Mana isan’andro 06 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 07 Oktobra... Ny tao aoriana Mana isan'andro 05 Oktobra...

Mana isan’andro 06 Oktobra 2021

ASAN’APOSTOLY 10.1-23a F.1,2

ANDRIAMANITRA MIHAINO, MIHAONA, MIASA ANATIN’NY FIVAVAKY NY MARINA

Ny amin’ i Kornelio

1 Ary nisy lehilahy anankiray tany Kaisaria, atao hoe Kornelio, kapiteny tamin’ ny antokon’ ny miaramila atao hoe Italiana;2 ary mpivavaka tsara sady natahotra an’ Andriamanitra izy mbamin’ ny ankohonany rehetra ka nanao fiantrana be tamin’ ny olona sady nivavaka tamin’ Andriamanitra mandrakariva.3 Ary izy nahita miharihary tamin’ ny fahitana, rehefa tokony ho tamin’ ny ora fahasivy antoandro, fa, indro, nisy anjelin’ Andriamanitra niditra tao aminy ka nanao taminy hoe: Ry Kornelio.4 Ary nony nibanjina azy izy, dia raiki-tahotra ka nanao hoe: Ahoana, Tompoko? Ary izy nanao taminy hoe: Ny fivavakao sy ny fiantranao dia efa tafakatra ho fampahatsiarovana eo anatrehan’ Andriamanitra.5 Koa ankehitriny maniraha olona hankany Jopa, ka ampanalao Simona anankiray, izay atao hoe koa Petera;6 mitoetra ao amin’ i Simona mpandon-koditra izy, eo amoron-dranomasina ny tranony.7 Ary rehefa lasa ny anjely izay niteny tamin’ i Kornelio, dia niantso roa lahy tamin’ ny mpanompony izy sy miaramila mpivavaka anankiray isan’ izay nanaraka azy isan-andro.8 Ary rehefa nambarany taminy izany rehetra izany, dia naniraka azy hankany Jopa izy.

9 Ary nony ampitso, raha mbola nandeha teny an-dalana izy ireo ka mby teo akaikin’ ny tanàna, dia niakatra teo ambonin’ ny tampon-trano Petera mba hivavaka, rehefa tokony ho tamin’ ny ora fahenina.10 Dia noana loatra izy ka te-hihinana; fa raha mbola natao ny nahandro, dia azon-tsindrimandry izy11 ka nahita ny lanitra misokatra, sady nisy zavatra midina toa lamba lehibe nampidinina tamin’ ny zorony efatra ho amin’ ny tany;12 ary tao anatiny nisy ny biby rehetra izay manan-tongotra efatra sy ny zava-mandady sy mikisaka etỳ an-tany ary ny voro-manidina.13 Ary nisy feo nanao taminy hoe: Mitsangàna, ry Petera; vonoy, ka hano.14 Fa hoy Petera: Sanatria, Tompoko! fa tsy mbola nihinana zava-padina na tsy madio aho.15 Fa hoy ilay feo taminy fanindroany: Izay efa nodiovin’ Andriamanitra dia aza ataonao ho fady.16 Ary intelo no nanaovana izany; dia nakarina tany an-danitra niaraka tamin’ izay ilay zavatra.17 Ary raha mbola nieritreritra tao am-pony Petera ny amin’ izay anton’ ny fahitana efa hitany, dia, indreo, ny olona izay nirahin’ i Kornelio nanontany ny tranon’ i Simona ka nijanona teo am-bavahady,18 dia niantso ka nanontany na mitoetra ao Simona, izay atao hoe koa Petera, na tsia.19 Fa raha mbola nieritreritra ny fahitana Petera, dia hoy ny Fanahy taminy: Indreo, misy telo lahy mitady anao;20 fa mitsangàna hianao, dia midina, ary mandehana miaraka aminy, ka aza misalasala, fa Izaho no naniraka azy.21 Ary Petera nidina tany amin’ ireo olona ireo ka nanao hoe: Inty aho izay tadiavinareo; inona no anton’ ny ahatongavanareo atỳ?22 Dia hoy ireo: Kornelio kapiteny, lehilahy marina sady matahotra an’ Andriamanitra ka tsara laza amin’ ny firenen’ ny Jiosy rehetra, dia efa notoroan’ anjely masina hevitra hampaka anao ho any an-tranony sy hihaino teny avy aminao.23 Ary Petera nampiantrano azy handry tao.

Toe-po mivavaka
Tsy fihetsika, tsy fomba, fa toetra avy ao anaty fo lalina. Faniriana, hetaheta mafy te- hihaona sy hiresaka amin’Andriamanitra. Fahavononana hihaino, hanaja, hankato Azy. Izany toe-po izany no tao amin’ny Kornelio (3). Rariny sy marina loatra raha voakasika Andriamanitra ka nihaino ny fivavahany (4b).
Lalam-pamonjena. Na teo aza ny firedaredan’ny fanoavan’i Kornelio an’Andriamanitra dia tsy nitondra azy ho amin’ny famonjena izany. Lalana ho amin’izany izao fampihaonana azy sy Petera izao.
Fanahy iray
Andriamanitra miasa tao amin’izy roalahy. Hafatra sy fandresen-dahatra mazava avy amin’ny andaniny sy ny ankilany tamin’ny alalan’ny fampahiratana ny fanahin’izy ireo avy no nataon’Andriamanitra. “Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin’ny Rain’ny fanazavana, Izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin’ny fihodinana.” Jakoba 1.17.
Andriamanitra no tompon’ny teny farany
Andriamanitra dia marina tanteraka.Tsy nanao, tsy manao ary tsy hanao diso mihitsy amin’ny fomba tiany hitantanana ny fiainan-janak’olombelona. Izay no tokony sy tsy maintsy hanànana fotoana manokana sy voatokana isan’andro hahafahantsika mihaino indray izay tiany hitondrana ny fiainantsika isan’andro isan’andro. Mba tsy handeha amin’ny fahazarana na izay efa fantatsika fa mety isika. Andriamanitra manana lamina tonga lafatra araka ny sitrapony, mifanaraka amin’ny fikasany rahateo.
Hafatra. Fo tsotra toy ny zazakely mialoka, mihanta, miraiki-po amin’ny rainy no tian’Andriamanitra hifandrasantsika Aminy. Fo mivavaka, tsy mahazo aina raha tsy mihaona Aminy matetika sy isan’andro. “Ny Anjelin’i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra Azy ka mamonjy azy. Andramo ka izahao fa tsara Jehovah; sambatra izay olona mialoka aminy.” Salamo 34.7-8

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *