika loatra angamba ny mombamomba antsika. Izay no maha tompon’ny fahendrena an’io Andriamanitra io. Nampiantso an’i Petera Izy, mba hitaran’ny Fanjakan’Andriamanitra amin’ny alalan’i Kornelio sy ny ankohonany. Tena mila tetik’ady omban’ny Fanahy Masina toa izao ny fitoriana mba hahitana vokatra.
Jesoa irery ihany (34-43)
Tsy misy famonjena ny fanahintsika afa- tsy ny finoana tokana ihany fa Jesoa Kristy no Ilay Zanak’Andriamanitra nomeny ny Fahefana sy Voahosotra hamafa ny fahotan’ny zanak’olombelona. Ny fanekena sy finoana fa izany rehetra izany dia tanteraka tamin’ny alalan’ny fahatongavany ho olona, ny namonoana Azy nisolo toerana antsika rehetra teo amin’ny hazofijaliana, ary ny nananganana Azy tamin’ny maty ho mariky fandresena izao tontolo izao sy ho santatry ny fananganana ho avy ary ny fahavelomana mandrakizay.
Maka toerana ny Fanahy Masina (44-48)
Rehefa voaomana ny fontsika tamin’ny alalan’ny asa fanambarana ny Fitiavan’Andriamanitra antsika, ka nanaiky sy nino marina isika fa Jesoa tokoa no Ilay Mpamonjy manaisotra ny fahotantsika dia izany no manome lalana misokatra ny Fanahy Masin’Andriamanitra hiditra sy honina ao am-pontsika (Jaona 1.12).
Vavaka. Mankasitraka Jesoa nisolo ahy noho ny fahotako. Inoako sy ekeko ny maha Mpamonjy Anao. Amena

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *